Hjem
Utdanning
Masteremne

Sjette semester medisinstudiet

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Første gang det er undervisning i dette emnet er våren 2018.

Emnet har som mål å gi studentene innsikt i flere store sykdomsgrupper innen indremedisin og kirurgi, om patogenese oig symptombasert diagnostikk. Studentene skal lære om ernæring av det syke mennesket, og hvordan ulik sykdom kan behandles medisinsk og kirurgisk.

Kommunikasjonstrening og funksjon i et tverrfaglig helsevesen står sentralt

Studenten skal mestre generell undersøkelsesteknikk og skrive gode innkomstjournaler.

Innhald:

Studiet tar opp tema som fordøyelsessykdommer, sykdommer i bevegelsesapparatet, pediatri, geriatri, akuttmedisin, samfunnsmedisin og internasjonal helse.

Under to ukers tidlig klinisk praksis på sengepost har studentene et strukturert opplegg innen pasientkommunikasjon, tverrfaglighet og samhandling i helsevesenet.

Læringsutbyte

Studentene kan etter gjennomgått 6.semester:

Kunnskap

 • Kjenne godt til patofysiologi, symptombilde, kliniske funn, utredning og behandling av store sykdommer innen fordøyelsessykdommer, underernæring, pediatri, geriatri, skader og sykdommer i bevegeapparatet.
 • Gjøre rede for det norske helsevesenets struktur, regelverk og funksjon, inklusive samhandling mellom de ulike nivåer.
 • Gjøre rede for helsemessige utfordringer i land med fattigdom og kjenne til de viktigste sykdomsgruppene i disse landene

Ferdigheter

 • Ha utviklet gode evner i kommunikasjon med pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper
 • Mestre god undersøkelsesteknikk inklusive bevegeapparatet og abdominal undersøkelse, samt kunne vurdere ernæringsstaus hos pasienter i alle aldre
 • Skrive gode strukturerte journaler ved innleggelse i medisinske og kirurgiske avdelinger i sykehus

Generell kompetanse

 • Fungere i samarbeid med andre yrkesgrupper i sykehusavdelinger og i samhandling med ulike aktører i førstelinjetjenesten

Krav til forkunnskapar

Medisinstudiet, gjennomført 5.semester

Krav til studierett

Medisinstudiet, gjennomført 5.semester

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

18 undervisningsuker. Undervisningsformer vil være forelesinger, smågruppeundervisning, klinikkundervisning, teambasert undervisning, og praksis. Ferdighetstrening ved fakultetets ferdighetssenter og som del av gruppeundervisning.

Informasjon finnes på Mitt UiB.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Gruppeundervisning, klinikker og teambasert læring
 • Praksis med mappeinnlevering av refleksjonsnotater
 • Kommunikasjonskurset

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • På slutten av semesteret skal studentene gjennomgå en stasjonseksamen - såkalt Objective Structured Clinical Examination (OSCE). Opparbeidede ferdigheter de første 3 årene av studiet skal her testes, hvor fag fra 5. og 6.semester spesielt vil bli vurdert.
 • Det vil i tilslutning til OSCE også være en skriftlig vurdering i form av flervalgsoppgaver.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Programansvarleg

Programutvalget i medisin (PUM) har ansvaret for faglig innhold og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emnene i programmet.

Emneansvarleg

Jan Gunnar Hatlebakk - Semesterstyret 6. semester

Emneansvarleg institutt: Klinisk institutt 1

Administrativt ansvarleg

Emneansvarleg institutt: Klinisk institutt 1

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@kliniskmedisin.uib.no

Kontakt studieadministrasjonen: studie@kliniskmedisin.uib.no

Eller studierettleiar kan kontaktast her: Lise.amble@uib.no

Tlf 55970853

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve (Ny eksamen)

  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   04.09.2019, 09:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   02.09.2019, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted