Hjem
Institutt for sosialantropologi
MASTEROPPGAVE

Fra tradisjon til attraksjon. Turismens påvirkning på autentisitet og tradisjoner på Gozo

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2016.

Av: André Eide Larsen
Veileder: Professor Olaf Smedal

Denne oppgaven tar for seg hvordan turisme påvirker tradisjonelle produkter og festivaler på Gozo. Gozo er en øy i øygruppen Malta. Gozo blir markedsført som et sted med tradisjonelle og kulturelle attraksjoner. Oppgaven tar opp hvordan verdien av tradisjoner forandrer seg og blir påvirket av turisme. Med tradisjon mener jeg her praksiser som oppleves som gamle og med en spesielt sterk tilknytning til kulturen den er en del av samt at den har en verdi for fremtiden.

Jeg finner at begrepene «autentisitet» og «attraksjoner» er gode for å drøfte hvordan turisme påvirker Gozo. Fokuset på å ha autentiske og ekte attraksjoner gjør at noen praksiser presenteres slik at de virker mer tradisjonelle enn de gjorde i utgangspunktet. Oppfattelsen av verdi og ekthet i en tradisjon kan forandre seg for både lokale og turister uten at den mister sin verdi som tradisjon eller attraksjon. Jeg viser dette ved å se på noen kommersialiserte tradisjoner på Gozo: vinproduksjon, hekling og karneval. Jeg har snakket med informanter, både lokale og turister, om hvordan de opplevede tradisjonelle produkter og festivaler. Praksisene jeg observerte tyder på at forholdet mellom turisme og tradisjoner er mer komplekst enn det virker som ved første øyekast. Gozoitene gav utrykk for at selv om turistene førte til at tradisjonene forandret seg, var de ikke mindre viktige nå enn tidligere av den grunn. Min empiri tyder på at markedsføring, popularitet, turistifisering og kommersialisering ikke nødvendigvis fører til et meningstap i tradisjoner. Jeg mener at turisme kan ha mange ulike påvirkninger på opplevelsen av en tradisjon, både for de lokale og for turistene selv. I oppgaven utforsker jeg hva som ligger i verdiene av tradisjoner og hvordan turismen påvirker dem. Jeg ser på hvordan turistene deltar og bruker tradisjonene, og hvordan Gozoitene forholder seg til turismen og kommersialiseringen. Jeg argumenterer for at turismen fører til en forandring av tradisjoner, men at det ikke nødvendigvis fører til at den mister all sin verdi, verken for turister og lokale.