Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Latin: Prosa og grammatikk I

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga blir gitt i første halvdel av vårsemesteret (på heiltid)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål: Emnet gjer auka kunnskap i latin med vekt på sikker meistring av elementa i formlæra og av det sentrale ordtilfanget, men også auka kunnskap om syntaks.

Innhald: Lesing av normaliserte og lettare originaltekst frå antikken og seinare tid. Det er førelesningar om syntaks, formlære, og tekstens historiske bakgrunn.

Læringsutbyte

Kunnskapar
Kandidaten har auka kjennskap til latinsk språk og grammatikk.

Ferdigheiter
Kandidaten kan
- lese latinske tekstar på eiga hand med bruk av ordbok
- identifisere former og analysere setningar på latin ved hjelp av grammatikk.
- omsetje enkle norske setningar til latin.

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- setje seg inn i den grammatiske strukturen i eit nytt språk
- arbeide med tekstar på andre språk ved hjelp av grammatikk, ordbok, tekstkommentar o.l.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ein rår til at studentane har kunnskapsnivå tilsvarande latin frå vidaregåande skule eller LAT100.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Denne eksamenen er open for personar utan studierett, etter søknad til Det humanistiske fakultet. Se UHL §3-10.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar (over delar av pensumtekstane) og øvingar (i praktisk språkmeistring, m.a. gjennom omsetjing til latin, og i bruk av ordbok).

Omlag 48 timar, tre gonger i veka første halvdel av semesteret.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen består av ei skriftleg prøve på 6 timar, der kandidaten skal omsetje ein pensumtekst frå latin med ordbok, svare på grammatiske spørsmål og omsetje enkle setningar frå norsk til latin.  

Våren 2021 blir skriftlig eksamen gjennomført på campus som normalt viss mogleg. Om det ikkje er mogleg med eksamen på campus, blir vurderingsforma: Digital munnleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ordbok. Ordboka skal vere frå latin til morsmål eller frå latin til anna valfritt språk og skal ikkje innehalde bøyingsmønster: Johanssen, Nygaard etc., Latinsk ordbok eller ordbok av tilsvarande storleik.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum er på til saman omlag 40 sider latinsk originaltekst.

Dessutan inngår hovuddraga av formlære og syntaks, samt delar av ei framstelling av den latinske litteraturhistoria.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for klassiske fag

Emneansvarleg

Fagmiljøet i klassiske fag

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon