Hjem
Studentsider
Årsstudium

Kjemididaktikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Praktisk-pedagogisk utdanning

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust og vår. Emnet går over to semester, 5 sp haust og 5 sp vår. Oppstart kun om hausten.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek opp kjemien sin eigenart samanlikna med dei andre realfaga og kva konsekvensar han medføra for elevane sin læring. Vi ser på eksemplar for korleis kjemisk tenking har utvikla seg og korleis dette kan brukast i undervisninga. Emnet drøftar ulike arbeidsformar som til dømes presentasjon av fagstoff, forsøk, diskusjonar i heilklasse eller i gruppa, bruk av modeller og modellering og oppgåveløysing. Bruk av læreplanen og læremidlar for planlegging av undervisninga og ulike vurderingsformar blir diskutert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • har brei kunnskap om korleis tenking i kjemi har utvikla seg
  • har avansert innsikt i ulike måtar å fremje elevaktiv læring på

Ferdigheiter

Studenten

  • kan analysere kompetansemål i læreplanen og omsetje læreplanmål til undervisningsopplegg
  • kan anvende sentrale taksonomiar og prinsipp for summativ og formativ vurdering tilpassa kompetansemål og elevgruppa

Generell kompetanse

Studenten

  • kan drøfte sentrale utfordringar i kjemiundervisninga med kollegaer og bidra til fagdidaktisk utvikling
  • kan analysere egen og andres undervisning og grunngi val av ulike metodar
  • kan frastille idéar frå vitskaplege tekstar og deira betydning for undervisning

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid.

Arbeids- og undervisningsformer

40 timar (forelesing og seminar)

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesning og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Fire obligatoriske oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til skulepraksis eller forelesingstema

(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande).

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Mappe med innleveringar i begge semester

a) I mappen inngår det 4 deler som i ett tilfelle består av to korte tekster. Alle danner til sammen vurderingsgrunnlaget.

b) drøfte pensumtekst (ca 500 ord kvar)

2. analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen og drøfting av ulike kvalitetsaspekt på ca 800 ord)

3. enten: drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (ca 800 ord)

eller: analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, ca 800 ord)

4. prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med ped, opp til 3500 ord)

c) Det er ønskelig at mappen inneholder ulike versjoner av de enkelte tekstene for å vise hvordan kunnskapene og innsikt i kjemididaktikk har utviklet seg gjennom kurset og ved hjelp av tilbakemeldinger. Progresjon skal tydeliggjøres gjennom å referere tilbake til tidligere arbeider hvis de har en tematisk tilknytning.

d) Studentene får velge rekkefølgen av innleveringene selv, men det blir gitt anbefalinger. Dette tar hensyn til at emnet går over to semestre og at noen av innleveringene er knyttet til praksis, mens andre kan utføres uavhengig av undervisningen og/eller praksis.

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Haust og vår.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.

Institutt

Kjemisk institutt

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@kj.uib.no

Tlf 55 58 34 45

Eksamensinformasjon