Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Stats- og nasjonsbygging

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Studentane skal tileigne seg ei grunnleggjande forståing av føresetnadane for og stadia i stats- og nasjonsbygging i Norden, Europa elles og andre delar av verda. Vidare skal emnet gje ei integrert innføring av denne utviklinga som eit forhold mellom institusjonar og aktørar i tid og rom.

Emnet gjev ei teoretisk innføring i dei historiske og strukturelle vilkåra for stats- og nasjonsbygging. Det gir ei empirisk skildring av nordiske og europeiske politiske system og deira utvikling og struktur, og samanliknar denne utviklinga med døme frå andre delar av verda. Gjennom dette gjev emnet ei brei teoretisk og empirisk innføring i samanliknande politikk som vektlegg samspelet, utviklinga og variasjonane i stat- og nasjonsbygging på tvers av regionar. Det vert gjeve ein oversikt over fasane i statsbygging og nasjonsdanning, utforming av dei viktigaste elementa i politiske system og konfliktlinjer som ligg til grunn for partisystem. Emnet legg vekt på variasjonar mellom land og korleis likskap og ulikskap kan blir forklart.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • skildre dei grunnleggjande historiske og strukturelle vilkåra for stats- og nasjonsbygging i Norden og Europa, og kontrastera desse ved døme frå andre regionar i verda
 • skildre empirisk politiske system og deira utvikling og struktur, og sjå denne utviklinga som eit forhold mellom institusjonar og aktørar i tid og rom

Ferdigheiter 

Studenten kan

 • analysere samspelet, utviklinga og variasjonane i stats- og nasjonsbygging i Norden og Europa
 • sjå dei nordiske og andre europeiske stats- og nasjonsbyggingsprosessane i lys av likande prosesser i andre delar av verda
 • samanlikne land med vekt på variasjonar mellom land og korleis likskap og ulikskap kan forklarast

Generell kompetanse

Studenten kan

 • halde empiriske døme opp mot modellar, teoriar og kategoriar
 • skrive faglege tekstar basert på prinsippa for akademisk skriving og god kjeldebruk

Tilrådde forkunnskapar

SAMPOL100

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Form: Førelesingar og seminar

Timer per veke: rundt 6

Mengd veker: rundt 14

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på seminar (minimum 75 %) og ei emneoppgåve (2000-3000 ord).

Begge undervisningsaktivitetane må være godkjende før ein kan gå opp til eksamen.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav har inga tidsavgrensing.

 

Oppdatert: Pga. koronasituasjonen vil kravet om oppmøte til seminara ikkje være obligatorisk vårsemesteret 2021. Vi oppmodar likevel studentane til å følgje undervisninga i størst mogleg grad.

Vurderingsformer

Seks timar skriftleg skuleeksamen.

Oppdatering våren 2021: Vurderingsform endra frå skuleeksamen til 10 timars heimeeksamen våren 2021 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Karakterskala frå A til F vert nytta.

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

Institutt for samanliknande politikk

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.05.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.05.2021, 19:00
  Trekkfrist
  11.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen