Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

Studentane skal gjennom emnet få inngåande kunnskap om ulike kvantitative forskingsmetodar brukt i helsefagleg forsking. Kunnskapen skal danne grunnlag for val av forskingsdesign og metode som er egna til forskingsspørsmålet i masteroppgåva. Emnet skal bidra til utvikling av ein analytisk haldning og sjølvstende i skriftleg arbeid med tanke på kunnskap om metodologi, metode og metodebruk.

Innhald:

Emnet dekkjer forskingsmetodiske tilnærmingar i epidemiologisk-, surveybaserte- og eksperimentell forsking og statistikk, og kva for studiedesign som er egna til å svare på ulike forskingsspørsmål. Studentane skal lære om kjenneteikn, styrker og svakheiter ved dei ulike studiedesigna og kva for assosiasjonsmål som vert brukt. I tillegg skal emnet gi kunnskap om grunnleggande omgrep som validitet og reliabilitet innan vitskaplege metodar og forholdet mellom kausale og statistiske assosiasjonar.

Studentane skal vidare lære om metodar for å skildre eit datasett gjennom tabellar, grafar og oppsummerande statistikk; normalfordeling og binomisk fordeling; utval og populasjon; hypotesetesting, p-verdi og konfidensinterval og statistisk styrke og utvalsstorleik.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngåande kunnskap om ulike kvantitative forskingsdesign og metodar, og kva for type kunnskap desse er eigna til å bringe fram 
 • inngåande kunnskap om ulike former for bias som begrensar studiars validitet, reliabilitet og generaliserbarheit


Ferdigheiter

Studenten kan:

 • utforme, grunngi og kritisk vurdere kvantitative forskingsdesign i høve til aktuelle problemstillingar
 • orientere seg om tidlegare forsking i eit problemfelt og utvikle forskbare problemstillingar med utgangspunkt i eksisterande forsking
 • utføre og tolke statistiske analyser
 • vise at ein forstår føresetnader for generalisering av resultat og prinsippet for ein statistisk test


Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over metodebruk og metodologiske problemstillingar i skriftleg arbeid
 • sjølvstendig nytte sine kunnskapar om metodiske framgangsmåtar i planlegging og gjennomføring av kvantitative forskingsprosjekt
 • vise evne til kritisk refleksjon over eiga rolle og posisjon som forskar i kunnskapsproduksjonen

Krav til forkunnskapar

Gjennomført emna:

HELSAM302 - Vitskapsteori og etikk og HELSAM303 - Forskingsmetode (Obligatoriske fellesemne)

Krav til studierett

Studentar ved Masterprogram i helse og samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert brukt studentaktive arbeids- og undervisningsformer:

 • Førelesingar med studentførebuande og studentaktiviserande element
 • Seminar knytt til obligatoriske oppgåver
 • Gruppearbeid
 • Sjølvstudium

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på seminar med munnlege presentasjonar og tilbakemelding knytt til obligatorisk oppgåve. Obligatorisk deltaking i gruppearbeid.

Gi skriftleg tilbakemelding til medstudent på obligatorisk oppgåve på nett (Mitt UiB) og på seminar.

Vurderingsformer

Vurderingsgrunnlaget består av:
 • Innlevering av individuell oppgave
 • Flervalgsoppgaver (statistikk)

Karakterskala

Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Evaluering med emnerapport til studiekvalitetsbasen kvar 2. gong (4. år).

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg og oppgåve

  Trekkfrist
  01.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgåve

   Innleveringsfrist
   12.05.2021, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen (MCQ)

   Dato
   21.05.2021, 10:00
   Varigheit
   2 timer
   Innleveringsfrist
   21.05.2021, 12:00