Hjem
Studentsider
Masteremne

Demokratiassistanse og demokratisering

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

 Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

 Haust

Undervisningsstad

Hybrid. Nettundervisning kombinert med auditoriumsundervisning.

Mål og innhald

Studenten skal gjennom kurset tileigne seg teoretisk og empirisk kunnskap og tilnærmingsmåtar til emnet demokratiassistanse og demokratisering.

Fokuset for emnet er tredelt. Først går emnet inn på demokratisering der ein ser nærare på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. I andre del ser emnet nærare på demokratibistand. Her studerer ein korleis det internasjonale samfunnet (IGO/NGO) kan bidra til å utvikle demokrati i statar som gjennomgår ein transisjonsprosess. Tredje del av emnet ser på kva som skjer når etablerte demokrati bygger ned demokratiet med demokratiske midlle. Emnet set søkjelys på og kontekstualiserer desse tre tema ved hjelp av empiriske studiar av ulike land og regionar.

Tema som tas opp:

 • Statsteori
 • Demokratiteori
 • Transisjonsteori:
 • Den tredje demokratiseringsbølgja
 • Ulike former for demokratiassistanse retta mot sivilsamfunn, parti og statsapparat
 • Demokratisering og demokratiassistanse i forskjellige deler av verden
 • Demokratisk tilbakegang ("backsliding") og autokratisering
 • Tidsaktuelle case-studier

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om teoriar knytt til stat, demokrati og transisjon og demokratisk tilbakegang.

Ferdigheter 

Studenten

 • kan analysere demokratibistand gjennom å vise til empiriske, samanliknande studiar av ulike land og regionar og arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og forholda seg kritisk til korleis det internasjonale samfunn og frivillige organisasjonar kan bidra til å utvikle demokrati i statar som gjennomgår ein transisjonsprosess samt identifisere når det motsette kan være tilfellet.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad eller tilsvarande, samt 2 års relevant yrkeserfaring (fulltid).

Studiepoengsreduksjon

Ingen studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

 Kurset er opent for studentar som fyller krava til forkunnskapar.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatorisk undervisningsaktivitet

Vurderingsformer

Eksamen er å skrive en semesteroppgave på inntil 4500 ord.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Merk: Frå og med hausten 2023 vil det krevjast karakter C eller betre i SAMPOL606 for opptak til SAMPOL650. Dette gjeld for studentar som avlegg eksamen hausten 2022 eller seinare.

Vurderingssemester

Haust

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. For studentar med rett til ny vurdering vil det vere mogleg å utsetje levering til påfølgjande semester.

Litteraturliste

Sjå digital pensumliste

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for samanlikande politikk har det administrative ansvaret for emnet.  

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til opptak kontakt UiB Videre, Videre@uib.no

For spørsmål knyttet til faglig innhold kontakt institutt for sammenliknende politikk, studieveileder@isp.uib.no 

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  27.11.2023, 14:00
  Trekkfrist
  13.11.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Digital innlevering, Inspera