Hjem
Studentsider
Masteremne

Demokratiassistanse og demokratisering

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeSAMPOL606
 • Talet på semester1
 • Språk Norsk og engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

 Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

 Haust

Mål og innhald

Studenten skal gjennom kurset tileigne seg teoretisk og empirisk kunnskap og tilnærmingsmåtar til emnet demokratiassistanse og demokratisering.

Fokuset for kurset er todelt. Først går kurset inn på demokratisering der ein ser nærare på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. For det andre ser ein i kurset nærare på demokratibistand. Her ser ein på korleis det internasjonale samfunnet (IGO/NGO) kan bidra til å utvikle demokrati i statar som gjennomgår ein transisjonsprosess. Desse to tema vert knytt saman i empiriske studiar av ulike land og regionar.

Tema som tas opp:

 • Statsteori
 • Demokratiteori
 • Transisjonsteori:
 • Den tredje demokratiseringsbølgja
 • Ulike former for demokratiassistanse retta mot sivilsamfunn, parti og statsapparat
 • Demokratisering og demokratiassistanse i Aust-Europa, Latin-Amerika, Afrika og Asia
 • Casestudiar: Guatemala, Afghanistan, Etiopia

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om teoriar knytt til stat, demokrati og transisjon.

Ferdigheter 

Studenten

 • kan analysere demokratibistand gjennom å vise til empiriske, samanliknande studiar av ulike land og regionar og arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og forholda seg kritisk til korleis det internasjonale samfunn og frivillige organisasjonar kan bidra til å utvikle demokrati i statar som gjennomgår ein transisjonsprosess.

Krav til forkunnskapar

 Bachelorgrad eller tilsvarande

Krav til studierett

 Kurset er opent for studentar som fyller krava til forkunnskapar.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vektlegg ulike undervisningsformar som førelesningar, rollespel, gruppearbeid, diskusjonar og rettleia heimeoppgåver.

42 timar totalt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Nei

Vurderingsformer

Eksamen er ein skriftleg eksamen i form av ein heimeeksamen som ikkje bør vere lengre enn 4500 ord. Innleveringsfrist er ein månad/4 veker. Innleveringsfristen er ein månad/ 4 veker. Til eksamen blir det både lagt vekt på å vurdere kandidatens teoretiske kunnskap med omsyn til demokratisering og demokratiassistanse, men også på praktiske vurderingar i planlegginga av demokratiassistansetiltak.

Karakterskala

 Karakterskala A-F

Vurderingssemester

 Haust

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

 Institutt for samanliknande politikk

Kontakt

UiB Videre

Tlf 55 58 20 40, post@videre.uib.no