Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nære ord, vidstrakt betydning - en reise i kinesisk språk på søken etter identitet og meningsdanning

Hovedinnhold

Av: Anna Kristine Aanderaa Løymen

Veileder: førsteamanuensis Frode Storaas

 

Jeg har alltid vært fascinert av språk. Alt fra ordenes oppbygging, uttalevariasjoner og dialekter, til måten de blir brukt på gjennom fortellinger, dikt, metaforer, ordspill, allegorier og lignende. Hva gjør at vi uttrykker oss på de måtene vi gjør? Hvordan kan språket forme vår identitet og hjelpe oss til å danne mening? På hvilken måte er språk en mediator mellom oss og verden rundt oss?

Med utgangspunkt i disse spørsmålene reiste jeg til Kina for å se nærmere på både hva språk og kommunikasjon betyr for identitet og meningsdanning og hva vi som forskere kan lære om identitet og meningsdanning ved å studere språk og kommunikasjon. Som metode valgte jeg å bruke språkopplæring og samtaler jeg fikk med lærerne mine og andre jeg kom i kontakt med, og jeg fikk erfare hvor viktig språk er for å danne grunnlag for forståelse og åpne opp for videre kontakt.

Gjennom ord og uttrykk som ble brukt, lærte jeg mye om deres tankegang, og utfordringene jeg støtte på i å finne gode spørsmål, oversette ord og få dem til å fortelle fremprovoserte refleksjon, ettertanke og nye spørsmål for både meg og informantene mine. Noen av spørsmålene jeg har stilt i løpet av oppgaven har jeg drøftet. Andre har blitt stående ubesvart. For meg ble det komplekse og det sammensatte ved språket noe av det som har fulgt meg gjennom hele prosessen og som har vært både min største utfordring og min største læring.

Gjennom oppgaven ønsker jeg derfor å få fram hvordan og hvorfor språk er viktig, både i antropologisk forskning og i vår hverdag. Å være oppmerksom på våre ord og hvordan vi bruker dem, og å lære andres ord og begrepsforståelse er viktig for å fremme forståelse og dialog. Da de første antropologene reiste på feltarbeid kunne de komme tilbake og utvide horisonten til sine landsmenn ved å fortelle om ”de andres” skikker og levesett. I dag bor ”de andre” i naboblokken, og kanskje er dagens utfordring, ikke først og fremst å opplyse om alt som er annerledes andre steder, men å hjelpe hverandre å bygge broer. Her spiller språket en viktig rolle. Ordene våre betyr en forskjell. De er som oppgavetittelen tilsier nære, men deres betydning er vidstrakt. I Kina blir det vidstrakte godt eksemplifisert i antall tegn som sies å være 85.000. Målet mitt med denne oppgaven har vært å få fram kompleksiteten og mangfoldet i språkets rolle og bidra med mine refleksjoner og spørsmål.