Hjem
Institutt for sosialantropologi

Ensomhetens kultur. En studie av ensomhet i Norge i lys av kulturelle forståelser av sosiabilitet og hverdagspraksiser

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, høst 2021.

Av: Mina Breistein Elmelund Kjeldsen
Veileder: Professor Eldar Bråten

Denne oppgaven tar for seg fenomenet ensomhet i en norsk kontekst og undersøker hvordan kulturelle verdier, normer og forventinger i samfunnet påvirker enkeltpersoner sin ensomhet. Her belyser jeg en viktig tematikk som antropologer i liten grad har studert tidligere, nemlig ensomhet som kulturelt fenomen. Gjennom møter og samtaler over flere måneder med et utvalg av ensomme enkeltpersoner har jeg fått et innblikk i hvordan ensomhet utspilles for den enkelte. Siden man som forsker verken kan observere eller delta i ensomheten, argumenterer jeg for at intervju er den mest givende metoden for å samle inn data om ensomhet på. Oppgaven har et fenomenologisk utgangspunkt og jeg viser hvordan mennesker sine indre følelser knyttet til ensomhet, kan forstås i lys av både personlige omstendigheter, men også kulturelle meningsdimensjoner. Gjennom teori på ulike kapitalformer viser jeg hvordan opplevde skiller skapes i samfunnet mellom enkeltpersoner som opplever ensomhet og andre. Særlig er Bourdieu sin teori på kulturell, sosial og symbolsk kapital viktig. Jeg argumenter for at det i Norge er en generell oppfattelse av at en livsstil med mange nære venner og en produktiv hverdag er veien til det gode liv. Mangel på dette er dermed en sentral del av ensomheten. Jeg definerer ensomhet som en subjektiv følelse basert på at ens nettverk, tilknytninger og hverdagspraksiser ikke samsvarer med normative forventninger i samfunnet. Videre viser jeg hvordan de ulike aspektene av ensomhet samspiller og forsterker hverandre. Vi kan dermed forstå ensomhet som del av en selvforsterkende spiral. Denne spiralen, som jeg valgt å kalle ‘ensomhetens spiral’, illustrerer utfordringene knyttet til å komme ut av ensomhet. En alternativ og mer effektiv strategi for å håndtere ensomhet er derfor en kritisk utforskning av kulturelle diskurser i samfunnet knyttet til sosiabilitet og produktivitet.