Hjem
Studentsider
Masteremne

Genteknologilova

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHUMGEN302
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

3

Studienivå (studiesyklus)

På dette kurset vil det bli undervist i lover og regler som er viktig for alle som arbeider med genteknologi. Kurset vil derfor også være aktuelt både for Ph.d.-kandidater og aktive forskere. Kurset vil være egnet til å inngå som del av både Master- og Ph.d.-studiet.

Undervisningssemester

Undervisningen foregår i vårsemesteret

Undervisningsstad

Campus Haukeland

Mål og innhald

Kurset vil først og fremst ta for seg Genteknologiloven med tilhørende forskrifter, og hva dette innebærer av restriksjoner og pålegg når det gjelder biomedisinsk forskning.

Undervisningen vil starte med en rask innføring i genteknologiens prinsipper. Dette vil så bli brukt som et grunnlag for tolkning av lovteksten. Det vil bli lagt vekt på innesluttet bruk av genmodifiserte organismer (GMO), og de tilhørende søknadsprosesser når det gjelder godkjenning av laboratorier og forskningsprosjekter, herunder klassifisering GMO når det gjelder risikovurdering.

Prinsippene for systematisk risikoanalyse med henblikk på å skrive konsekvensutredninger i prosjektsøknader vil bli tatt opp både i forelesninger og praktiske øvelser. Regelverk for emballering og transport av GMO vil også bli gjennomgått.

Ettersom forskningen er internasjonal, vil det bli gjort en sammenligning med andre nasjoners lovverk på dette området, og da spesielt EU-lovverket. For å sette det hele inn i en større sammenheng, vil det bli tatt opp hvordan loven regulerer anvendelser av GMO innenfor f.eks. næringslivet, og retningslinjene for risikovurderinger av GMO, både når det gjelder helse og miljø.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om hvilke lover og regler som gjelder for å arbeide med GMO
 • har kunnskap om hvor man finner relevant og oppdatert informasjon om dette på internett.
 • kjenner til andre lands (spesielt EU) sin lovgiving på dette området
 • har en viss innsikt i andre regelverk om hvordan GMO risikovurderes i forhold til helse og miljø.

Ferdigheter

Studenten

 • kan skrive søknader om godkjenning av laboratorier der det skal arbeides med GMO
 • kan skrive søknader om godkjenning av forskningsprosjekter for innesluttet bruk av GMO, innbefattet konsekvensutredninger.

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst de forskjellige aspekter av risikovurderinger (både juridisk og biomedisinsk) omkring bruk av genteknologi, slik at aktivitet innenfor dette området blir utført i henhold til regelverket og videre at arbeidet ut fra en faglig vurdering ikke medfører skade for de som arbeider i laboratoriet, eller for miljø og helse i et videre perspektiv.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggende kunnskap i biologi og prinsipper innenfor genteknologi/ molekylærbiologi. Det er en fordel å ha observert hvordan arbeidet foregår i praksis på laboratoriet.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Masterprogram i biomedisin, Human ernæring, biologi. molekylærbiologi og PhD - Det medisinske fakultet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil starte med forelesninger der hovedprinsippene vil bli gjennomgått. Tidlig i programmet vil deltakerne bli tildelt/få godkjent titler på studentprosjekter som går ut på skriving av reelle eller fiktive søknader om framstilling, import eller bruk av GMO (prosjektsøknad), eller søknad om godkjenning av laboratoriefasiliteter for arbeid med GMO. Studenten vil så arbeide med disse prosjektene i seminarer hvor det også vil bli satt av tid til diskusjon av detaljer i lovtekster og retningslinjer. Undervisningen vil avslutte med oppsummeringsforelsesninger der man se på reguleringer av genteknologien i et videre perspektiv, hvor man også vil komme inn på andre lands reguleringer på dette området.

Forventet omfang av undervisning:

Forelesninger: 6 timer

Gruppeundervisning: 6 timer

Lesning i forbindelse med forelesninger: 18 timer

Lesning av tekst: 25 timer

Skriving av søknad (se Eksamen): 32 timer

Til sammen: 87 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre forelesninger

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen

Skriving av en (reell eller tenkt) søknad om godkjenning av framstilling, import eller bruk av GMO (prosjektsøknad), eller søknad om godkjenning av laboratoriefasiliteter for arbeid med GMO.

Karakterskala

bestått / ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteratur

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det medisinske fakultet

Administrativt ansvarleg

Kontakt:

Kontakt

Adm. kontaktperson: studie@kliniskmedisin.uib.no

Emneansvarleg: Siv.Bedringaas@uib.no