Hjem
Institutt for sosialantropologi
masteroppgave

Et hjem for familien: en etnografisk studie av hjem og hjemlighet blant marokkanske kvinner i Granada

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2022.

Av: Camilla Brekken
Veileder: Professor Synnøve Bendixsen

Denne oppgaven handler om hvordan kvinnelige migranter fra Marokko skaper et hjem i Spania gjennom en rekke ulike homing-prosesser. Basert på et etnografisk feltarbeid utført i Granada i det sørlige Spania, utforsker jeg hvordan hjem skapes i samspill med materialitet og sosiale relasjoner. Spania har siden 1980-tallet gått fra å være et emigrasjonsland til å bli blant Europas største immigrasjonsland. Marokkanere utgjør i dag en av de største minoritetsgruppene i Spania. Migrasjon og erfaringer knyttet til migrasjon er kjønnet, på lignende vis som hjem og ideer rundt hjem også er kjønnet. I denne oppgaven tar jeg for meg perspektivene til kvinnelige migranter. Jeg viser hvordan disse kvinnene har varierte og sammensatte migrasjonshistorier, som blir påvirket av deres egne valg og valgene til
menneskene rundt dem, samt muligheter og utfordringer i Marokko og Europa. Familiegjenforening står fremdeles for en stor andel av kvinnelig migrasjon til Spania i dag. Noen migrerte for å samle familien, mens andre søkte å gi barna en god utdanning. Andre
kvinner migrerte for å finne arbeid, gjerne etter skilsmisse eller partnervold. Årsaker for å migrere og grunnene for å bli i destinasjonslandet kan endre seg over tid. Ut ifra en forståelse av hjem som noe dynamisk og noe som hele tiden formes og forhandles,
argumenterer jeg for at de marokkanske kvinnene gjør hjem (homing) eller omgivelsene til noe hjemlig gjennom diverse handlinger, praksiser, og prosesser som strekker seg over korte eller lengre perioder. Materielt sett kan helt hverdagslige gjenstander som et gulvteppe, en tekanne, eller mat og drikke, bidra til homing fordi de blir gitt praktiske, emosjonelle og habituelle egenskaper. Familie stod sentralt i kvinnenes forståelse av hjem, og de opprettholdt transnasjonale relasjoner med familie utenfor Spania gjennom telefonsamtaler, reiser og sosiale media. Samtidig ble kjernefamilien, vennskap og diasporiske fellesskap i Spania viktige for kvinnenes hverdag og sosiale liv. De marokkanske kvinnene benytter seg av diverse materialiteter, sosiale relasjoner og samspillet mellom disse for å skape og forme et hjem som inkluderer både Spania og Marokko.