Hjem
Institutt for sosialantropologi

Miljøvennlig reiseliv i Norge - Holdningsendrende arbeid i to norske turistbedrifter

Hovedinnhold

Av Mari Lilja Svarva

Veileder: Mary Bente Bringslid


I denne avhandlingen har mitt hovedmål vært å se på hvordan holdninger til natur og miljøvern kan endres gjennom turistopplevelser.

I lys av dagens økende fokus på miljøproblemer, er det stadig flere som stiller seg spørsmål både til hvordan klimaendring, naturdegradering og utrydning av truede dyrearter har gått så langt som det har, og hvordan det kan motarbeides. I avhandlingen har jeg tatt for meg ett vestlig perspektiv på natur, og sett hvordan disse kan virke inn på holdninger til, og behandling av miljøet. Jeg har sett på en forestilling om et grunnleggende skille mellom natur og kultur som har bidratt til at folk behandler natur som adskilt fra menneskers liv. Med en moderne livsstil der stadig færre oppholder seg i naturen til daglig, vil avstanden til natur øke. Det blir en idé om natur som noe «langt vekk» fra mennesker, og noe man må reise til. Mange, deriblant miljøvernbevegelsen mener også at et sterkt fokus på teknologisk utvikling og fremskritt skjer på bekostning av miljøet. En avstand til natur, og en uvitenhet eller likegyldighet til natur, til og med et overmot overfor naturen, er et problem fordi folk ikke er miljøbevisste nok, og ikke lever på en bærekraftig måte.

Turistnæringen regnes ofte som en del av problemet med forurensing av degradering av lokal natur (og kultur). Ofte blir turismen, for eksempel på et sted som har opplevd stor popularitet blant turister, utpekt som hovedårsaken til at både den lokale naturen, og lokalbefolkningens kultur, har endret seg. Men det har nå vokst frem nye former for turisme som skal fungere som et «grønt» alternativ til masseturismen. Dette har blitt til økoturisme, eller miljøbevisst turisme, der det legges vekt på at turismen skal foregå på en bærekraftig måte, og at det skal formidles kunnskap om lokal kultur og natur.

På mitt feltarbeid var jeg hos to norske turistbedrifter der eierne, og også øvrige ansatte, har en personlig miljøbevisst ideologi. Gjennom de opplevelser de tilbyr turister, søker de å inspirere til en ny holdning til natur, som vil være mer engasjert overfor hva som skjer med naturen. Ved å gå bort fra det som blir sett som en standard måte å presentere natur til turister på – gjennom blikket i form av «the tourist gaze» - vil de gi turistene en mer helhetlig og rikere opplevelse av naturen. Jeg har her fokusert på to aspekter ved naturen; opplevelsen av landskap og opplevelsen av dyr.

Ulike typer kunnskap, og ulike måter å formidle denne kunnskapen, mener jeg er det som kan gi turistbedriftene muligheten til å gjøre holdningsendrende arbeid hos turister.