Hjem
Institutt for sosialantropologi

"Mannen med moppen". Et studie av kjønnsroller og sosial diversitet på en multikulturell renholdsinstitusjon

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2015.

Av: Veronika Tholo von Ahnen
Veileder: Førsteamanuensis Mary Bente Bringslid


Mye tyder på at det virker som renholdsyrket mange steder i verden er assosiert med kvinner. Bransjen er også forbundet med en lav status. I Norge har det de siste årene vært en økning mannlige ansatte i renholdssektoren. Også andelen ansatte fra land utenfor Norge har økt.

Gjennom våren 2014 gjorde jeg et feltarbeid for å undersøke hvordan de ovennevnte beskrivelser av yrket påvirker renholdere, og spesielt har jeg sett på hvordan dette påvirker menn. Basert på dette feltarbeidet dreier denne oppgaven seg om etnografisk beskrivelse og et studie av kjønnsroller, yrkesidentitet og kjønnsidentitet. I den sammenheng analyserer jeg sosial interaksjon mellom kjønn og etnografi som belyser maktdynamikker og sosial organisering i arbeidsmiljøet.

Renhold har de siste årene gått gjennom massive endringer hvor standardisering og mekanisering av arbeidsverktøy er en stor del av utviklingen. Med denne «renholds revolusjonen» i tankene ser jeg på hvordan dette har innflytelse på yrket som «kjønnet» (forbundet med kvinner), og hvordan disse prosessene produserer nye kjønnsroller og ny organisering av arbeidsoppgaver på arbeidsplassen. På Multirent (navnet på renholdsinstitusjonen) jobber det mennesker fra hele verden. I lys av dette har jeg derfor også sett på fasetter ved dette mangfoldet, hvor det er stor variasjon med hensyn til alder, kjønn, kunnskap, og bakgrunn. Noen mennesker velger renholdsyrket, andre jobber som renholdere i mangel på andre alternativ.

I masteroppgaven diskuterer jeg også mulig sosial mobilitet og hvordan sosial status blir erfart. Her går jeg gjennom ulike opplevelser ved det å være renholder, motivasjon i arbeidsdagen, utdanning og kompetansebakgrunn, og ambisjoner for fremtiden. Prosjektet har som formål å gi et bilde av ulike sosiale utfordringer som kan oppstå på en «multikulturell arbeidsplass», samt å bidra til forståelse av kjønn og arbeidsliv.