Hjem
Institutt for sosialantropologi

Arbeid for å leve, overleve eller forandre verden?

En studie av rettferdig handel blant kunsthåndverkere i El Alto, Bolivia

Hovedinnhold

veileder: seniorforsker John Andrew McNeish  CMI

Denne masteroppgaven har til hensikt å utforske hvordan det økonomiske forholdet rettferdig handel spilles ut og oppleves blant produsenter i Bolivia. Gjennom 6 måneders deltakende observasjon i en kunsthåndverksorganisasjon i El Alto har jeg nærmet meg spørsmål om rettferdighet, marked og muligheter blant organisasjonens medlemmer. Forestillinger om ”de fattige”, urfolk og kvinners stilling står sentralt i å møte det internasjonale rettferdig handel- markedet. Kunsthåndverkernes presentasjon av egen identitet og arbeidsform blir dermed en viktig del av den økonomiske relasjonen. Det finnes imidlertid store forskjeller i hvem som behersker dette ”rettferdig handel- språket” og kjenner til den større konteksten for handelsforholdet. Dette tydeliggjør sosiale skillelinjer og viser hvordan rettferdig handel betyr svært ulike ting for de involverte aktørene: Fra å være en marginal inntektsmulighet til å promotere El Alto og Bolivia på den internasjonale arena, til å endre et urettferdig globalt handelsvelde. Å skape en ”ny økonomisk rasjonalitet” blir forfektet av bolivianske og søramerikanske rettferdig handel- aktivister. Gjennom å kombinere demokratiske praksiser, samarbeid og åpenhet med kommersiell produksjon ønsker en å la markedet komme ”alle parter til gode”. Jeg viser gjennom eksempler fra kunsthåndverksorganisasjonen Horizontes hvordan produsentenes sosiale relasjoner og nettverk danner grunnlaget for den kommersielle produksjonen. Organisering av håndverksgrupper bestående av søstre, naboer og venninner sikrer grunnleggende tillit og sosial kontroll i en situasjon der den enkeltes fortjeneste beror på fellesskapets innsats. Blandingen av praksiser fra ”community” og ”markeds”- sfæren skaper på den ene siden muligheter for mennesker i ytterkanten av det formelle arbeidsmarkedet, samtidig som det legger stort press på deres sosiale forhold. Det globale samarbeidet rettferdig handel utgjør beror på svært varierte forestillinger om marked, solidaritet og egen/fellesinteresser. Denne oppgaven ser nærmere på hvordan disse forestillingene kommuniseres, virker sammen eller i opposisjon til hverandre i en boliviansk kunsthåndverksorganisasjon.