Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Midler det kan søkes instituttet om: Forskningsformål, publiseringsstøtte og forskerutdanning

Her finner du informasjon om midler du kan søke om fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

Hovedinnhold

Søknadsfrister for forskningsformål og publiseringsstøtte:

 • 15. mars
 • 15. mai
 • 1. september.

Søknadsfrister for forskerutdanning: Fortløpende

Forskningsformål

Forskningsformål

Søknadstype: Individuell søknad.

Søknaden sendes til instituttet som nå behandler søknader til forskningsformål etter at midlene er overført fra fakultetet til instituttene.


AHKRs retningslinjer for søknader om midler til forskningsformål:

Søknad om midler til forskningsformål må knyttes til et avgrenset forskningsprosjekt. Prosjektbeskrivelse (maks. 2 sider) må vedlegges søknaden.


Ved behandling av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett/fremstilling av hvordan søknadsbeløpet skal anvendes

Formål det kan søkes støtte til:
 

 • Reiser i forbindelse med forskningsprosjekt (inklusiv konferanser med vitenskapelig innlegg)
   
 • Lønnsmidler (forskningsassistanse o. l.) knyttet til forskningsprosjekt, utarbeiding av prosjektplaner osv.
   
 • Forskningsgruppeaktivitet 


I all hovedsak vil bare søknader om midler som skal benyttes i søknadsåret bli innvilget. Når det gjelder søknad om publiseringsstøtte, se egne retningslinjer.


Prioritering: Ved prioritering av søknader vil prosjektets kvalitet legges til grunn. Faglige reiser knyttet til konferanser, seminarer og workshops forventes i hovedsak å dekkes med egne belønningsmidler, i tråd med fakultetets tidligere praksis. Dersom en for tiden ikke har tilstrekkelig av slike midler, åpnes det for å kunne søke, dersom en ellers oppfyller kriteriene over.


Oppnås annen støtte (for eksempel fra Meltzer-fondet) blir de omsøkte midlene fra AHKR trukket tilbake. Det samme gjelder ubrukte eller overskytende midler.

Publiseringsstøtte

Publiseringsstøtte

Søknadsfrister:

 • 15.mars
 • 15.mai
 • 1.september

Hvem kan søke:
Faglig tilsatte, inkludert ansatte i rekrutteringsstillinger. Søknaden sendes AHKR.

Hva kan det søkes om:
Det kan gis støtte til forlagsutgivelser registrert med ISBN- eller ISSN-nummer.
Støtte under denne ordningen kan gis til å dekke produksjons- og utgivelseskostnader og oversettelse for publisering av følgende:

 • Bok eller bokkapittel
 • Doktoravhandling

Når det gjelder oversettelse kan det også søkes om støtte til:

 • Tidsskriftartikler

I tillegg kan en fortløpende søke instituttet om støtte til språkvask. 

Ved kjøp av språkvasktjenester og andre publiseringstjenester fra utenlandske firma, må merverdiavgift (25%) legges til søknadssummen. Dersom det benyttes personer til språkvask som ikke er tilknyttet et firma, må personen ansettes for oppdraget, og sosiale kostnader må legges til søknadssummen (30%). Kontakt administrasjonskonsulent så tidlig som mulig i tilfeller med ansettelse for oppdrag.

Søknaden skal inneholde:

 • Produksjonskalkyle fra forlaget, med spesifisering av forfatterens egenandel
 • Kontraktstilbud fra forlaget
 • For tidsskriftartikkel: redaksjonell uttalelse og kostnadsoverslag

Prioritering:
Poenggivende utgivelser vil bli prioritert.

Språkvask av Ph.d.-avhandlinger som publiseres av UiB finansieres av individuelle driftsmidler.

Støtte til forskerutdanning

Støtte til forskerutdanning

Disse midlene disponeres til arrangering av kurs med relevans for forskerutdanning. Forskningsgrupper og enkeltforskere vil kunne søke om støtte til gjennomføring av kurs for opplæringsdelen i forskerutdanningen samt kurs som normalt vil kunne inngå i forskerskole.

