Hjem
Institutt for sosialantropologi
antropologer i arbeidslivet

Antropologistudenter tar vernebrillene på

Stadig flere som arbeider i byggenæringen i Norge har en annen bakgrunn enn norsk. Hvordan påvirker det sikkerhet og samhandling? Idunn og Tollef deltok i et landsdekkende forskningsprosjekt for å finne ut av nettopp det. De kom tett på både norske og østeuropeiske arbeidere - og kunne stikke hull på noen myter.

Forside rapport om Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen
Idunn Holthe og Tollef Erstad gjorde deltakende feltarbeid i forskningsprosjektet "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen", i regi av Byggenæringens Landsforening.
Foto/ill.:
SINTEF, ideThandling

Hovedinnhold

Byggenæringen, som mange andre sektorer i Norge, erfarer et stadig økende antall utenlandske arbeidstakere og aktører. Samtidig er det lite forskning på problemstillinger rundt flerkulturelle arbeidsplasser i Norge. 

Idunn Holthe og Tollef Erstad hadde fullt opp med masteroppgaveskriving våren 2017, likevel takket de ja da Byggenæringens Landsforening (BNL) søkte etter antropologistudenter med feltarbeiderfaring til å delta i det landsdekkende forskningsprosjektet om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen.

Vi tok en prat med Idunn og Tollef om hva de fant ut, hvordan de jobbet og hvorfor antropologisk kunnskap blir stadig viktigere i dagens Norge.

Mye innsikt på kort tid

Idunn og Tollef stod for gjennomføringen av den kvalitative delen av prosjektet, veiledet av antropolog Bjørn Nygaard ved IdeThandling. Han samlet inn, diskuterte og analyserte funnene. Feltarbeidene foregikk over 3-4 uker. Gjennomføringen ble litt forskjellig for Idunn og Tollef, noe som viste seg å bli en fordel for prosjektet.

Tollef, som selv har bakgrunn i håndverksfag, var mer aktivt deltakende i arbeidet på byggeplassen, og jobbet side om side med arbeiderne. - De første dagene jobbet jeg med en polsk arbeider som hadde jobbet flere år i Norge og hadde fagbrev, så jobbet jeg noen dager med to norske lærlinger, før jeg de siste to ukene jobbet med to østeuropeiske hjelpearbeidere som var innleid gjennom bemanningsbyråer, sier han.

Idunn forteller at hovedmålet deres var å undersøke en del hypoteser som hadde kommet frem ved tidligere intervjuer og spørreundersøkelser. - Jeg deltok i administrasjonen og var med «basene», altså sjefene for underentreprenørene, i vernerunder, HMS-møter og opprydding. Ofte hang jeg bare med parkettleggerne i en leilighet og snakket med dem mens de jobbet, eller sto med «basen» for stillasarbeiderne mens han overvåket arbeidet av montering av balkonger. Jeg fikk også prøvd meg som både elektriker og tømrer, selv om jeg tror at jeg ødela en dør eller to, ler hun.

Utfordrer mytene

Til tross for det relativt korte feltarbeidet kom Idunn og Tollef tett inn på arbeiderne. De fikk tilgang på informasjon spørreundersøkelser ikke fanger opp og så problemstillinger få hadde tenkt på tidligere. En av teoriene som skulle undersøkes var om østeuropeiske arbeidere skader seg oftere og «slurver» mer med HMS.

- Det jeg fant ut var at det ikke var noen tydelig sammenheng mellom utenlandske arbeidere og ulykker, men heller mellom innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer og ulykker, sier Idunn. Tollef legger til at arbeidere som jobber i bemanningsbyråer har ofte mer press på seg, de har korte og ugunstige kontrakter, og blir ofte flyttet rundt mellom flere prosjekter. I tillegg viser HMS-opplæringen til bemanningsbyråene seg ofte å være dårligere. 

- De hadde relativt tøffe ansettelsesforhold, i alle fall i de mer useriøse bemanningsbyråene, og de kunne føle at de levde litt med «kniven på strupen» hele tiden. Det var også denne følelsen som gjorde at de måtte ta større risiko enn sine norske kollegaer. De kunne gjerne bekymre seg for at dersom de utfordret sjefen, eller jobbet senere for å ikke skade seg, så kunne de miste jobben på dagen, sier Tollef.

Antropologiske vernebriller

Den kvalitative tilnærmingen var et godt supplement til de kvantitative undersøkelsene i prosjektet. Lederne av prosjektet ved BNL hyller Idunn og Tollef's bidrag, noe som også gjenspeiles i den ferdige rapporten hvor sitater og eksempler fra de to feltarbeidene brukes aktivt. - Det jeg tror kanskje var mest nyttig var den iboende antropologiske ydmykheten og nysgjerrigheten. Den gjør at man er åpen for nye inntrykk, og ikke begrenset til å se det man antar fra før av, påpeker Tollef.

- En del av de tidligere antatte hypotesene ble utfordret, samtidig som andre hypoteser ble mer nyanserte, nikker Idunn. - Det var også fint å kunne bidra til å legge vekt på positive sider ved flerkulturelle arbeidsplasser, og formidle historier som viser hvordan østeuropeiske arbeidere har mye å bidra med på norske byggeplasser.

Fra religion i Tanzania til HMS i byggenæringen

For Idunn hjalp forskningsprosjektet henne å se fagets relevans i arbeidslivet i større grad. - Antropologer har en unik kompetanse i kulturell forståelse, men vi er også svært gode til å sette oss raskt inn i nye situasjoner og tematikker, og kan fint brukes til kortere feltarbeid slik som dette.

Tollef har aldri vært i tvil om fagets relevans i arbeidslivet, men mener at mange kvir seg for å anvende antropologi. Kanskje litt av frykt for å måtte ta steget ut av kulturrelativismen og å ta stilling til om noe er bra eller dårlig. - For det første må man være åpen for å jobbe med noe som ikke er antropologi, men heller se hvordan det man har lært i antropologistudiet kan nyttes på nye måter. Jeg tenker her særlig på nysgjerrigheten, den maktkritiske holdningen, og det å ta «de andres» perspektiv, sier han.

Tenk utenfor boksen og ikke vær redd for å prøve noe nytt! er Idunns tips til antropologistudenter. - Jeg var på feltarbeid i Tanzania, og fokuserte på religion og identitet i min masteroppgave. Men det var slett ingen hindring for å gjøre et godt feltarbeid - i en helt annen setting - på en byggeplass i Norge!