Hjem
Studentsider
Masteremne

Avansert mediebruksanalyse

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med emnet er at studentane skal tileigne seg oppdatert kunnskap og metodiske ferdigheiter innan avansert mediebruksanalyse. Emnet tek utgangspunkt i aktuelle spørsmål i samfunnet og mediebruksforskinga, og studerer korleis menneske kommuniserer, brukar og fortolkar medier og medieinnhald. Emnet vektlegg teoriar og metodar som høver for å studere bruk på tvers av medier, men kan òg framheve visse former for bruk, til dømes av smarttelefon eller sosiale medier. Teoretiske perspektiv omfattar demokratiske, retoriske, identitetsmessige, teknologiske og sosiokulturelle dimensjonar ved mediebruk.

Målet for emnet vert nådd gjennom ein kombinasjon av to element. For det første ein kritisk diskusjon av klassisk og ny forsking på mediebruk knytt til ei aktuell problemstilling, og metodiske og teoretiske grunnlag for forskinga. For det andre gjennomføring av eit forskingsprosjekt der studentane med innovative metodar undersøkjer visse aspekt ved mediebruk. Prosjektet vert gjennomført i grupper under rettleiing.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har avansert og oppdatert kunnskap om mediebruksforsking
 • har inngåande kjennskap til teoretisk, metodisk og forskingsetisk grunnlag for mediebruksanalyse
 • kan drøfte problemstillingar om mediebruk ut frå klassisk og ny forsking

Ferdigheiter

Studenten

 • meistrar avanserte og innovative metodar for mediebruksanalyse
 • kan bidra til å organisere og utføre ein mediebruksstudie som prosjekt i grupper
 • kan nytte innovative metodar i mediebruksforskinga

Generell kompetanse

Studenten

 • kan nytte avansert teori og metode i analyse av aktuelle problemstillingar om mediebruk
 • kan presentere eigen og andre si forsking gjennom varierte formidlingsformer
 • kan ta del i nytenking om endringar i bruk av teknologi og medier

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i medievitskap, medier og kommunikasjon eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

MEVI102 og MEVI222

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på masterprogrammet i medier og kommunikasjon. Studentar ved andre masterprogram kan ta emnet etter søknad.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og prosjektarbeid i grupper under rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Munnleg og skriftleg presentasjon av pensumtekst, og munnleg kommentar til ein annan student sin presentasjon.
 • Deltaking i prosjektarbeid i grupper.
 • Individuelt refleksjonsnotat frå prosjektarbeidet.

Godkjende arbeidskrav gyldige berre i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Rapport frå prosjektarbeidet, skrive i grupper. Omlag 7000 ord. Tél 60 prosent av samla karakter.
 • Munnleg individuell eksamen. Tél 40 prosent av samla karakter.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vurdering berre i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rapport og munnleg

  Trekkfrist
  22.10.2021
  • Eksamensdel: Rapport prosjektarbeid

   Innleveringsfrist
   12.11.2021, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   25.11.2021–26.11.2021
   Andre opplysninger
   Muntlig eksamen blir avholdt 25.- og 26. november. Lister med klokkeslett for når hver enkelt kandidat skal opp til muntlig vil bli publisert på emnesiden på Mitt UiB i november før eksamen.