Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Første semester medisin- og odontologistudiet

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet MEDOD1 gir studentane ein introduksjon til medisin- og odontologistudiet.

Studentane får grunnleggjande og detaljert kunnskap om cellulære og kjemiske prosessar, lærer om samanhengen mellom sosiale ulikskapar og helse, får innføring i grunnleggjande vurdering og behandling av akuttmedisinske tilstander og blir undervist i medisinsk nomenklaturlære.

Tema i semesteret:

 • Introduksjonskurs
 • Celle1
 • Ulikskap og helse
 • Den akutt sjuke pasient
 • Medisinsk nomenklaturlære - Nomenklatur

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskaper:

 • vise grunnleggjande og detaljert kunnskap innan kjemi, biokjemi, cellebiologi, cellefysiologi og histologi
 • ha kjennskap til medisinske databasar
 • ha kjennskap til korleis sosiale ulikskapar nasjonalt og globalt er med å påverke helse
 • ha kunnskap til å vurdere vitale kroppsfunksjonar, kjenne att viktige akuttmedisinske tilstander

Ferdigheter:

 • kunne gjere målretta søk etter medisinsk og odontologisk informasjon
 • beherske den latinske nominallæra som føresetnad for innlæring av prinsipp for oppbygging av medisinske uttrykk
 • kunne sette i verk livreddande tiltak

Generell kompetanse:

 • ha kjennskap til tenking, arbeidsmetodar og ideal som karakteriserer den medisinske og odontologiske disiplin

Krav til studierett

Medisinstudiet, eller Integrert mastergrad i odontologi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB / e-post.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på:

- Introduksjonskurs

- Den akutt sjuke pasient

- Praktiske kurs

- TBL

 • Godkjende testar undervegs i semesteret
 • Godkjende individuelle og gruppebaserte innleveringar

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

5 timars digital skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty. Kursansvarlege har faste møter med dei tillitsvalde.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Anne Kjersti Daltveit, https://www.uib.no/personer/Anne.Kjersti.Daltveit
Ulike faglege ansvarlege for kvar del emnet er sett saman av.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  16.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  01.09.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen