Hjem
Studentsider
Masteremne

Marin økologi, miljø og ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

 Frist for å melde seg til undervising i emnet er onsdag i veke 33 for haustsemesteret. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag veka etter fristen.

Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB.

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i marine økosystem, hvordan disse er formet fra naturens side og hvordan de påvirkes av menneskelige aktiviteter. Kurset tar for seg vilkårene for havets primærproduksjon, mikrobielle prosesser og sekundærproduksjon. Hovedgruppene av verdens marine økosystem gjennomgås, og det gis en særskilt gjennomgang av særegne forhold for norske kystøkosystemer. 

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene:

 • Gjøre greie for topografiske, fysiske, kjemiske og biologiske kjennetegn ved ulike marine økosystem
 • Gjøre greie for hvordan primærproduksjon, mikrobiell omsetning og sekundærproduksjon reguleres av naturlige og menneskelige aktiviteter
 • Gjøre greie for særskilte forhold som gjelder norske kyst- og fjordøkosystemer og kunne sette opp enkle modeller og beregninger for hvordan utslipp av stoffer påvirker norske kystøkosystemer

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske emne i bachelorgraden i biologi/berekraftig havbruk.

Tilrådde forkunnskapar

 • BIO100 Innføring i evolusjon og økologi (10 sp)
 • BIO102 Organismebiologi 2 (10 sp)
 • MAT101 Brukarkurs i matematikk I (10 sp)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske innleveringer (gyldig inneværende og påfølgende semester).

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen (4 timar), som tél 100% av karakteren. Ingen hjelpemiddel.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

BIO202, MAR210 (utgåtte emne).

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.02.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  03.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted