Hjem
Institutt for sosialantropologi
Masteroppgave

"De har en annen måte å være syke på". Behandleres kliniske erfaringer med minoritetspasienter innen norsk psykisk helsvern

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, høsten 2015.

Av: Kjersti Tandberg
Veileder: Professor John Chr. Knudsen

Bakgrunn for oppgaven - Forskning viser at mennesker med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for psykiske lidelser enn befolkningen generelt (Abebe, 2010, Blom, 2011, Folkehelserapporten, 2014). En rapport fra Kunnskapssenteret (2010) viser likevel til flere studier som tyder på at det er dårligere kvalitet på den psykiatriske helsetjenesten ‘etniske minoriteter mottar enn den majoritetsbefolkningen mottar’ (Eike, Forsetlund, Kirkehei og Vist, 2010). I 2008 ble det utført en studie ved Lovisenberg Diakonale Sykehus blant sykepleiere for å kartlegge kompetanse relatert til pasienter med innvandrerbakgrunn i psykiatrien. Gjennom denne studien kom det frem at samtlige sykepleiere ønsket mer kunnskap og kompetanse i møtet med denne pasientgruppen (Alpers og Hanssen, 2009).

Bakgrunnen for valg av tema for denne oppgaven er basert på mine egne erfaringer som vikar ved en psykiatrisk avdeling, samt psykologi og antropologistudier. I de periodene jeg arbeidet ved avdelingen, opplevde jeg også at flere av mine kollegaer formidlet en opplevelse av tilkortkommenhet i arbeid med minoritetspasienter. Når jeg skulle velge tema for masteroppgaven ble det et naturlig valg for meg å utføre en studie for å undersøke dette nærmere.

Oppgavens hensikt - Oppgavens hensikt har vært å tilegne økt kunnskap om hvilke erfaringer behandlere har med minoritetspasienter innen norsk psykisk helsevern. Fokuset for denne masteroppgaven har vært på behandlerne. Økt kunnskap vil kunne bidra til økt fokus og forståelse på dette området. Det vil kunne være med på å gi behandlerne større trygghet i møte med problemstillinger knyttet til temaet, som vil kunne føre til bedre ivaretakelse av pasientene.

Metode - Metoden jeg har anvendt er semistrukturerte intervju og samtaleobservasjon i møte med ti behandlere fra tre ulike psykiatriske avdelinger. Samtalene jeg hadde med behandlerne dreide seg i stor grad om deres arbeidshverdag, og hvordan de erfarer og håndterer møtet med pasienter med migrasjonsbakgrunn. Intervjuene ble tatt opp på bånd, transkribert og deretter analysert. I analysen kom jeg frem til fem hovedtema: 1) Ulike syn på psykisk sykdom, helse og behandling, 2) Somatisering, 3) Tillit/ mistillit, 4) Kunnskap og kompetanse og 5) Bruk av tolk. Temaene analyseres og diskuteres med bruk av relevant teori.

Resultater - Studien viser at behandlerne ønsker et økt fokus på arbeid med minoritetspasienter ved deres arbeidsplass. Behandlerne formidler en opplevelse av at møtet med denne pasientgruppen kan være utfordrende. Samtlige av behandlerne sier de ønsker mer kompetanse på feltet og tilrettelegging i klinisk arbeid med minoritetspasienter.