Hjem
Institutt for sosialantropologi
Masteroppgave

Skadereduksjon og terskler: En etnografisk studie av lavterskel arbeidstiltak for rusavhengige

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2019.

Av: Stian Brungot
Veileder: Professor John Ch. Knudsen

Denne oppgaven tar for seg en gruppe mennesker som jobber i og for et arbeidstiltak for rusavhengige. Tiltaket opererer innunder det som er lavterskel strategi. Strategien er bunnet i skadereduksjon, en betegnelse for tiltak og tjenester rettet mot rusavhengige som ikke skal kreve rusfrihet. Tiltaket skiller seg vesentlig fra andre tiltak ved at det tillater at brukerne arbeider i ruspåvirket tilstand. Oppgaven undersøker hva som menes med skadereduserende tiltak og tjenester, samt hva en kan kalle for lavterskel. Den vil også belyse ulike problematiske aspekter ved ruspolitikken i Bergen.