Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Stats- og nasjonsbygging

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Studentane skal tileigne seg ei grunnleggjande forståing av føresetnadane for og stadia i stats- og nasjonsbygging i Europa. Vidare skal emnet gje ei integrert innføring av denne utviklinga som eit forhold mellom institusjonar og aktørar i tid og rom.

Emnet gjev ei teoretisk innføring i dei historiske og strukturelle vilkåra for stats- og nasjonsbygging i Europa, samt ei empirisk skildring av europeiske politiske system og deira utvikling og struktur. Gjennom dette gjev emnet ei brei teoretisk og empirisk innføring i samanliknande politikk som vektlegg samspelet, utviklinga og variasjonane i stat- og nasjonsbygging i Europa. Det vert gjeve ein oversikt over fasane i statsbygging og nasjonsdanning, utforming av dei viktigaste elementa i politiske system og konfliktlinjer som ligg til grunn for partisystem. Emnet legg vekt på variasjonar mellom land og korleis likskap og ulikskap kan forklarast.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • skildre dei grunnleggjande historiske og strukturelle vilkåra for stats- og nasjonsbygging i Europa, og kontrastera desse ved døme frå andre regionar i verda
 • skildre empirisk politiske system og deira utvikling og struktur, og sjå denne utviklinga som eit forhold mellom institusjonar og aktørar i tid og rom

Ferdigheiter

Studenten kan

 • analysere samspelet, utviklinga og variasjonane i stats- og nasjonsbygging i Europa
 • sjå dei europeiske stats- og nasjonsbyggingsprosessane i lys av likande prosesser i andre delar av verda
 • samanlikne land med vekt på variasjonar mellom land og korleis likskap og ulikskap kan forklarast

Generell kompetanse

Studenten kan

 • halde empiriske døme opp mot modellar, teoriar og kategoriar
 • skrive faglege tekstar basert på prinsippa for akademisk skriving og god kjeldebruk

Tilrådde forkunnskapar

SAMPOL100

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Form: Førelesingar og seminar

Timer per veke: rundt 6

Mengd veker: rundt 14

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på seminar (minimum 70 %) og ei emneoppgåve (maksimum 3000 ord).

Begge undervisningsaktivitetane må være godkjende før ein kan gå opp til eksamen.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Seks timar skriftleg skuleeksamen.

Karakterskala

Karakterskala frå A til F vert nytta.

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert etter retningslinene i Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia.

Institutt

Institutt for samanliknande politikk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@isp.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  26.09.2019, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  12.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted