Hjem
Institutt for sosialantropologi

Mellom sosialitet og representasjon. En analyse av immateriell kulturarv i dagens museum

Hovedinnhold

Av Sissel Småland Aasheim
Veileder: professor Knut Rio

Denne avhandlingen tar utgangspunkt i Norges ratifisering av UNESCO konvensjonen om vern av immateriell kulturarv av 2003. Norske museer har i denne sammenheng fått i oppdrag å forvalte immateriell kulturarv på lik linje med materiell kulturarv.

Med undersøkelser i et bygdemuseum argumenter jeg for at kulturarvsbegrepet med dette er blitt utvidet til å inkludere det immaterielle, og at det foregår en verditransformasjon fra det materielle til det immaterielle innad i museet. Likevel har kulturarv ulik verdi for ulike mennesker og avhandlingen presenterer noen faktorer som kan virke inn på dette. Med utgangspunkt i Grønheugs skala begrep inkluderer analysen elementer fra grasroten til globale diskurser om kulturarv.