Hjem
Studentsider
Masteremne

Demokratiassistanse og demokratisering

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSAMPOL606
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

 Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

 Haust

Mål og innhald

Studenten skal gjennom kurset tileigne seg teoretisk og empirisk kunnskap og tilnærmingsmåtar til emnet demokratiassistanse og demokratisering.

Fokuset for emnet er tredelt. Først går emnet inn på demokratisering der ein ser nærare på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. I andre del ser emnet nærare på demokratibistand. Her studerer ein korleis det internasjonale samfunnet (IGO/NGO) kan bidra til å utvikle demokrati i statar som gjennomgår ein transisjonsprosess. Tredje del av emnet ser på kva som skjer når etablerte demokrati bygger ned demokratiet med demokratiske midlle. Emnet set søkjelys på og kontekstualiserer desse tre tema ved hjelp av empiriske studiar av ulike land og regionar.

Tema som tas opp:

 • Statsteori
 • Demokratiteori
 • Transisjonsteori:
 • Den tredje demokratiseringsbølgja
 • Ulike former for demokratiassistanse retta mot sivilsamfunn, parti og statsapparat
 • Demokratisering og demokratiassistanse i forskjellige deler av verden
 • Demokratisk tilbakegang ("backsliding") og autokratisering
 • Tidsaktuelle case-studier

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om teoriar knytt til stat, demokrati og transisjon og demokratisk tilbakegang.

Ferdigheter 

Studenten

 • kan analysere demokratibistand gjennom å vise til empiriske, samanliknande studiar av ulike land og regionar og arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og forholda seg kritisk til korleis det internasjonale samfunn og frivillige organisasjonar kan bidra til å utvikle demokrati i statar som gjennomgår ein transisjonsprosess samt identifisere når det motsette kan være tilfellet.

Krav til forkunnskapar

 Bachelorgrad eller tilsvarande

Krav til studierett

 Kurset er opent for studentar som fyller krava til forkunnskapar.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vektlegg ulike undervisningsformar som førelesingar, gruppearbeid, diskusjonar og rettleia heimeoppgåver. Alle førelesingane blir streamet live via Zoom. I tillegg blir alle førelesingene tatt opp, redigert og publisert så fort det lar seg gjere etter kvar kurshelg.

42 timar totalt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen er ein skriftleg eksamen i form av ein heimeeksamen som ikkje skal overskride 4500 ord. Innleveringsfristen er ein månad/ 4 veker. Til eksamen blir det både lagt vekt på å vurdere kandidatens teoretiske kunnskap med omsyn til demokratisering, demokratisk tilbakegang og demokratiassistanse, men også på praktiske vurderingar i planlegginga av demokratiassistansetiltak.

Karakterskala

 Karakterskala A-F

Vurderingssemester

 Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for samanlikande politikk har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontakt

UiB Videre

Tlf 55 58 20 40, post@videre.uib.no