Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Demokratiassistanse og demokratisering

Beskrivelse

I dette kurset skal du tileigne deg teoretiske og empiriske kunnskapar og tilnærmingsmåtar til temaet demokratiassistanse og demokratisering. Fokuset for kurset er todelt. For det første blir det gjeve undervising i demokratisering der vi kjem nærmare inn på statsteori, demokratiteori og transisjonsteori. For det andre skal kurset fokusere på demokratibistand. Her vil vi sjå på korleis det internasjonale samfunnet (IGOs/NGOs) kan bidra til å utvikle demokrati i statar som gjennomgår ein transisjonsprosess. Begge tema blir knytta saman i empiriske studiar av ulike land og regionar.

Kurset går på deltid over eitt semester, med to helgesamlingar i Bergen i tillegg til nettbasert undervisning.

SAMPOL606 Demokratiassistanse og demokratisering er eit frittståande kurs som inngår i Erfaringsbasert masterprogram i demokratibygging 

Målgruppe

Kurset er primært retta mot deg som ynskjer å jobbe med problemstillingar knytta til demokratisering og ulike tiltak for å underbyggje og fremje demokratisk utvikling.

Undervisning

Demokratiassistanse og demokratisering blir undervist kvart haustsemester. Undervisninga er normalt organisert som to helgesamlingar ved Universitetet i Bergen, med undervisning i form av forelesingar, gruppearbeid og øvingsoppgåver. I tillegg kjem ein nettbasert modul med forelesingar, oppgåver og nettseminar som studentane kan jobbe med i oktober og november.

Med atterhald om korleis retningslinene blir for fysiske samlingar og undervisning på campus til hausten, planlegg vi helgesamlingar på desse datoane:

Veke 42: 16.-18. oktober
Veke 46: 13.-15. november

Vurdering / eksamen

Studiet har ein skriftleg heimeeksamen over 4 veker om eit oppgitt tema.
Publisering av tema for heimeeksamen: 15. november 2020
Innleveringsfrist: 13. desember 2020

Studiefinansiering

Godkjent for støtte frå Lånekassen.

Opptaks- og forkunnskapskrav

For opptak til studiar ved UiB krevst det generell studiekompetanse eller tilsvarande realkompetanse.

Til dette kurset er det i tillegg krav om fullført universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå eller tilsvarande. Det er òg krav om minst to års relevant arbeidserfaring. Gode engelskunnskapar er ei forutsetning fordi det meste av kurslitteraturen er på engelsk. Heile kurset blir undervist på engelsk dersom det er utanlandske studentar på kurset.

Du må laste opp CV og naudsynt dokumentasjon på at du fyller krava til oppnådd bachelorgrad/tilsvarande utdanning undervegs i søknadsprosessen.  Ha skanna dokumentasjon klar før du startar søknadsprosessen. All dokumentasjon må vere lasta opp innan søknadsfristen. Har du graden din frå Universitetet i Bergen, treng du ikkje dokumentere den.

Kontakt

Kontakt

Spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Spørsmål om faglig innhold, organisering av studiet, mm:

Institutt for sammenlignende politikk
Jonar Johannes Eikeland, emneansvarlig
jonar.eikeland@uib.no

Studieveileder
studieveileder@isp.uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 020
Pris: NOK 16000
Søknadsfrist: 20.08.2020