Hjem
Digital forståelse, kunnskap og kompetanse
Få nye digitale ferdigheter på 1-2-3

DIGI emnepakken høsten 2024

Digitalisering endrer fagene våre, både når det gjelder hvilke metoder og verktøy som brukes og hvilke problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling tilknyttet kunstig intelligens spesielt, endrer yrkesutøvelsen på tvers av bransjer.

Illustrasjon av digitalisering ved et universitet
Foto/ill.:
UiB/Copilot

Hovedinnhold

I fremtiden vil kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse være avgjørende i både arbeid- og samfunnsliv. Helsepersonell, jurister, ingeniører, lærere, saksbehandlere på mange ulike felt og andre yrkesutøvere, vil i økende grad basere beslutninger på grunnlag produsert av digitale verktøy og metoder. 

Gjennom DIGI emnepakken kan du bygge på studiet ditt med enkeltemner innen digital forsåelse, kunnskap og kompetanse.  Emnepakken består av to innføringsemner og åtte 2,5 studiepoengsemner undervist av forskere og fagfolk fra ulike, relevante fagmiljøer ved UiB, og er tilpasset studenter som ikke kjenner fagområdet fra før.

Emnene er åpne for alle studenter med aktiv studierett ved UiB, uansett studieprogram og progresjon, og alle UiB-ansatte. Emnene kan tas i kombinasjon med de fleste studieprogram ved UiB. Undervisningen foregår på ettermiddag og kveld, slik at den ikke kolliderer med øvrig undervisning.

Hvem kan melde seg på?

UiB-studenter Emnene er åpent for alle studenter som har studierett ved UiB. Emnene kan tas uavhengig av studieprogram og progresjon.

UiB-ansatte DIGI-emnene er tilgjengelig for ansatte ved UiB. Emnene kan tas uavhengig av ansettelsestype eller ansettelsesprosent. For å kvalifisere for opptak til DIGI-emner må du kunne dokumentere generell studiekompetanse eller tilsvarende. Om du har spørsmål kan du kontakte opptak@uib.no.

Hvordan melder jeg meg på?

For UiB-studenter Påmeldingsfristen for de studiepoenggivende DIGI emnene er den samme som vanlige emner ved UiB. Du legger DIGI emnet inn i din studieplan i Studentweb som vanlige emner. Se mer informasjon om hvordan du gjennomfører semesterregistrering og emnepåmelding på uib.no. Du kan melde deg på DIGI100 og DIGI101 gjennom hele semesteret.

For UiB-ansatte Ansatte som ønsker å ta DIGI-emner søker opptak og ansatt-studeirett gjennom Søknadsweb. Frist for påmelding er to uker før emnepåmeldingsfristen i det respektive semesteret. Det er en fordel å søke så raskt som mulig for å være sikret en studieplass. Eventuelle spørsmål vedr. opptak av ansatte kan sendes til opptak@uib.no

Hva får jeg ut av å melde meg på DIGI-emner?

Norske arbeidsgivere ønkser kandidater med digital kompetanse. Og digitale ferdigheter er like viktig enten du studerer biologi, medisin, juss eller en av de 185 andre studieprogrammene ved UiB, og supplerer den fagkunnskapen du får gjennom studiet.

Teknologi endrer alle bransjer, og kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse er avgjørende i fremtidens arbeidsmarked. Algoritmer og kunstig intelligens tas i økende grad i bruk i beslutningsprosesser i alle bransjer, og vi ser at forståelsen av metodene som ligger bak disse verktøyene, samt kunnskap om personvern og GDPR er viktige forutsetninger for å kunne utføre sine oppgaver på en mest mulig hensiktsmessig måte, uansett yrke. Digital forståelse, kunnskap og kompetanse er like viktig uansett om man studerer geofag, medisin, juss eller historie. 

Vi kan ikke forespeile i dag hvordan arbeids- og samfunnslivet kommer til å være om 20 eller 30 år, men vi kan være sikre på at digital forståelse, kunnskap og kompetanse vil være avgjørende. Med dette tilbudet vil du som student ved UiB ha mulighet til å opparbeide seg grunnleggende ferdigheter i dette feltet.

Forkunnskaper

Emnene krever ingen forkunnskaper og de kan tas alene eller i kombinasjon med de fleste studieprogram ved UiB. Undervisningen foregår på ettermiddag og kveld, slik at den ikke kolliderer med øvrig undervisning.

Sluttvurdering og studiepoeng

Emnene vurderes som bestått/ikke bestått. 

Alle DIGI emnene med unntak av innføringsemnene DIGI100 (Digital student) og DIGI101 (Digital kildekritikk) gir 2,5 studiepoeng ved bestått sluttvurdering.

Les mer om emnene under

DIGI110 - Fantastiske data

Emnebeskrivelse og timeplan for DIGI110

Data finnes overalt, men hva er data, hvor kommer de fra, og hva kan de brukes til?

Målet med emnet er å gi deltakerene grunnleggende kunnskap om hva data og «data literacy» er, og en innføring i datas livssyklus. Deltakerne vil tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter for å utføre kritisk tenkning over datas roller i samfunnet. Innhold i emnet inkluderer tema relatert til data livssyklusen: hvordan data samles, forvaltes, prosesseres, behandles, visualiseres, kommuniseres og brukes.

Emnet gjennomføres nettbasert, organisert med ulikt digitalt læringsmateriell og aktiviteter, to synkrone møter (digitale), og gjennomføres over 7 uker totalt. Hver uke i denne perioden vil deltakerne arbeide med oppgaver og aktiviteter knyttet til det enkelte tema.

Undervises av SLATE - The Centre for the Science of Learning & Technology. 

DIGI111  - Algoritmer og programmering

Emnebeskrivelse og timeplan for DIGI111

Programmering og algoritmer vil i fremtiden være noe alle må ha et forhold til.

Hva er egentlig programmering, og hvem er denne Python? 

Kan jeg og programmere, hvordan installerer man Python på maskinen, og hvordan kjører vi programmer?

Emnet gir en grunnleggende innføring i programmering og algoritmer med en trinnvis tilnærming oppgavenedbrytning og forskjellige måter å løse programmeringsoppgaver/-problemer på. Deltakeren får også en innføring i forskjellige måter å lagre data på, hvordan man bruker Python til behandling av datasett og hvordan man kan automatisere datainnsamling programmatisk. 

Undervises av Institutt for Informatikk.

DIGI112  - IKT-sikkerhet

Emnebeskrivelse og timeplan for DIGI112

Opprettelsen og forbruket av data har økt og øker jevnt og trutt når samfunnet vårt blir mer og mer digitalt.

Denne enorme mengden informasjon har blitt både en ressurs og en forpliktelse for både enkeltpersoner og organisasjoner, og dens sikkerhet og lette tilgjengelighet er av interesse for oss alle.

I dette emnet utforsker deltakerne vanlige trusler mot data- og systemsikkerhet, skade som kan være forårsaket av vellykkede angripere, og mulige mottiltak; enten de er digitale, organisatoriske eller atferdsmessige. Praktiske eksempler, inkludert analyse av virkelige verktøy og hvordan de ble brukt i beryktede sikkerhetshendelser er i fokus. 

Undervises av Institutt for Informatikk. 

DIGI113  - GDPR og personvern

Emnebeskrivelse og timeplan for DIGI113

Data er ofte omtalt som det nye oljesølet, men så snart data inneholder personopplysninger, må man forholde seg til nokså kompliserte regler om personvern, og behandling av personopplysninger.

Digitalisering og den stadig økende bruk av personopplysninger av både private og offentlige aktører krever grunnleggende kunnskap om det nasjonale og internasjonale personvernregelverket, hvor den Europeiske personvernforordningen - GDPR - står sentralt. Gjennom emnet vil deltakerne få en grunnleggende forståelse av personvern og vil kjenne til hvordan man skal forholde seg til personvernregelverket som regulerer våre rettigheter som datasubjekter og våre plikter som behandlingsansvarlige. Deltakerne vil bli kjent med sentrale begreper GDPR bruker, når GDPR gjelder, prinsipper for behandling av personopplysninger, krav som stilles ved en slik behandling og rettigheter som må respekteres. Retten til personvern ikke er an absolutt rett, og må balanseres mot andre rettigheter og friheter samt ses i sammenheng med dens funksjon i samfunnet. Problemstillingen vil diskuteres i to synkrone seminarer med personverneksperter fra JUS. Gjennom deltakelse i disse vil en øke bevisstheten rundt personvern, og verifisere kunnskapen tilegnet seg gjennom seks moduler de skal jobbe med asynkront. Modulene vil by på utdrag fra relevant litteratur, korte forelesninger og videoer, og quizer hvor man kan teste sin kunnskap på frivillig basis.

Undervises av det Juridiske fakultet.

DIGI114  - Kunstig intelligens

Emnebeskrivelse og timeplan for DIGI114

Hvordan vil verden se ut når kunstig intelligens har tatt over?Vil det være en total apokalypse – en verden full av ‘magi’ og endeløse muligheter – eller kanskje en verden der en datamaskin kan se et bilde av en banan og forstå at det er en banan? Eller et sted i mellom disse?

Emnet vil pakke ut og de-mystifisere begrepet og konseptet kunstig intelligens (KI) – dets historie, definisjoner, tilnærminger, aktuelle samtidsutfordringer, og sentrale begreper (agenter, oppførsel, rasjonalitet, autonomi).

I emnet vil deltakerne gjennom viktige forslag til definisjoner av KI bli kjent med utviklingen i feltet, og emnet tar opp i seg hovedstrømningene i KI-forskningen. Emnet tar også for seg sentrale begreper som brukes for a diskutere KI-systemer. Disse begrepene benyttes når vi skal diskutere KI-systemer både i tekniske og mindre tekniske sammenhenger. De vil også være nyttige når vi ser på de gjeldende mulighetene for og utfordringene med å utvikle og anvende KI. 

Undervises av Institutt for informasjons- og medievitenskap. 

DIGI115  - Data og demokrati

Emnebeskrivelse og timeplan for DIGI115

Emnet handler om hvordan fordeling av kontroll over og tilgang til data kan utfordre demokratiske verdier, men også være med å styrke slike verdier.

Produksjon og utnytting av data preger samfunnsutviklingen på alle nivå, og algoritmer er i stadig større grad med å prege borgernes ulike samfunnsforståelser og holdninger. 

Bruk av teknologier til å samle, analysere, distribuere og gjøre beslutninger på grunnlag av ulike datakilder reiser nye spørsmål om utviklingen av demokratiet, blant annet om når beslutninger er legitime, hva som er rimelig grad av kontroll over egne opplysninger, og om hvordan betingelsene for et en velfungerende offentlighet kan ivaretas. 

Målet med kurset er å gi en kritisk og nyansert forståelse av hvordan ulike samfunnsaktørers bruk av data og algoritmer har implikasjoner for demokratiske prosesser. Sentralt er avveiingen mellom algoritmiske beslutninger og menneskelige vurderinger, sett i lys av ulike forståelser av demokratiske verdier. 

Kurset er organisert rundt fem tema:

 • Data i velferdsstaten 
 • Data i valg og valgkamper
 • Data og offentlig, politisk diskusjon
 • Data i det sosiale livet
 • Data i utdanning

Aktuelle problemstillinger:

 • Hva er polarisering, hvilken rolle spiller algoritmer i utviklingen av polarisering, og i hvilken grad er polarisering en utfordring for et demokratisk ordskifte og for rasjonell meningsdannelse?
 • Hvilken rolle spiller politisk reklame i sosiale medier i valgkamper, og i hvilken grad kan strategisk bruk av sosiale medier påvirke politiske holdninger? 
 • Er vår selvbestemmelse truet av de store teknologiselskapenes bruk av våre data, hvilke former for algoritmisk utnyttelse av personopplysninger er integritetskrenkende, og hvordan kan algoritmer være med å styrke den enkeltes kontroll over egne opplysninger?
 • Hva er algoritmisk rettferdighet, under hvilke betingelser og i hvilke sammenhenger er algoritmiske beslutninger legitime, og hvordan bør bruken av algoritmiske beslutninger reguleres? 

Undervises av Institutt for informasjons- og medievitenskap og SLATE - The Centre for the Science of Learning & Technology. 

DIGI116  - Medical Data Science

Emnebeskrivelse og timeplan for DIGI116

The subject is taught in English.

The subject aims to provide an overview of the field of medical computer science with an emphasis on both the promise and the challenges of developing and using digital technology in the healthcare system, throughout the entire human lifespan - from cradle to grave. 

The aim of the course is to give students with different backgrounds and different interests a basis for contributing to the digitization of the healthcare system through research and innovation.

Digitization affects every aspect of life, including medicine. For example, as remote monitoring becomes more and more possible, digitization fundamentally changes how health services are organised. 

Despite the promise to save costs and increase efficiency, progress is slow due to the demand for new skills at all levels in the health sector.

The course will make it possible for the students to develop skills and competence to understand the new field of medical computer science.

DIGI117  - Språkteknologi

Emnebeskrivelse og timeplan for DIGI117

“Språkteknologi” (natural language processing) innebærer blant annet teknologien bak ChatGPT og Copilot.

I sin helhet gir emnet en oversikt over moderne språkteknologi som; hva datamaskiner klarer å gjøre av automatiske analyser, hvordan skal vi forstå morderne kunstig intelligente systemer som snakker "norsk" og hvordan datamaskiner prosseserer naturlig språk ("menneskespråk".

Studenten vil også tas med i spørsmål som:

 • Hvilke språklige problemer kan vi overlate til datamaskinen?
 • Hva slags språklige ressurser finnes, som kan trene de mest moderne og svært data-sultne maskinlæringsalgoritmene?
 • Hvordan vil kvaliteten av disse språkdataene påvirke kvaliteten til moderne språkmodeller?

Innføringsemnet DIGI100 - Digital student

Emnebeskrivelse og timeplan for DIGI100

Emnet legger til rette for å utvikle studentens grunnleggende digitale kompetanse og ferdigheter, etablerer grunnlaget for en helhetlig bruk av UiBs digitale tjenester og teknologi for læring, og legger til rette for gode digitale arbeidsmetoder i studietiden. I emnet pekes det videre til spesifikke ressurser på hvordan disse tjenestene kan settes opp og tas i bruk.

Om ikke kurset dekker «alt» du trenger å vite for å starte studiene med gode digitale arbeidsvaner og bruke UiBs digitale tjenester effektivt og sikkert - så dekker det veldig mye av det - på halvannen time.

▶ Kurset tar ca 1,5 time og anbefales tatt før/i starten av studiene ved UiB.

Utviklet og forvaltes av UiB læringslab, Studieavdelingen og IT-avdelingen. 

Innføringsemnet DIGI101 - Digital kildekritikk

Emnebeskrivelse og timeplan for DIGI101

Lær hvordan du kan finne, vurdere, og gjenbruke kilder i henhold til akademisk praksis. Kurset er rettet mot deg som ny student ved UiB. Her får du verktøy for å navigere kritisk i en verden av fakta, meninger, påstander og argumenter formidlet gjennom ulike medier. Du blir kjent med vitenskapelig tenkemåte, og hva som skiller informasjon fra misinformasjon. Du lærer enkle grep for å undersøke og vurdere informasjon, påstander og kilder, og å gjenbruke dette i oppgaveskriving. 

▶ Kurset tar ca. 3 timer å gjennomføre og anbefales tatt i løpet av første semester ved UiB. 

Utvikles og forvaltes av Universitetsbiblioteket i samarbeid med Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.