Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Latinamerikansk litteratur II

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Undervisningssemester

 Haust

Undervisningsstad

 Bergen/nett. Dette finst også som nettstudium (SPLA638). 

Mål og innhald

Emnet gjev kunnskapar om sentrale delar av moderne spanskspråkleg litteratur, med hovudvekt på tendensar i latinamerikansk samtidslitteratur.

Studentane skal arbeida med eit representativt utval tekstar, sjangrar og epokar, og utvikla ei analytisk forståing for eigenarten ved tekstane. Studiet skal gjeva innsyn i sentrale tema og problemstillingar innan latinamerikansk og spansk litteratur, og studentane skal utvikla evne til å analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:  

Kunnskap:

Studenten

 • har auka kunnskap om representative tekstar, sjangrar og straumdrag innan moderne spanskamerikansk litteratur.

Ferdigheiter:

Studenten

 • har vidareutvikla grunnleggjande tekstanalyse og evne til å lesa og tolka moderne litterære verk på spansk.
 • har vidareutvikla evne til å uttrykkja seg skriftleg og munnleg på spansk, både om litteraturfaglege emne og meir ålment.

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan analysere fagstoff og trekkja eigne slutningar.
 • kan demonstrere kunnskap og evne til fagleg drøfting i mindre skriftlege arbeid på eit klart og korrekt spansk språk.
 • kan vidareutvikle kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv.

Krav til forkunnskapar

 Ingen formelle krav, men all undervisning skjer på spansk og føreset gode spanskkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

 Spansk innføringskurs eller kunnskapar tilsvarande Spansk nivå II frå vidaregåande skule. Det er ein føremon å ha gjennomført SPLA108.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp vert studiepoengutteljinga for SPLA118 redusert med 5 studiepoeng om det vert kombinert med SPLA102 eller med SLAN614.

SPLA118 vert redusert med 10 studiepoeng om det vert kombinert med nettvarianten SPLA638.

Krav til studierett

 Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga går over ein 8 - 10 vekers periode med to seminar for veka, så sant ressursane tillét det. Det vert lagt hovudvekt på kommentar og analyse av pensumtekstane. Emnet gjer bruk av studentaktive læringsformer, og det er venta at studentane førebur seg grundig til timane og gjennomfører etterarbeid og oppgåveløysing.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er to obligatoriske oppgåver: ein individuell tekstkommentar og ein som skal gjennomførast i samarbeid mellom to eller tre studentar. Begge oppgåvene må utførast innan fristen for desse aktivitetane. Karakterskala: godkjent/ikkje godkjent.

I samsvar med UiB sitt grads- og studiereglement har studentane høve til å få eit nytt forsøk per oppgåve, om ei eller fleire av dei ikkje vart godkjende ved fyrste innlevering. Oppgåvene må vera godkjende før ein kan gå opp til endeleg vurdering i emnet.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Vurderingsforma er seks timar skriftleg eksamen heime, skriven på spansk. Både språk og innhald vert vurdert og er grunnlag for fastsetjing av karakter i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ved skriftleg eksamen heime er alle hjelpemiddel tillatne.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

 Pensum (om lag 500 sider) er sett saman av litterære tekstar (romanar, drama, noveller og dikt), i hovudsak henta frå spanskamerikansk samtidslitteratur. I tillegg kjem eit litteraturhistorisk referanseverk eller litteraturhistorisk oversyn henta frå antologi. Pensumutvalet tek sikte på nokolunde lik fordeling mellom kvinnelege og mannlege forfattarar.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for spansk språk og latinamerikastudium.

Administrativt ansvarleg

Institutt for framandspråk

Kontakt

Studierettleiar: studierettleiar.if@uib.no 

Eksamensadministrasjon: eksamen.if@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  23.11.2021
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  09.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen