Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i historie

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gje ei innføring i historiefaget som universitetsfag.

Med utgangspunkt i lange linjer i verdshistoria, vil emnet vise korleis synet på fortida varierer ut frå tidsmessig og geografisk plassering.

Emnet er ikkje del av spesialiseringa i historie, men vert tilrådd for studentar som vil spesialisera seg i historie.www.uib.no/fag/historie/73558/temaomtalar-historie

Trykk her for meir informasjon om det tematiske innhaldet i emnet

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheiter:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale utfordringar historisk forsking står overfor når det gjeld å utvinne kunnskap om fortida
 • har kunnskap om korleis menneske si plassering i tid og rom påverkar synet på fortida
 • har kunnskap om korleis historie har blitt brukt og vert brukt til politiske formål.

Ferdigheiter

Studenten

 • har opparbeidd evne til å. kritisk vurdera historiske framstillingar.
 • har tileigna seg ei viss evne i å formidla historiefagleg kunnskap skrifteleg

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

8-10 førelesingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

4- timars skriftleg skuleeksamen på inntil 3000 ord.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturliste for emnet på omlag 800 sider

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  12.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen