Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Molekylærbiologiske metodar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Studentar på fiskehelse vil bli prioritert.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Målet for emnet er å utvikle kunnskap hos studentane om molekylærbiologiske metodar som blir brukte i diagnostikk, karakterisering av sjukdomsframkallande mikroorganismar og vertsrespons hos fisk og andre oppdrettsartar. Denne kunnskapen utviklast gjennom laboratorieoppgåver, førelesingar, diskusjonar og journalføring.

Emnet gjev ei praktisk innføring i bruk av sentrale metodar. Studentane skal lære å bruke reagensar og utstyr ved eiga erfaring, og forstå korleis enzymreaksjonar og molekylære interaksjonar kan brukast for å undersøke blod og vevsprøver frå fisk. Nokre metodar vil bli gjennomgått som demonstrasjon/førelesing på laboratoriesalen.

Deltaking på kurset er obligatorisk. Førelesningar og diskusjonar vil gå føre seg mellom laboratorieoppgåver, og vil føre til fulle arbeidsdagar i to veker. Frist for innlevering av laboratoriejournal er to veker etter at laboratoriekurset er ferdig.

Læringsutbyte

Ferdigheiter

Studenten kan utføre

 • Blod/serumprøvetaking
 • Vevsprøvetaking til RNA-rensing
 • Polymerase-kjede-reaksjon (PCR)
 • Syntese av komplementær DNA (cDNA)
 • Kloning i plasmidvektor
 • Restriksjonsenzymskutting av DNA
 • Agarose gel elektroforese
 • DNA-sekvensering
 • Sanntids-PCR (Real-time PCR)
 • Polyakrylamid gel elektroforese (PAGE)
 • Western blotting
 • Primer design
 • Enkle bio-informatiske analyser

Generell kompetanse

Studenten har kjennskap til sentrale molekylærbiologiske teknikkar og teorien bak desse.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til Profesjonsstudiet i fiskehelse ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Opptakskrav: gjennomført grunnemne i biologi/fiskehelse

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk deltaking.
 • Laboratorierapport.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre semester, inkludert semesteret aktiviteten blir avlagt i.

Vurderingsformer

Godkjent laboriatoriejournal / -rapport (innlevering to veker etter at laboratoriekurset er ferdig).

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon