Hjem
Institutt for sosialantropologi

Jordanske kristne beretter

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2014.

Av: Erik Sandvik
Veileder: Professor Leif Manger


Kristne i Midtøsten er en minoritet som blir stadig færre. I Jordan blir det snakket varmt om det gode forholdet mellom kristne og muslimer. Allikevel ser man også her at andelen kristne minker. Den arabiske våren har brakt med en ny bølge av usikkerhet for den lille minoriteten.

I min oppgave ønsker jeg å ta for meg hva det vil si å være kristne i Jordan i dag basert på et seks måneders feltarbeid i Amman, Jordan 2013. Ved hjelp av Fredrik Barth sin teori om kulturell kompleksitet skal jeg ta for meg en rekke forskjellige måter å se på kristne på.

Barth argumenterer at for å få et best mulig inntrykk av dynamikkene og prosessene i komplekse samfunn bør man ta for seg forskjellige streams av hva det vil si å tilhøre denne gruppen. Disse streamsene trenger ikke vise til samme svar, men summen av dem vil føre til et mer helhetlig inntrykk av gruppen.

De streamsene jeg ønsker å se på når det gjelder kristne i Jordan er:
• Kristne som statsborgere
• Kristne som etnisk gruppe
• Kristne som tradisjonsholdere
• Kristnes beretninger om seg selv

Alle disse utgangspunktene skal til sammen gi en forståelse av den kompleksiteten som omringer kristne i Jordan i dag. Hvilke elementer er viktige for de kristne selv, hvordan blir de definert i en statlig kontekst, og hvilke føringer legger den historiske forankringen til grunn. Jeg skal i løpet av oppgaven innom alle disse faktorene for å gi et bilde av hvordan det er å være kristen i Jordan i dag.