Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Oversyn over eldre historie til 1750

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Institutt for arkeologi, historie og kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi oversyn over lange utviklingslinjer og sentrale historiske problem frå antikken fram til om lag 1750.

Emnet søkjer å setja europeisk og norsk historie i globale referanserammer og perspektiv. Målet er å gi studenten verktøy til å analysera samfunn komparativt i tid og rom.

Av sentrale tema er oppkomst og utvikling av bystatar, kongerike og imperium; grunnleggjande trekk ved teknologi, økonomi og sosial organisering i by- og jordbrukssamfunn; kontakt mellom samfunn og kulturar gjennom migrasjon, kommunikasjon og nettverk; regionale, kulturelle fellestrekk i forhold til lokale særtrekk; forholdet mellom verdsleg makt, religion og religiøse institusjonar.

Emnet er obligatorisk i ein spesialisering i historie, og i et historie årsstudium.

 www.uib.no/fag/historie/73558/temaomtalar-historie

Trykk her for meir informasjon om det tematiske innhaldet i emnet

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskapar om sentrale hendingar, institusjonar, system og prosessar opp til ca. 1750. Kunnskapane skal ha europeisk, globale og norske referanserammer. Studenten har også  grunnleggjande kunnskap om historiefaget sin metode.

Ferdigheiter

Studenten

 • har evne til å drøfta historiske problemstillingar og til å trekkja eigne konklusjonar.

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å drøfta historiske problemstillingar og til å trekkja eigne konklusjonar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Studiepoengsreduksjon

HIS101-1

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar. Normalt om lag 25- 30 førelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ingen obligatoriske arbeidskrav, men alle studentar vert tilrådd å følgja undervisninga samt å få skrivetrening ved å bruka arbeidsspørsmål som vert lagt ut til førelesingane.

Vurderingsformer

 I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

¿ Mappevurdering

Mappa består av 3 oppgåver.

Det blir gitt ein samla karakter basert på dei tre oppgåvene i mappa.

Oppgåvene skal leverast elektronisk, og innehalde referansar til litteraturen som er nytta.

Kvar oppgåve skal vere på om lag 1500 ord, ikkje medrekna referansar og litteraturliste.

Fristar for innlevering vert gjort kjend ved semesterstart.

Oppgåveteksten blir gjort kjend minst sju dagar før innlevering.

Mappa på tre oppgåver må vere bestått i eit undervisningssemester.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust (sjå avsnitt om vurderingsformer).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturliste for emnet på om lag 1500 sider.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Trekkfrist
  26.08.2022
  • Eksamensdel: Mappedel 3

   Innleveringsfrist
   18.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappedel 2

   Innleveringsfrist
   21.10.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappedel 1

   Innleveringsfrist
   23.09.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen