Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHELSAM305
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

Studentane skal gjennom emnet få inngåande kunnskap om ulike kvantitative forskingsmetodar brukt i helsefagleg forsking. Kunnskapen skal danne grunnlag for val av forskingsdesign og metode som er egna til forskingsspørsmålet i masteroppgåva. Emnet skal bidra til utvikling av ein analytisk haldning og sjølvstende i skriftleg arbeid med tanke på kunnskap om metodologi, metode og metodebruk.

Innhald:

Emnet dekkjer forskingsmetodiske tilnærmingar i epidemiologisk-, surveybaserte- og eksperimentell forsking og statistikk, og kva for studiedesign som er egna til å svare på ulike forskingsspørsmål. Studentane skal lære om kjenneteikn, styrker og svakheiter ved dei ulike studiedesigna og kva for assosiasjonsmål som vert brukt. I tillegg skal emnet gi kunnskap om grunnleggande omgrep som validitet og reliabilitet innan vitskaplege metodar og forholdet mellom kausale og statistiske assosiasjonar.

Studentane skal vidare lære om metodar for å skildre eit datasett gjennom tabellar, grafar og oppsummerande statistikk; normalfordeling og binomisk fordeling; utval og populasjon; hypotesetesting, p-verdi og konfidensinterval og statistisk styrke og utvalsstorleik.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngåande kunnskap om ulike kvantitative forskingsdesign og metodar, og kva for type kunnskap desse er eigna til å bringe fram 
 • inngåande kunnskap om ulike former for bias som begrensar studiars validitet, reliabilitet og generaliserbarheit


Ferdigheiter

Studenten kan:

 • utforme, grunngi og kritisk vurdere kvantitative forskingsdesign i høve til aktuelle problemstillingar
 • orientere seg om tidlegare forsking i eit problemfelt og utvikle forskbare problemstillingar med utgangspunkt i eksisterande forsking
 • utføre og tolke statistiske analyser
 • vise at ein forstår føresetnader for generalisering av resultat og prinsippet for ein statistisk test


Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over metodebruk og metodologiske problemstillingar i skriftleg arbeid
 • sjølvstendig nytte sine kunnskapar om metodiske framgangsmåtar i planlegging og gjennomføring av kvantitative forskingsprosjekt
 • vise evne til kritisk refleksjon over eiga rolle og posisjon som forskar i kunnskapsproduksjonen

Krav til forkunnskapar

Gjennomført emna:

HELSAM302 - Vitskapsteori og etikk og HELSAM303 - Forskingsmetode (Obligatoriske fellesemne)

Krav til studierett

Studentar ved Masterprogram i helse og samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert brukt studentaktive arbeids- og undervisningsformer:

 • Førelesingar med studentførebuande og studentaktiviserande element
 • Seminar knytt til obligatoriske oppgåver
 • Gruppearbeid
 • Sjølvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på seminar med munnlege presentasjonar og tilbakemelding knytt til obligatorisk oppgåve. Obligatorisk deltaking i gruppearbeid.

Gi skriftleg tilbakemelding til medstudent på obligatorisk oppgåve på nett (Mitt UiB) og på seminar.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Individuell skriftleg oppgåve

Fleirvalsoppgåver (statistikk)

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering med emnerapport til studiekvalitetsbasen kvar 2. gong (4. år).

Programansvarleg

Programutval i helsefag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no