Hjem
Studentsider
Masteremne

Miljø og energi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust, blir undervist neste gang hausten 2023.
Emnet inngår i undervisningsopptaket.
Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Mål og innhald

Mål

Emnet gir studenten innsikt i samspelet mellom miljø og energiproduksjon og -bruk. Emnet har spesielt fokus på miljøutfordringane knytt til energiomstillinga. Emnet gir studentane høve til å kvantifisere det miljømessige fotavtrykket av energirelaterte aktivitetar og utvida kunnskap om dagens og framtidas energispørsmål.

Innhald

Emnet tar for seg miljøkonsekvensane av energiproduksjonsteknologiar i samband med energiomstillinga. Fokuset er på avkarbonisering av elektrisitet, transport og oppvarming. Nokre spesifikke emne av interesse er mellom anna miljøkonsekvensane av vindkraft til havs, utandørs -og innandørs luftforureining og utfordringar knytt til ustabil energiforsyning.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs skal studenten ha følgjande læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive miljøkonsekvensene av energiproduksjonssystemer og energibruk.
 • kan forklare hva avkarbonisering av energisektoren er.
 • kan ramse opp bevis på klimaendringer.
 • kan beskrive hvordan miljøet påvirker variable fornybare energikjelder.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan visuelt skissere sammanhengen mellom energiomstilling og klimaendringar.
 • kan få tilgang til og hente ut informasjon fra åpne nettbaserte databaser med klimaprognoser for videre bruk i energipolitikken.
 • kan tolke nøkkelresultater fra sammendrag om miljøkonsekvensene av energiutvinning, -transformasjon og -bruk.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere utfordringene knyttet til miljøkonsekvensene av energibruk frå ulike perspektiv.
 • kan diskutere aktuelle utfordringer for energiomstillingsscenariene.
 • kan gjere greie for prinsipp og utfordringar knytt til miljøkonsekvenser

Krav til forkunnskapar

Alle obligatoriske emner i studieløpet for Integrert master i energi (siv.ing), eller tilsvarande fram til og med 3. semester må vere bestått.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert masterprogram i energi (siv.ing) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

4 forelesingar, 1 rekneøving per veke. Delar av øvingstida vil bli nytta til prosjektarbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2/3 av øvingane må vere levert og godkjent for å ta eksamen.

Gyldig i to semester: Det semesteret obligatoriske arbeidskrav vert godkjent + det etterfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar, tel 70%, prosjektarbeid tel 30%.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator er tillatt, i samsvar med modellar som vert angitt i fakultetet si regelsamling.

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Referansegrupper vil bli nytta årleg.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@gfi.uib.no.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskapelige fakultet ved Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Geofysisk institutt.

Kontakt studieveileder@gfi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  15.11.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen