Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kunstige agentar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeAIKI110
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Oppmeldingsfrist 3. januar

Mål og innhald

Kunstig intelligens kan definerast som eit felt som gjer analyse og syntese av intelligent atferd til kunstige digitale agentar. Dette kurset fokuserer på "agent" som eit digitalt omgrep  og gjev ei innføring i korleis omgrepet vert sett på og nytta innan kunstig intelligens, inkludert moralske sider, samarbeid og konkurranse mellom kunstige og naturlege agentar.

Kurset dekkjer eit utval av følgjande tema: modellering av agentar, programmering av agentar, autonom agent-arkitektur, introduksjon til multi-agent-system (MAS), kontrollsystem og grunnleggjande robotikk. Dei praktiske aspekta av kurset dreier seg om agentprogrammering og multi-agent simulering.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Kan beskrive og formelt definere omgrepa kunstig agent og multi-agent-system
 • Kan identifisere dei kognitive aspekta ved robotikk
 • Kan liste opp ulike tilnærmingar til formell spesifikasjon av kunstige agentar

Dugleikar

Studenten

 • Kan implementere høgnivå-atferd til agentar og agent-interaksjon i eit system

Krav til forkunnskapar

INFO132, eller INF100 eller tilsvarande (til dømes DATA110)

Tilrådde forkunnskapar

Studentane bør ta INFO104/MNF130 i same semester eller før.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med studierett på UiB. Emnet har 60 studieplassar. Studentar på bachelorprogrammet i kunstig intelligens er garantert plass, studentar ved bachelorprogrammet i media- og interaksjonsdesign er prioritert til de resterende plassene.

Ved fleire søkjarar enn plassar vert studentane rangert etter snittkarakterer.

Søknadsfrist er mandag uke 2.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, labøvingar, oppgåveløysing, programmeringsøvingar, normalt 2 timar førelesing og 4 timar datalab i 14 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske innleveringar av seminaroppgåver, som må gjerast i undervisningssemesteret og  80% av dei godkjennast.
 • Obligatorisk deltaking: Oppmøte på forelesingar, lab- og seminargrupper (minst 75%).

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgjande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.  

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Trekkfrist
  02.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen