Hjem
Studentsider
Masteremne

Femte semester medisinstudiet

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

27

Studienivå (studiesyklus)

Master / profesjon 

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet MED5 har tre hovedmålsetninger:

 • Studenten skal opparbeide grunnleggjande kunnskapar innan dei parakliniske faga patologi og radiologi.
 • Studenten skal opparbeide gode basale kliniske ferdigheter når det gjelder anamnese, klinisk undersøkelse og journalskriving (Medisinsk Propedeutikk)
 • Studenten skal presenteres for et bredt spekter av sentrale kliniske fag via et «Grunnkurs klinikk» som starter i MED5 og fortsetter i MED6. I tillegg vil det bli et særskilt fokus i fagsøylen for temaene Sirkulasjon og Respirasjon, med noe meir inngåande undervising med vekt på patofysiologi, utgreiing, diagnostikk og behandling av mange ulike sjukdommar, og at studenten sjølv skal kunne gjennomføre adekvate undersøkingar og behandlingar.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha bred kunnskap om:

 • -cellulærpatologi: celleskade, celledød og cellulær adaptasjon til stress
 • -generelle sjukdomsprosessar: inflammasjon og immunpatologi, sirkulasjonsforstyrring generelt, og tumor/kreftsjukdom
 • -etiologi, patogenese og patologisk-anatomiske funn ved sjukdommar i hjarte/karsystemet, luftvegar/lunger, kvinnelege genitalia, bein og blautdelsvev, fordøyingsorgana, lymfeknutar og beinmarg
 • -grunnleggjande prinsipp og adekvat og kostnadseffektiv bruk av biletediagnostikk (radiografi, ultralyd, CT, MR og nukleærmedisin)
 • -dei vanlegaste bileterettleidde intervensjons-prosedyrar / behandlingar
 • -patofysiologi, diagnostikk og behandling av vanlege hjartesjukdommar
 • -bruk/nytte/tolking av kardiologiske undersøkingsmetodar
 • -dei teoretiske prinsippa for primær og avansert hjarte-lungeredning ved hjartestans
 • -epidemiologiske risikofaktorer for hjartesjukdom og prinsipp for primær- og sekundærprofylaktiske tiltak ved hjartesjukdom
 • -sjukdomslære, utgreiing og behandling av luftvegsinfeksjonar, lungekreft, pleurasjukdommar og interstitielle lungesjukdommar
 • -diagnostisering av syre-base forstyrrelser og respirasjonssvikt basert på arterielle blodgassanalyser
 • -praktisk behandling pleuravæske og pneumothorax

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studenten:

 • kjenne igjen makroskopiske og mikroskopiske endringar ved sjukdommar generelt og i organsystem, og ha innsikt i diagnostisk bruk og relevans av desse endringane
 • skildre biletefunn ved dei vanlegaste sjukdommane ein ser som nyutdanna lege
 • utføre «bed-side» ultralyd
 • beherske generell undersøkelsesteknikk inklusiv måling av blodtrykk og puls og undersøkelse av lunger, hjerte, abdomen, lymfeknuter
 • gjennomføre adekvat journalopptak på pasient med indremedisinsk eller kirurgisk problemstillinger.
 • utføre og tolke EKG sjølvstendig og hjarte-lungeredning ved hjartestans
 • initiere behandling hos pasientar med akutt hjarte-sjukdom og initiere og følgje opp antikoagulasjons-behandling
 • ha ferdigheiter innan gjennomføring og tolking av spirometri
 • ha basale ferdigheiter når det gjeld å ta prøve til og tolke arterielle blodgassprøver /syrebase, vurdering av rtg. thorax,

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten:

 • -ha innsikt i organiseringa av helsevesenet, ha evne til tverrfagleg medisinsk tenking og kunne utvikle gode samarbeidsrelasjonar til andre yrkesgrupper og samhandling mellom primær- og spesialisthelseteneste
 • -ha innsikt i og kunne utvikle haldningar som skapar kontakt, tryggleik og tillit i lege-pasient forholdet
 • -vise balanse mellom medmenneskeleg forståing og respekt og evne til å handtere pasientar på fagleg forsvarlig vis når pasienten sin livstil er ein direkte eller medverkande årsak til sjukdom

Krav til forkunnskapar

Fullført MED4

Studiepoengsreduksjon

Nei

Krav til studierett

Medisinstudiet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar, pasientdemonstrasjonar, TBL, gruppeundervisning med innøving av undersøkingsteknikk og undersøking av pasientar. Ein føreset stor eigenaktivitet frå studentane si side når det gjeld å utøve undersøkingsteknikk på kvarandre.

Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar, pasientdemonstrasjonar, teambasert læring (TBL), gruppeundervisning med innøving av undersøkingsteknikk og undersøking av pasientar. Ein føreset stor eigenaktivitet frå studentane si side når det gjeld å utøve undersøkingsteknikk på kvarandre.

Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på praktiske kurs og øvingar
 • Deltaking på pasientnær undervisning
 • Deltaking på pasientdemonstrasjonar
 • Deltaking på TBL
 • Deltaking på gruppeundervisning
 • Undervegstestar i Mitt UiB

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjent for å få gå opp til vurdering.

Vurderingsformer

 • Skriftlig vurdering i patologi og radiologi
 • Formativ OSKE

Obligatoriske kurs må vere godkjent for å gå opp til vurdering.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering.

Programansvarleg

Programutvalg for medisin

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 2.

Institutt

Klinisk institutt 2.

Undervisninga skjer i samarbeid med Klinisk institutt 1 og Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  24.10.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen