Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Første semester medisin- og odontologistudiet

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet MEDOD1 gir studentane ein introduksjon til medisin- og odontologistudiet.

Studentane får grunnleggjande og detaljert kunnskap om cellulære og kjemiske prosessar, lærer om samanhengen mellom sosiale ulikskapar og helse, får innføring i grunnleggjande vurdering og behandling av akuttmedisinske tilstander og blir undervist i medisinsk nomenklaturlære.

Tema i semesteret:

 • Introduksjonskurs
 • Celle1
 • Ulikskap og helse
 • Den akutt sjuke pasient
 • Medisinsk nomenklaturlære - Nomenklatur

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskaper:

 • vise grunnleggjande og detaljert kunnskap innan kjemi, biokjemi, cellebiologi, cellefysiologi og histologi
 • ha kjennskap til medisinske databasar
 • ha kjennskap til korleis sosiale ulikskapar nasjonalt og globalt er med å påverke helse
 • ha kunnskap til å vurdere vitale kroppsfunksjonar, kjenne att viktige akuttmedisinske tilstander

Ferdigheter:

 • kunne gjere målretta søk etter medisinsk og odontologisk informasjon
 • beherske den latinske nominallæra som føresetnad for innlæring av prinsipp for oppbygging av medisinske uttrykk
 • kunne sette i verk livreddande tiltak

Generell kompetanse:

 • ha kjennskap til tenking, arbeidsmetodar og ideal som karakteriserer den medisinske og odontologiske disiplin

Krav til studierett

Medisinstudiet, eller Integrert mastergrad i odontologi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB / e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på:

- Introduksjonskurs

- Den akutt sjuke pasient

- Praktiske kurs

- TBL

 • Godkjende testar undervegs i semesteret
 • Godkjende individuelle og gruppebaserte innleveringar

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

5 timars digital skriftleg eksamen.

Karakterskala

Normal karakterskala for emnet er A-F

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen for høstsemesteret 2020 bli arrangert som hjemmeeksamen med karakterskala bestått/ikke bestått, med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7.

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty. Kursansvarlege har faste møter med dei tillitsvalde.

Programansvarleg

Programutvalet for medisin har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av medisinstudiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Programutvalet for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av odontologistudiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Semesterstyret for første semester medisin og odontologi.

Emneansvarlig institutt: Institutt for biomedisin 

studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg: 

Anne Kjersti Daltveit, https://www.uib.no/personer/Anne.Kjersti.Daltveit

Administrativt ansvarleg

Administrativt ansvarlig: Institutt for biomedisin

studie.biomed@uib.no

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Anne Kjersti Daltveit, https://www.uib.no/personer/Anne.Kjersti.Daltveit
Ulike faglege ansvarlege for kvar del emnet er sett saman av.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  15.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  15.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen