Hjem
Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen som arbeidsplass

Eiendomsavdelingen trenger med jevne mellomrom gode kandidater til ulike typer stillinger. Alle stillinger lyses ut gjennom jobbnorge.no og finn.no, samt i Bergens Tidende.

Bilde
Foto/ill.:
EIA

Hovedinnhold

Eiendomsavdelingen som arbeidsplass

Eiendomsavdelingen er en del av sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen . 

Vi har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, samt utvikling av universitetet sin samlede bygningsmasse, som omfatter rundt 95 bygg med i alt 284.000 m2, i tillegg kommer innleie av ca. 105.000 m2.

Avdelingen har ca. 100 ansatte og forvalter et driftsbudsjett på ca. 495 mill. og et investeringsbudsjett på ca.170 mill. (2020).

Avdelingen er organisert i 4 enheter - Drift, Prosjekt, Fagstøtte & Stab, Større satsinger. Bygningsmassen er i hovedsak lokalisert til Nygårdshøyden og Årstadvollen/Haukeland.

Vi utfører i tillegg en rekke servicetjenester overfor UiBs studenter, ansatte og publikum – f.eks. post- og transporttjenester, administrasjon av adgangskort, utleie av lokaler, utleie av velferdshytter, parkering mm.

Hvilken kompetanse trenger vi?

Eiendomsavdelingen har medarbeidere med svært ulik bakgrunn. Her jobber for eksempel alt fra samfunnsvitere, sosionomer, ingeniører og fagarbeidere til økonomer, takstmenn, ufaglærte, jurister og agronomer.

Noe av den kompetansen som vi jevnlig har behov for er:

Prosjektledere – vi har et stort antall byggeprosjekter gående til enhver tid. Alt fra små vedlikeholdsprosjekter til store rehabiliteringsprosjekter og eiendomsutvikling. Vi har også prosjekter innen møblering og utstyrsplanlegging. Jobben som prosjektleder kan innebære alt fra å arrangere anbudskonkurranser og evaluere tilbydere på rådgivnings- og entreprenørsiden, til deretter å følge framdriften helt fram til ferdigstillelse.

Ingeniører – vi har over tid satset på å opparbeide spesialisert ingeniørkompetanse som kan være støtte for andre funksjoner ved avdelingen – eksempler på dette er brann- og sikkerhetsingeniør, vedlikeholdsingeniør, ENØK-ingeniør, SD-ingeniør.

Fagarbeidere – våre fagarbeidere jobber innen et bredt spekter av fagområder. Særlig aktuelt er elektro, automasjon, VVS, ventilasjon og bygg.

Ufaglærte – ufaglært arbeidskraft arbeider i driftsområdene våre og i parkseksjonen. Viktige egenskaper er nevenyttig, praktisk erfaring og evne til å tilegne seg kunnskap gjennom praktisk arbeid. Vi oppfordrer til og legger til rette for at våre ansatte kan ta fagbrev i byggdrifterfaget dersom de ønsker dette.

Jurister – våre jurister arbeider som arealkoordinatorer med planlegging av arealbruk, innleie og utleie av areal, utstrakt brukeroppfølging ifbm. internhusleie og juridiske problemstillinger knyttet til eiendomsforvaltningen.

Lærlinger -  vi har de siste årene tatt inn kontorlærlinger i staben og lærlinger innen byggdrifterfaget i driftsområdene.

Hos oss kan du forvente:

  • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
  • inspirerende, inkluderende og trivelig arbeidsmiljø.
  • opplæring og mulighet for videreutdanning og utvikling.
  • god pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.
  • boliglån til gunstige vilkår i Statens Pensjonskasse.
  • velferdsordningar som bedriftsidrettslag, bedriftshytter, kulturarrangement og bedriftsbarnehage.

Dine muligheter:

Avdelingen har kompetente medarbeidere innen en rekke fagområder og disse har sin arbeidsplass spredt rundt på universitetsområdet. Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innen en rekke områder, se bla. våre enheters ansvarsområder.

Vi har høy bevissthet om kompetanseutvikling og legger til rette for faglig utvikling. Våre ansatte deltar bla. på årlige faglige oppdateringer, kompetansegivende videreutdanning som masterprogrammer og tilrettelegging for fagbrev. Vi oppfordrer til og legger til rette for at våre ansatte kan ta fagbrev i byggdrifterfaget dersom de ønsker dette.
I tillegg legger vi vekt på å dele kunnskap internt for å dra nyte av intern erfaringsoverføring. Ofte får våre «seniorer» ansvar for oppfølging av nytilsatte for å bidra til en god start hos oss.

Ved Eiendomsavdelingen kan du få arbeide med en bygningsmasse som spenner fra museum til avanserte laboratoriebygg, fra nye teknologiske bygg til fredede kulturminner. Du kan også få ta del i et samarbeid med dyktige fagmiljø om viktige utviklingsoppgaver for hele universitetet.