Hjem
Studentsider
Masteremne

Sjette semester medisinstudiet

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentene innsikt i fordøyelsessykdommer, sykdommer i bevegelsesapparatet, pediatri, geriatri, akuttmedisin og samfunnsmedisin. Studentene lærer om patogenese og klinikk ved de viktigste sykdommene, men også om radiologisk og endoskopisk diagnostikk. Studentene lærer om hvordan ulik sykdom kan behandles medisinsk og kirurgisk. Studenten skal mestre generell undersøkelsesteknikk og skrive gode innkomstjournaler.

Kommunikasjonstrening og legens funksjon i et tverrfaglig helsevesen står sentralt. Under klinisk praksis på sengepost har studentene et strukturert opplegg innen tverrfaglighet og samhandling i helsevesenet.

Læringsutbyte

Studentene kan etter gjennomgått 6.semester:

Kunnskap

 • Kjenne godt til patofysiologi, symptombilde, kliniske funn, utredning og behandling av store sykdommer innen fordøyelsessykdommer, underernæring, pediatri, geriatri, skader og sykdommer i bevegeapparatet.
 • Gjøre rede for det norske helsevesenets struktur, regelverk og funksjon,

Ferdigheter

 • Ha utviklet gode evner i kommunikasjon med pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper
 • Mestre god undersøkelsesteknikk inklusive bevegeapparatet og abdominal undersøkelse, samt kunne vurdere ernæringsstatus hos pasienter i alle aldre
 • Skrive gode strukturerte journaler ved innleggelse i medisinske og kirurgiske avdelinger i sykehus

Generell kompetanse

 • Forstå behov for flerfaglig samarbeid innen helsetjenesten
 • Fungere i samarbeid med andre yrkesgrupper i sykehusavdelinger

Krav til forkunnskapar

Medisinstudiet, gjennomført 5.semester

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

18 undervisningsuker. Undervisningsformer vil være forelesinger, smågruppeundervisning, klinikkundervisning, teambasert undervisning og praksis i klinikken. Ferdighetstrening skjer ved fakultetets ferdighetssenter og som gruppeundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Gruppeundervisning, klinikker og teambasert læring
 • Praksis med mappeinnlevering av refleksjonsnotater
 • Opptak av et visst antall journaler ved innleggelser i kliniske avdelinger
 • Kommunikasjonskurset
 • Skriftlig innlevering av gruppeoppgaver i epidemiologi og individuell test med mutliple choice oppgaver

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • På slutten av semesteret skal studentene gjennomgå én eksamen, med to deler som hver teller 50% av semestervurderingen:
  • En praktisk stasjonseksamen, såkalt Objective Structured Clinical Examination (OSKE). Innarbeidede ferdigheter frå de første 3 årene av studiet skal her testes, hvor fag fra 5. og 6.semester spesielt vil bli vurdert.
  • En skriftlig 5-timers eksamen i form av kortsvars- og/eller flervalgsoppgaver

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Kontakt

studie@kliniskmedisin.uib.no

Kontakt studieadministrasjonen: studie@kliniskmedisin.uib.no

Eller studierettleiar kan kontaktast her: Lise.amble@uib.no

Tlf 55 58 54 29

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obj. structured clinical examination (1. pulje)

   Dato
   01.09.2022, 09:00
   Varigheit
   3 timer
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   25.08.2022, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted