Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskningserfaring og metode: Medias dekning av klimakrisa, årsakar og løysingar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår - uregelmessig

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Målet med MEVI310-emnene er å gje erfaring med forskingsarbeid knytt til aktuelle forskingsprosjekt. Studentane skal ta del i forskingsseminar, teoridiskusjon, metodiske øvingar og formidlingsoppgåver, og slik opparbeide seg djuptgåande innsikt i eit utvald medievitskapleg tema, samt ferdigheiter i prosjektarbeid og analyse.

MEVI310-emnene vert kvart semester knytt til eit konkret forskingsprosjekt ved Institutt for informasjons- og medievitskap. Prosjekta som emnet vert knytt til kan vere store eksternt finansierte prosjekt, men òg mindre forskingsprosjekt av ulik karakter og eigenart. Prosjekta kan vere empirisk eller teoretisk orienterte, og vil ta føre seg ulike medievitskapelege problemstillingar innan felt som medieestetikk, journalistikk, mediebruk, kommunikasjon, teknologi og kultur, retorikk og strategisk kommunikasjon. Siktemålet med emnet er at studentane skal tileigne seg metodiske og analytiske tilnærmingar, teoretiske kunnskapar og formidlingserfaring gjennom forskingsnær undervisning og prosjektretta aktivitet.

Emnet MEVI310-8 er tilknytta forsking ved instituttet som undersøker korleis media dekker klimarelaterte problemstillingar. Spørsmål som blir utforska er til dømes i kva frames media presenterer klimaproblemstillingar, kva aktørar som dukkar opp i media og med kva argument, viss det slår politisk bias i mediedekninga, og korleis dekninga forandrar seg over tid.

Læringsutbyte

Studenten kommer ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, evner og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om aktuell forsking på ein konkret medievitskapleg problemstilling
 • Har inngåande kunnskap om teori og metoder som er relevante for og forstå og analysera denne problemstillinga
 • Har kunnskap om arbeidsmåter og utfordringar i prosjektarbeid.

Ferdigheter

Studenten

 • Kan ta i bruk metodiske og analytiske tilnærmingar som blir brukt i aktuell forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan arbeida i ei prosjektgruppe
 • Kan formidla forsking gjennom presentasjon, postar, mediebidrag eller i sosiale medium.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i medievitskap, media og kommunikasjon eller tilsvarande.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på masterprogrammet i media og kommunikasjon. Studentar ved andre masterprogram kan ta emnet etter søknad.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga består av forelesningar og gruppearbeid/workshops. 

Forelesingane vil gje innsikt i aktuelle forskingsprosjekt som emneansvarleg jobbar med: Korleis dekker medium klimakrisa, kva årsaker og løysingar blir diskuterte i media, kven får ordet i mediedekninga og kva argument får publisitet. På forelesingane vil teoriar, metodar og analysemetodar bli presenterte og diskuterte. Forelesingane vil òg gi introduksjon i forskingsarbeid. 

I gruppearbeidet vil studentane i grupper gjennomføre forskingsprosjekt på bakgrunn av relevant teori og empiri. Gruppearbeidet kan til dømes fokusera på kva handlingar som individ kan ta for å senka sitt utslepp av klimagassar som media veljar og dekke, og korleis desse blir framstilte. Eller ein kan velja og analysera kva framstillingar av klimaframtida som media diskuterer. Arbeidet kan innebera å utvikla relevante og nye problemstillingar, utforsking av teoriar, etablering av relevant metode og analyseinstrument, innsamling av materiale, og dessutan å gjennomføra analyse av enten kvantitativ eller kvalitativ art. Gruppearbeidet vore utført under rettleiing og kvar gruppe må gjennomføre plenumspresentasjonar av arbeidet sitt, aktivt delta i plenumsdiskusjonar, og gi tilbakemelding på arbeidet i andre grupper.

Gruppearbeidet er ein obligatorisk aktivitet. Deltaking, skriftleg resultat og presentasjon må bli godkjent for å kunna ta eksamen. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i undervisning (80%), skriftleg oppgåve og presentasjon må bli godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurderingsformer

4 dagars individuell heimeeksamen Heimeeksamen skal ha eit omfang på mellom 4000 og 5500 ord

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgjande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB. 

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.03.2023, 14:00
  Trekkfrist
  27.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obligatorisk deltaking (80%)