Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Eksperimentelle metodar i romfysikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust, undervisning kan bli avlyst ved lavt studenttal

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål: Emnet skal

  • gje studentane innsikt i dei fysiske prinsippa for måling av ulike parametrar som blir brukt til å studere fenomen og prosessar i det nære verdsrommet.
  • gje studentane trening i å tolke relevante målingar frå bakken og frå romsondar for å kunne beskrive signaturane til eit nordlysutbrot eller ein geomagnetisk storm.

Innhald: Emnet behandlar diverse eksperimentelle metodar og instrument i romfysikk, mellom anna instrumentberarar, satellittmekanikk, strålingsdetektorar, måling av magnetfelt på bakken og i rommet, radiometodar og optiske målingar. Studentane får delta på ekskursjon til Andøya Space Center eller Svalbard. Emnet gir innsikt i instrumentering og tolking av målingar i romfysikk.

I dette emnet er det svært få plasser tilgjengelig. Ved større søkertall vil derfor studenter på master i romfysikk prioriteres.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • har oversikt over fysiske parametrar som beskriv fenomen og prosessar i sol-jord systemet
  • har inngåande kunnskap om prinsipp for måling av utvalte parametrar i rommet, ionosfæren og på bakken
  • kan vurdere fordelar og avgrensingar ved utvalde eksperimentelle metodar i romfysikk

Ferdigheiter

Studenten kan

  • hente og systematisere sanntidsmålingar frå romsondar og bakkeobservatorium under eit nordlysutbrot eller ein geomagnetisk storm
  • tolke dei innsamla målingane

Generell kompetanse

Studenten kan

  • arbeide i ei gruppe med analyse av samtidige målingar frå fleire romfysikkeksperiment
  • praktisere norm for akademisk skriving av ein forskingsrapport

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS251

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk ekskursjon

Godkjent prosjektrapport.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 5 påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

Muntleg eksamen, utgjør 100% av karakteren.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon