Hjem
Institutt for sosialantropologi

Synshemming og arbeid. En sosialantropologisk studie av synshemmedes muligheter i den norske velferdsstaten

Hovedinnhold

Av Eva Jeppsson

Veileder: professor Anne Karen Bjelland

Det antas at om lag 160.000 nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede. De fleste av dem er eldre personer, men mange er personer i yrkesaktiv alder. Flere av disse er i arbeid i ulike sektorer og bransjer, samtidig er det også en god del som opplever at de ikke blir inkludert på arbeidsmarkedet til tross for utdanning og kompetanse. Regjeringen har med "Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv" (IA) og "Jobbstrategi for unge uføre" signalisert interesse for å inkludere og sysselsette flere som i dag er trygdet i arbeidslivet. Denne oppgaven fokuserer på synshemmedes opplevelser rundt det å komme i jobb, og har som mål å belyse forhold i den norske velferdsstaten som kan være av betydning for synshemmedes erfaringer.

Oppgaven baseres på et halvt års feltarbeid i Norge blant blinde og svaksynte, der målet har vært å tilegne meg kunnskap om hvilke erfaringer synshemmede har i forbindelse med utdanning, arbeid og tilrettelegging. Det etnografiske materialet jeg presenterer er samlet gjennom deltakende observasjon og uformelle samtaler med synshemmede aktører i deres ulike hverdagskontekster. I tillegg har jeg snakket med personer i ulike roller i tiltaksapparatet. Jeg har samlet informasjon gjennom organisasjoner, historiske tekster, politiske dokumenter, presse, TV og internett. Alt dette for å belyse de synshemmedes situasjon i Norge fra ulike ståsteder. Empirien viser personer med synsnedsettelse som, med mer eller mindre tilrettelegging og hjelpemidler, tar utdanning eller er i arbeid. Materialet viser også hvordan synshemmede i Norge må forholde seg til et visuelt basert samfunn, og hvordan de utvikler mestringsstrategier for å håndtere gapet mellom antatt kompetanse og krav til funksjon.

Min første antakelse om synshemmedes negative erfaringer i møtet med arbeidsmarkedet var at de skyldes arbeidsgiveres negative holdning til å ansette funksjonshemmede generelt og synshemmedes spesielt. Analyse av mitt materiale stemte ikke helt overens med den antakelsen. Jeg argumenterer i oppgaven for at mangel på kunnskap og uvitenhet kan forklare hvorfor synshemmede blir diskriminert på arbeidsarenaen. Unngåelse er en strategi for å håndtere usikkerhet og ambivalens vi mennesker kan oppleve i ukjente situasjoner. Analyse og argument bygges opp med egen etnografi og komparasjon med empiri om synshemmedes erfaringer andre steder i verden, samt andre kategorier stigmatiserte menneskers erfaringer og tilpasningsstrategier.