Hjem
Studentsider
Masteremne

Regresjonsmodellar i medisinsk forsking

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master/PhD-nivå

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Målet med kurset er å gje ei innføring i regresjonsmetodar som vert mykje nytta i medisinsk og epidemiologisk forsking (Cox regresjon, logistisk regresjon, lineær (gaussisk) regresjon). Kurset skal gi ei forståing for metodane sine bruksområde og avgrensingar. Vidare skal kursdeltakarane gjerast i stand til å utføre enkle analyser, tolke utskrifter frå statistiske programpakker og formidle resultata i vitskapelige artiklar.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentane kunne:

  • Forstå korleis vanlege regresjonsmodellar (lineær, logistisk, Cox) virker
  • Forstå korleis ein bygger opp ein regresjonsmodell ved hjelp av ulike variablar, og kunne tolke regresjonskoeffisientar
  • Forstå korleis effektstorleik, signifikansnivå og utvalsstorleik heng saman med statistisk styrke

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studentane kunne:

  • Utføre og tolke vanleg brukte regresjonsanalysar

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentane:

  • ha tileigna seg god forskingsskikk og forståing av korleis ein rapporterer data og tal, til dømes ikkje rapportere selektivt eller overdrive tydinga av eigne funn

.

Krav til forkunnskapar

HELSTA/MEDSTA eller tilsvarande og noko kjennskap til statistikkpakkar

Studiepoengsreduksjon

MEDSTA2 har fagleg overlapp med:

- ELMED313 (1 sp)

Krav til studierett

opptak på master-/ph.d.-program

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og øvingar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesingar og øvingar.

6 dagar med undervisning.

Øvingane vil vere basert på programpakken Stata

NB! Alle kursdeltakarar må ta med eigen PC (laptop eller stasjonær) med Stata installert!

Obligatorisk undervisningsaktivitet

To obligatoriske heimeoppgåver.

Vurderingsformer

Skriftlig heimeeksamen

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturliste i Leganto

Emneevaluering

Periodisk emneevaluering

Programansvarleg

Enkeltståande emne

Emneansvarleg

Emneansvarleg: Magne Haugland Solheim

https://www.uib.no/personer/Magne.Solheim

Administrativt ansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kontakt

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

e-post: studie@igs.uib.no

Emneansvarleg: Magne Haugland Solheim

https://www.uib.no/personer/Magne.Solheim

Eksamensinformasjon