Hjem
Institutt for sosialantropologi
masteroppgave

”Hun er ikke skitten som de andre” - Rumenske stereotypiske forestillinger om romá

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2018.

Av: Marte Eide Viken Bergesen
Veiledere: Førsteamanuensis Mary Bente Bringslid

”Hun er ikke skitten som de andre” er et studie av rumenske stereotypiske forestillinger om romá. Gjennom feltarbeid i en liten by i Romania, med deltagende observasjon som hovedmetode, har jeg sett på hvordan rumenere definerer seg selv i møte med romá, som blir rumenernes Andre. Med Fredrik Barths grenseteori fra 1969 som teoretisk rammeverk viser jeg hvordan de to gruppene bygger grenser mellom hverandre ved å fremheve forskjeller utad og likheter innad i gruppene.

Rumenere og romá settes opp i kontrast med hverandre og de stereotypiske forestillingene fungerer som et middel for dette. Et viktig poeng er at de rumenske forestillingene om romá grunner i rumenernes egne verdier. For dem er det svært viktig å være arbeidsom og ren, og forestillingene om romá ”viser” at romá er det motsatte. Empirien viser at til tross for de mange forestillingene som virker svært vanskelig å avkrefte, kjenner rumenere til mange ”unntak”. Videre ser jeg på hvordan stereotypiske forestillinger kan være selvbekreftende, lite konsistente og også kan bygge på underliggende maktstrukturer. Her trekker jeg inn den moderne nasjonalstaten og argumenterer for at de mange forestillingene om romá både som fremmede (eksotiske) og pre-moderne gjør at de ikke passer inn.