Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning

  • Studiepoeng2
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeCCBIONEUR910
  • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Norsk med enkelte innlegg på engelsk.

Kursinnhald

Kurset er laga for å tilrettelegge for brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking.

3-dagars kurs beståande av forelesingar, gruppearbeid og diskusjonar.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal kandidaten ha følgande læringsutbytte definert i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:
Kjenne til bakgrunnen for innføring av brukarmedverknad i medisinsk og helsefaglig forsking.

Ha kunnskap om korleis brukermedverknad er dokumentert å påverke medisinsk og helsefaglig forsking, gjennomføring av kliniske studiar og anvending av forskingsresultatar.

Ha kunnskap om forskaren sitt ansvar for at brukermedverknad vert integrert i heile prosessen i eit klinisk forskingsprosjekt - frå planlegging til prosjektgjennomføring til publikasjon. Kjenne til brukarorganisasjonar og lokale brukarutval si rolle i rekruttering og ev. opplæring til brukermedverknad i forsking.

Ferdigheiter:
Kunne formidle eiga forsking til brukarar på ein lettfatteleg måte. Kunne diskutere med brukarar korleis deira perspektiv kan bidra til demokratisering og kvalitetsforbetring i eige forskingsprosjekt spesielt, og i klinisk av forsking generelt. Kunne ta med seg innspel frå brukarar til å forbetre brukarmedverknad i eiga forsking.

Generell kompetanse:
Kunne vurdere og formidle meirverdi av brukermedverknad og igangsette konstruktiv brukarmedverknad i eigne forskingsprosjekt.

Undervisningsperiode

Årleg; Haust

30. november til 2. desember 2022

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Registrering i Studentweb for interne studentar.

Registrering i Søknadsweb for eksterne deltakarar.

Registrering gjennom denne lenken for eksterne deltakarar, fagfolk, som ikkje treng ECTS-poeng.

Frist: 1. september 2022.

Krav til forkunnskapar

Mastergrad eller tilsvarande, med unntak av forskerlinjestudentar ved Det medisinske fakultet.

Tilrådde forkunnskapar

Krav om fullført masterutdanning eller opptak ved Forskarlinjene.

Inngår i opplæringsdel

Vert anbefalt som del av opplæringsdelen for ph.d.-kandidatar knytt til forskerskolane ved CCBIO og Neuro-SysMed.

Vurderingsform

Bestått/ikkje bestått


Brukarvennleg presentasjon av eige forskingsprosjekt (skriftleg). Rapportering av framdrift i gruppearbeid (etter utlevert mal).

Munnleg presentasjon av resultat frå gruppeoppgåver.

Skriftleg/munnleg evaluering av kursets betydning for implementering av brukarmedverknad i eige forskingsprosjekt.

Fagleg overlapp

Ingen

Kven kan delta

Kurset retter seg mot ph.d.-kandidatar og forskarlinjestudentar, men er også ope for forskarar, postdoktorar og andre interesserte.

Utfyllande informasjon

Utfyllande kursomtale

Bidra til at brukarmedverknad vert implementert i medisinsk og helsefagleg forsking.

Studentane skal tileigne seg teoretisk kunnskap om bakgrunn og hensikt med brukarmedverknad, kombinert med diskusjon og refleksjon omkring eigne erfaringar og forventningar. Kurset legg opp til tett dialog mellom studentar og brukarrepresentantar.

Kontaktinformasjon

Emneansvarleg CCBIO: Nina Jebsen
nina.louise.jebsen@helse-bergen.no

Emneansvarleg Neuro-SysMed: Kjell-Morten Myhr
kjell-morten.myhr@uib.no

Medansvarleg Neuro-SysMed: Tone Skaar
tsk@visinnovasjon.no

Koordinator CCBIO: Rasmus Humlevik
rasmus.humlevik@uib.no

Koordinator CCBIO: Pål Tore Bentsen
pal.tore.bentsen@helse-bergen.no

Koordinator Neuro-SysMed: Hilde Norborg
hilde.norborg@uib.no

Administrasjon: Kjetil Harkestad
kjetil.harkestad@uib.no

Fagleg ansvar

Nina Louise Jebsen

Kjell-Morten Myhr

Tone Skaar

Undervisningsstad

Det er planlagt fysisk oppmøte i UiB-undervisningsrom ved HUS, men kurset kan bli undervist heilt eller delvis digitalt ved behov.

Kontakt

Undervisningsperiode

Årleg; Haust

30. november til 2. desember 2022