Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskingsprosjekt ved AHKR

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap har et aktivt forskingsmiljø. Mange av forskerne er involvert i større forskningsprosjekt som deltakere eller ledere.

Hovedinnhold

Her er en oversikt over pågående forskningsprosjekter med ekstern finansiering, ledet av forskere ved AHKR. 

Norges forskningsråd (NFR)

Norges forskningsråd fordeler årlig ti milliarder til forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig framtid og møter de store samfunnsutfordringene.

Prosjekter med støtte fra NFR:

Christopher Henshilwood  |  SapienCE  |  Senter for fremragende forskning (SFF)

 • Prosjektleder: Professor i arkeologi, Christopher Henshilwood
 • Prosjekt: SAPIENCE – Centre for Early Sapiens Behaviour
 • Internasjonale forskere fra en rekke fagfelt forsker på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.
 • Finansiert av Forskningsrådet (SFF) i perioden 2017–2027
 • Se mer på prosjektsiden

Sentrene for fremragende forskning (SFF) arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål.

Anne Bang  |  Mprint@EAST_AFRICA  |  Forskerprosjekt

 • Prosjektleder: Professor i historie, Anne Katrine Bang
 • Prosjekt: Mprint@EAST_AFRICA. Islamic Manuscript, Print and Practice: Textual adaptations in coastal East Africa, c. 1880-2020
 • Prosjektet skal utforske en sentral hypotese: Reformer i islamsk teksttradisjon og rituell praksis i løpet av det 19. og 20. århundre fant sted innenfor eksisterende autoritetsstrukturer og førte til en rekke tilpasninger snarere enn brudd fra tradisjonen.
 • Finansiert av Forskningsrådet (Velferd, kultur og samfunn) i perioden 2021–2025
 • Se mer på prosjektsiden

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Søtten går til forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Tone Hellesund  | QUEERDOM |  Forskerprosjekt

 • Prosjektleder: Professor i kulturvitenskap, Tone Hellesund
 • Prosjekt: Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842–1972.
 • Prosjektet skal undersøke hvordan skeive kvinner og menn levde og organiserte hverdagen sin og privatlivet sitt i det moderne Norge. Disse 'skeive hjemmene' vil bli undersøkt i lys av tid, rom, klasse og kjønn.
 • Finansiert av Forskningsrådet (Velferd, kultur og samfunn) i perioden 2021–2025
 • Les mer på prosjektsiden

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Søtten går til forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hans Jakob Ågotnes  |  SAMLA  |  INFRASTRUKTUR

 • Prosjektleder: Professor i kulturvitenskap, Hans Jakob Ågotnes
 • Prosjekt: SAMLA: Nasjonal infrastruktur for kulturhistoriske arkiver og tradisjonsarkiver
 • Prosjektet skal digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivmaterialet i tre sentrale norske tradisjonsarkiv: Norsk Folkminnesamling ved UiO, Norsk etnologisk gransking ved stiftelsen Norsk Folkemuseum, og Etnofolkloristisk arkiv ved UiB.
 • Finansiert av Forskningsrådet (INFRASTRUKTUR) i perioden 2020–2024
 • Se mer på prosjektsiden

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet.

Bjørn Ola Tafjord  |  GOVMAT  |  FRIPRO

 • Prosjektleiar: Professor i religionsvitskap, Bjørn Ola Tafjord
 • Prosjekt: The Governmateriality of Indigenous Religions (GOVMAT)
 • Prosjektet skal undersøke framstillingar av indigene og religiøse einingar, deira materielle former og verknader i ulike situasjonar.
 • Finansiert av Forskingsrådet (FRIPRO) i perioden 2020–2025
 • Les meir på prosjektsida

Føremålet med FRIPRO er fornying og utvikling i forskinga som kan bidra til å flytte den internasjonale forskingsfronten. Stønad går til erfarne forskarar som har vist evne til å utføre forsking av høg vitskapleg kvalitet.

Trond Mohn Stiftelse (TMS)

Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, men også ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner i Bergen.

Prosjekter med støtte fra TMS:

Eirik Hovden  |  Hvordan endrer islamsk lov seg?  |  Starting Grant

 • Prosjektleder: Postdoktor Eirik Hovden
 • Prosjekt: Hvordan endrer islamsk lov seg? Kanonisering og kodifisering av islamske lovtekster (CanCode)
 • Prosjektet ønsker å bedre forståelsen av endring innenfor islamske lovtekster.
 • Finansiert av Trond Mohn stiftelse (Starting Grant) i perioden 2020–2024
 • Se mer på prosjektsiden

TMS Starting Grant er stiftelsens «flaggskip», et rekrutteringsprogram som siden 2005 har bidratt til å rekrutterefremragende forskere fra hele verden til Universitetet i Bergen.

Andre prosjekter

Byene og bybefolkningen i Historisk befolkningsregister (HBF)

Prosjektleder: Arne Solli

En spesialwikipedia for de norske byene i perioden ca. 1800-1950. Formålet med wikipediaen er å dokumentere kildegrunnlaget for romleg analyse av persondata i Historisk befolkningsregister.

Europeisk rammeprogram (Horizon 2020)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) er lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. MSCA er åpen for alle fagfelt, har ingen tematiske prioriteringer og forutsetter mobilitet.

Prosjekter med støtte fra MSCA:

Sofie Laurine Albris  |  ARCNAMES  |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i arkeologi, Sofie Laurine Albris
 • Prosjekt: ARCNAMES – Individuals, social identities and archetypes – the oldest Scandinavian personal names in an archaeological light 
 • Prosjektet vil sette gamle skandinaviske personnavn i et arkeologisk lys.
 • Faglig mentor: Professor i arkelologi, Randi Barndon
 • Finansiert i perioden 2019–2021
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Tomas Glomb  |  ASCNET  |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i religionshistorie, Tomas Glomb
 • Prosjektleder: ASCNET – Favorable Conditions of the Spread of the Cult of Asclepius across the Transportation Network of the Roman Mediterranean: A Quantitative Evaluation
 • Hovedforskningsspørsmålet i ASCNET-prosjektet er Hvordan den romerske hæren og smittsomme sykdommer som Antonin- eller Cyprian-pesten kunne ha bidratt til populariteten til Asclepius-kulten.
 • Faglig mentor: Professor i historie, Eivind Heldaas Seland
 • Finansiert i perioden 2021–2023  
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Francesca Mazzilli  |  RENE  |  European fellowship

 • Prosjektleder: Postdoktor i arkeologi, Francesca Mazzilli
 • Prosjektleder: RENE – Regional Religious Networks in the Roman Empire
 • RENE undersøker utbredelsen av religiøse tradisjoner og arkitektonisk stil i landlige og urbane kultsteder i forhold til regional mobilitet av elite og samspill mellom landlige og urbane samfunn i Hauran og Lusitania, gjennom sosiale nettverksanalyser og romlig analyse.
 • Faglig mentor: Professor i historie, Eivind Heldaas Seland
 • Finansiert i perioden 2020–2022   
 • Se mer på prosjektsiden

"European Fellowships" foregår i Europa og er åpen for forskere som reiser til Europe eller innad i Europa. Varighet er 12-24 måneder.

Avsluttede prosjekter 

Her er et utvalg avsluttede prosjekter ledet av forskere ved AHKR.

Kyrre Kverndokk  |  The future is now  | KLIMAFORSK

 • Prosjektleder: Professor i kulturvitenskap, Kyrre Kverndokk
 • Prosjekt: The Future is Now: Temporality and Exemplarity in Climate Change Discourses 
 • Prosjektet skal undersøke samspillet mellom fortid, nåtid og fremtid i tre ulike typer klimadiskurser.
 • Finansiert av Forskningsrådet (KLIMAFORSK) i perioden 2017–2021
 • Se mer på prosjektsiden

Stort program for klima (KLIMAFORSK) finansierer forskning som ved omstilling av samfunnet møter klimaendringene. Forskningen skal gi grunnleggende kunnskap om naturlige variasjoner i klimasystemet og menneskenes påvirkning på klimaet, klimaets påvirkning på natur og samfunn, samfunnets tilpasning til klimaendringer, og virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslipp.

Marie von der Lippe   |   Skolen som mulighetsarena   |   SAMKUL

 • Prosjektleder: Marie von der Lippe
 • Prosjekt: Skolen som mulighetsarena. Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer
 • Prosjektet har et særlig fokus på lærerstudenters og læreres bevissthet om egne holdninger, samt deres kompetanse til å håndtere kontroversielle temaer i undervisningen knyttet til gruppebaserte fordommer.
 • Finansiert av NFR gjennom SAMKUL-programmet (2018–2021)
 • Se mer på prosjektsiden

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer.

Marianne Bøe   |   Religious Law and Everyday Life   |   FRIHUMASAM

 • Prosjektleder: Marianne Bøe
 • Prosjekt: Religious Law and Everyday Life: Shifting Practices of Mahr (Islamic Dower) in Legal Pluralistic Norway
 • Hovedformålet med dette prosjektet har vært å utforske hva slags religiøs og rettslig utvikling endringer i praksiser knyttet til mahr innebærer i Norge i dag.
 • Finansiert av NFR gjennom FRIHUMSAM-programmet (2015–2020)
 • Se mer på prosjektsiden

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til forskning innenfor alle fagområder og skal fremme, vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning, karriere for unge forskertalenter. FRIHUMSAM gir prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap.

István Keul   |   Dwelling and Crossing   |   SAMKUL

 • Prosjektleder: István Keul 
 • Prosjekt: Dwelling and Crossing: The socio-cultural dynamics of religious spaces in Mumbai
 • Prosjektet studerer betydningen av religion i det daglige livet i Indias globale metropol Mumbai, en by med en rekke religiøse rom som deles av forskjellige religioner.
 • Finansiert av NFR gjennom SAMKUL-programmet (2014–2018)
 • Se mer på prosjektsiden

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer.

Eivind Heldaas Seland   |   NeRoNe   |   SAMKUL

 • Prosjektleder: Eivind Heldaas Seland
 • Prosjekt: Networks in the Roman Near East
 • Prosjektet undersøker de sosiale nettverkene bygd på handel, religion og maktrelasjoner i Nærøsten i den romerske perioden. Prosjektet tar sikte på belyse samfunnsutviklingen ved å undersøke hvordan nettverkene reagerte på problemer på samfunnsnivå, så som krig, borgerkrig, økonomisk krise, epidemier og naturkatastrofer.
 • Finansiert av NFR gjennom SAMKUL-programmet (2013–2016)
 • Se mer på prosjektsiden

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) finansierer forskning om kulturelle forutsetninger for samfunnsutvikling og samfunnsutfordringer. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget for samfunnets veivalg for bedre å møte store utfordringer.

OMTALER AV PROSJEKTER