Søknad må innholde budsjett samt en redegjørelse for formål og forventet resultat av kurset. Dersom kurset skal gi studiepoeng, bør søknad inneholde en redegjørelse for normering.

Frist: Søknader behandles fortløpende

Søknader sendes til instituttet ved Magnus Halsnes

Reisestøtte stipendiater

Reisestøtte stipendiater

Instituttet har en støtteordning som skal gi ph.d.-kandidater og postdoktorer mulighet for et lengre utenlandsopphold, knyttet til feltarbeid eller andre former for datainnsamling i forbindelse med prosjektarbeidet.

Søknadsfrister:

 • 15. mars
 • 1. september

Dersom det er gode grunner for det, er det også mulig å søke fortløpende.
   

Søknadstype: Individuell søknad godkjent av veileder sendes instituttet ved forskerutdanningsrådgiver (Magnus Halsnes). Bruk Skjema for reisestøtte og husk aktuelle vedlegg. 

 • Reisen må være en forskningsreise som strekker seg over ca. 1 måned eller mer.
 • Veileder må anbefale oppholdet for ph.d.-kandidater.
 • Reisestøtten skal dekke faktiske kostnader og holdes på et nøkternt nivå.
 • Det forutsettes at ordinære driftsmidler brukes til kortere reiser, seminarer o.l., og at man også søker støtte fra andre kilder der det er aktuelt.
 • Stipendiater som ikke har fått tildelt reisestøtte tidligere prioriteres.
 • Det gis ikke støtte om søker har fått reisemidler til samme formål fra andre kilder.
 • Reisen må gjennomføres samme år som det innvilges støtte.
 • Reiseregning må leveres økonomikonsulent så raskt som mulig etter hjemkomst. Siste frist er 1. desember hvert kalenderår.

NB: Ikke dokumenterte utgifter, samt utgifter som regnes som private kan bli skattlagt avhengig av skattemyndighetenes vurdering.

Sluttseminar for ph.d.-kandidater

Søknad om midler til sluttseminar

Instituttet tilbyr sluttseminar for alle sine ph.d.-kandidater. Dette er et seminar hvor en invitert ekstern leser gir omfattende tilbakemelding på og kritikk av en nesten ferdig avhandling. Midler til sluttseminar dekkes av instituttets forskerutdanningsmidler. Følg lenken for mer informasjon om rutinen for sluttseminar ved AHKR.

Leder av forskergruppen ph.d.-kandidaten tilhører, eventuelt hovedveileder, sender søknad til forskerutdanningskonsulent om midler til sluttseminar i god tid før planlagt seminar.

Søknaden skal inneholde:

- Tid og sted for sluttseminaret
- Stillingstittel, navn og institusjonstilhørighet på ekstern leser
- Et detaljert budsjett med bl.a. oversikt over billigste reisealternativ for ekstern leser og ev. behov for hotellopphold

 • Ekstern leser får dekket reise og opphold (én overnatting), og honoreres  for 20 timer med honorarsatsen på kr. 315,50 per time. Totalt honorar er på 6310 kr.
 • Ekstern leser bestiller reisen selv og bes om å reise på billigste måte. Ekstern leser får dekket kosttillegg i henhold til Statens reiseregulativ (9.2.9 § 9), med måltidstrekk dersom enkeltmåltider dekkes av andre enn arbeidstaker. Ev. reise- og kostutgifter blir refundert etter reiseregning.
 • Bestilling av ev. hotellovernatting til ekstern leser skal gå gjennom administrasjonen. 
 • Instituttet dekker ikke utgifter til reise og opphold for ekstern biveileder, men oppfordrer til at arrangør av sluttseminaret legger til rette for at ev. biveileder(e) kan delta digitalt. Lån av videotårn kan avtales med administrasjonen. 
 • Instituttet dekker bevertning til sluttseminar med en fast pakke bestående kaffe og/eller te til selve sluttseminaret levert av Sammen. Maksimum 2 kanner totalt per sluttseminar. Bestilling av kaffe/te skal gå gjennom administrasjonen.

Forskerutdanningskoordinator kan kontaktes for spørsmål rundt det faglige opplegget, mens forskerutdanningskonsulenten kan kontaktes for praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen.