Hjem
Utdanning
Masteremne

Metode - kvalitative tilnærmingar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Studentane skal utvikle ei djupare forståing av og større dugleik i bruk av ulike kvalitative tilnærmingar i empirisk sosiologisk arbeid. Det vert lagt vekt på utvikling av forståinga for heile forskingsprosessen frå problemstilling til analyse. Emnet skal også gje ei forståing av kva som er mogleg med omsyn til kombinasjon av ulike metodiske tilnærmingar.

Studentane vil arbeide med produksjon av ulike former for kvalitative data, til dømes gjennom arbeid med intervju, feltarbeid og dokument. Særleg vil dei arbeide med analyse av slike data. Dessutan vert det lagt vekt på grunngjevinga for og kva som er mogleg i ulike metodiske tilnærmingar. Dette vil bli drøfta med utgangspunkt i konkrete forskingsdøme og arbeidet til studentane under kurset.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Etter gjennomført emne har studenten

 • inngåande kunnskap om ulike tilnærmingar og metodar i kvalitativ forsking
 • inngåande kunnskap om argument for og føremonar til val av ulike kvalitative tilnærmingar og metodar ved ulike forskingsopplegg
 • inngåande kjennskap til kvalitativ forsking si historie og metodologiske grunnlag
 • inngåande kunnskap om etiske problemstillingar som kan vera knytt til kvalitativ forsking

Ferdigheter

Etter gjennomført emne kan studenten

 • drøfte sentrale problem og prinsipielle utfordringar og moglegheiter ved bruk av ulike kvalitative tilnærmingar og metodar
 • utforme og gjennomføre ei sjølvstendig kvalitativ studie under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer; frå utvikling av problemstilling(ar), produksjon av data, analyse av kvalitative data til formidling av forskinga
 • kombinere ulike kvalitative metodiske tilnærmingar

Generell kompetanse

Etter avslutta emne kan studenten

 • vurdere og anvende kvalitative metodar og tilnærmingar i forskings- og utviklingsarbeid i høve til ulike forskingsspørsmål og tema

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarande

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga omfattar førelesningar, seminar og rettleiing i grupper. Undervisninga er lagt opp rundt studentane sitt arbeid i forskingsgrupper (dei blir delt inn i grupper med 4-6 studentar). Desse gruppene gjennomfører eit kvalitativt forskingsprosjekt frå problemformulering, val av kvalitative metodar, gjennomføring av intervju eller etnografisk feltarbeid, til analyse og utarbeiding av rapport frå arbeidet. Forskingsgruppene presenterer sitt arbeid munnleg i plenum , og i opplegget ligg og trening i å gje tilbakemelding til kvarandre. Studentane får underveis rettleiing frå undervisar. Det datamaterialet gruppa produserer, bruker studentane deretter til å utarbeide et individuelt metodeessay som utgjer 50 % av eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Essay på maks. 4000 ord (tel 50%) og 5 timer skuleeskamen (tel 50%)

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar og faglærar i tråd med vedtatt evalueringsplan for alle emne på bachelor- og masternivå i sosiologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@sos.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen og essay

  Trekkfrist
  28.10.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay

   Innleveringsfrist
   11.11.2019, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   29.11.2019, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen