Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

En æra er over - professor Fredrik Barth til minne

Professor Fredrik Barth døde natt til søndag, den 24. januar i Oslo.

Fredrik Barth
GRUNNLA BERGENSSKOLEN: Sosialantropolog Fredrik Barth etablerte et sterkt fagmiljø ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Marit Hommedal

Hovedinnhold

Fredrik Barth var født 22. desember 1928 i Leipzig og ble således vel 87 år. Siden 1950-tallet har han hatt en internasjonal posisjon som få andre samfunnsforskere; han er blant de mest siterte norske samfunnsforskere og har satt et sterkt og varig preg på det norske antropologiske fagmiljøet.

Professor Barths forskning røper en sjelden evne til å kombinere grensesprengende teoretiserende fremstøt på flere felter med å skjøtte den vesentlig kulturhistoriske oppgaven det er å avdekke variasjonsbredden i menneskelige kultur- og samfunnsformer innenfor en global ramme. Han har således hatt en mangeårige og sterk innflytelse internasjonalt, også utenfor antropologiens grenser.

Professor Barths vitenskapelige innsats som antropolog karakteriseres av to viktige kvaliteter. For det første har han gjennomført et ualminnelig stort antall etnografiske feltarbeider i kulturelle og samfunnsmessige kontekster med stor variasjonsbredde (bl.a. Darfur, Kurdistan, Baluchistan, Swat in Nord-Pakistan, det sydlige Iran, Sohar, Bali, Butan, Ny Guinea og Norge).

For det annet, har Barth i sin forskning lagt en særlig vekt på å erfare menneskers eksistensielle dilemmaer gjennom lengre feltarbeid. Han lot forsøket på å forstå slike dilemmaer være hovedutfordringen til en teoridannelse som kan tjene til å avdekke ulike dimensjoner i det komplekse samspill av prosesser som former menneskers livssituasjon under spesifikke kulturelle betingelser og sosiale omstendigheter. Denne innsatsen har særlig kommet til uttrykk i en serie vektige teoretisk-analytiske og etnografiske bidrag som i sin tid beveget forskningsfronten internasjonalt på sentrale områder. Flere av monografiene har etterhånden blitt klassikere i faget. Som universitetslærer gjorde professor Barth også en glimrende innsats som en ytterst inspirerende foreleser.

Professor Barth spilte en meget sentral rolle i etableringen av moderne sosialantropologi i Norge; først i den tiden han arbeidet som universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo og deretter, fra 1962, ved Universitetet i Bergen, hvor han ble tilsatt som dosentstipendiat med ansvar for Avdeling for sosialantropologi under Filosofisk Institutt. Barth ble i 1965 utnevnt til professor i sosialantropologi – det første samfunnsvitenskapelige professorat ved Universitetet i Bergen – som også innebar opprettelsen av Institutt for sosialantropologi. Barths karismatiske, faglige lederskap og sterke engasjement internasjonalt ga instituttet allerede i startfasen et navn – Bergenskolen i sosialantropologi – nasjonalt så vel som internasjonalt. Han søkte avskjed i 1974 for så å tiltre i professoratet ved Etnografisk Museum, Universitetet i Oslo. Etter at han søkte avskjed fra Universitetet i Oslo i 1985 ble han igjen knyttet til Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, som professor II i en årrekke. I 1989 ble han kallet til Woodruff Distinguished Professorship ved Emory University, U.S.A.; deretter virket han som professor ved Boston University.

Som den første samfunnsvitenskapelige professor ved Universitetet i Bergen, representerte Barth også en vesentlig drivkraft i opprettelsen av andre samfunnsvitenskapelige institutter og ikke minst det samfunnsvitenskapelige embetsstudium. I denne prosessen spilte han ikke bare en viktig organisatorisk rolle. Barths faglige innflytelse var betydelig også utenfor hans eget institutts rammer, bl.a. ved et aktivt, kritisk engasjement i relasjon til filosofer og andre samfunnsforskere i brytningsårene rundt 1970.

Barths betydning i det internasjonale forskningsmiljø reflekteres i en rekke æresdoktorater og medlemskap i vitenskapsakademier. Han har vært invitert til å holde en rekke æresforelesninger; i 2004 han fikk det meget ærefulle oppdrag å fremføre ’The distinguished lecture’ ved The American Anthropological Association’s hundreårs jubileum.

Professor Fredrik Barth ble i 2008 utnevnt til Kommandør av Den Kgl. St. Olavs Orden. Han har også blitt tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. I 2015 etablerte Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen den årlige Fredrik Barth Honorary Lecture.

Kollegaer og venner ved Institutt for sosialantropologi,
Universitetet i Bergen