Hjem

Utdanning

Masteremne

Miljø og energi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeENERGI230
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Emnet undervisast på norsk dersom berre norskspråklege studentar meldar seg til emnet.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår (første gang våren 2019)

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studentane innsikt i miljøkonsekvenser av utvinning, omdanning og bruk av energi.

Studentane skal kunne utføre berekningar av ulike teknologiske energiløysingar og scenarium både regionalt og globalt.

Emnet skal utdjupe studenten si forståing av korleis miljøfotavtrykk av ulike slag bør med i planlegging av energianlegg.

Innhald:

I emnet diskuterer ein grunnleggjande prinsipp og modellar for spreiing av forureining i luft og hav. Hovudvekta er på fysiske prosessar for transport og spreiing, men nokre utvalde prosessar for kjemisk omdanning og biologiske effektar er også med. Arealbruk og konfliktar med andre aktivitetar blir analysert for forskjellige energikjelder og energisystem. I tillegg diskuterast ulike metodar for å rekne inn kostnader for miljøeffekter.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan gjere greie for dei grunnleggjande fysiske og termodynamiske prinsippa som ligg til grunn for transport og spreiing i luft og hav
 • kan gjere greie for utfordringer knytt til miljøkonsekvensar av ulike energikjelder og energisystem

Ferdigheiter

Studenten

 • kan kvantifisere spreiing av forureiningar
 • kan sette opp ein miljørekneskap for teknologiske løysingar og energisystem

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner og kan bruke begrep som gjer ein i stand til å kommunisere miljøutfordringar knytt til energibruk med spesialistar innanfor fysikk, kjemi og biologi
 • kan formidle prinsipp og utfordringer knytt til miljøkonsekvensar til ikkje-spesialister

Krav til forkunnskapar

Alle obligatoriske emner i studieløpet for Integrert master i energi (siv.ing), eller tilsvarande fram til og med 3. semester må vere bestått.

Studiepoengsreduksjon

ENERGI210: 5 studiepoeng

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert masterprogram i energi (siv.ing) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

4 forelesningar, 1 rekneøving per veke. Delar av øvingstida vil bli nytta til prosjektarbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2/3 av øvingane må vere levert og godkjent for å ta eksamen

Gyldig i to semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav blir godkjent + det etterfølgjande semester.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar, tel 70%, prosjektarbeid tel 30%.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Referansegrupper vil bli nytta årleg.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskapelige fakultet v/Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@gfi.uib.no.

Tlf 55 58 26 04

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.06.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  30.05.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen