Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Demokratiassistanse og demokratisering

Beskrivelse

I dette kurset skal studentane tileigne seg teoretiske og empiriske kunnskapar og tilnærmingsmåtar til temaet demokratiassistanse og demokratisering. Fokuset for kurset er todelt. For det første blir det gjeve undervising i demokratisering der ein kjem nærmare inn på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. For det andre skal kurset fokusere på demokratibistand. Her vil ein sjå på korleis det internasjonale samfunnet (IGOs/NGOs) kan bidra til å utvikle demokrati i statar som gjennomgår ein transisjonsprosess. Begge tema blir knytta saman i empiriske studiar av ulike land og regionar.

Kurset går på deltid over eitt semester, med helgesamlingar ved UiB. Kurset vert normalt undervise i haustsemesteret. 

SAMPOL606 Demokratiassistanse og demokratisering er eit frittståande kurs som inngår i Erfaringsbasert masterprogram i demokratibygging 

Målgruppe

Kurset er primært retta mot deg som ynskjer å jobbe med problemstillingar knytta til demokratisering og ulike tiltak for å underbyggje og fremje demokratisk utvikling.

Undervisning

Demokratiassistanse og demokratisering blir undervist kvart haustsemester. Undervisninga er organisert som to helgesamlingar ved Universitetet i Bergen, med undervisning i form av forelesingar, gruppearbeid og øvingsoppgåver. I tillegg kjem ein nettbasert modul med forelesingar, oppgåver og nettseminar som studentane kan jobbe med i oktober og november.

Samlingar hausten 2019:
Fredag og laurdag kl 10.00 - 17.00, sundag kl 10.00 - 16.00

1. samling: 6. - 8. september
2. samling: 4. - 6. oktober
Nettbasert modul tilgjengeleg i oktober og november

Vurdering / eksamen

Studiet har ein skriftleg heimeeksamen over 4 veker om eit oppgitt tema.
Publisering av tema for heimeeksamen: 10. november 2019
Innleveringsfrist: 10. desember 2019

Krav til datautstyr

Datamaskin med internettilgang og e-post.

Studiefinansiering

Godkjent for støtte frå Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

For opptak til studiar ved UiB krevst det generell studiekompetanse eller tilsvarande realkompetanse.

Til dette kurset er det i tillegg krav om fullført universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå eller tilsvarande. Det er òg krav om minst to års relevant arbeidserfaring. Gode engelskunnskapar er ei forutsetning fordi det meste av kurslitteraturen er på engelsk. Heile kurset blir undervist på engelsk dersom det er utanlandske studentar på kurset.

Du må laste opp CV og naudsynt dokumentasjon på at du fyller krava til oppnådd bachelorgrad/tilsvarande utdanning undervegs i søknadsprosessen.  Ha skanna dokumentasjon klar før du startar søknadsprosessen. All dokumentasjon må vere lasta opp innan søknadsfristen. Har du graden din frå Universitetet i Bergen, treng du ikkje dokumentere den.

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om faglig innhold, organisering av studiet, mm:

Institutt for sammenlignende politikk
Førsteamanuensis Terje Knutsen
terje.knutsen@uib.no

Studieveileder
studieveileder@isp.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.11.2019, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.12.2019, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Haust 2019
Kursdato: 06.09.2019 - 10.11.2019
Pris: NOK 16000
Søknadsfrist: Frist utløpt