Hjem
Studentsider
Masteremne

Spesialisering i latinamerikastudium

Studiepoeng, omfang

20

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Undervisningssemester

 Vår

Emnet går første gong våren 2019

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

 Mål:

Emnet SPLA315 er eit fordjupingsemne i språklege, litterære eller historiske problemstillingar innanfor latinamerikastudier. Studentane oppnår analytisk og teoretisk fordjuping i den disiplinen dei konsentrerer seg om.

Innhald:
Emnet inneheld ulike typar kjeldemateriale og eit utval sentrale teoretiske tekstar innanfor lingvistikk, litteratur eller historie frå den spansktalande verda. Studentane skal velja hovuddisiplin innanfor faget. Faglærar har ansvar for å velja fordjupingsemne og bibliografi.

Læringsutbyte

 Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, kompetanse og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har

  • spesialkunnskapar om einskilde kjelder, verk og sjangrar og kjennskap til den kulturhistoriske samanhengen dei står i

Kompetanse

Studenten har

  • erfaring med å arbeide sjølvstendig med akademiske tekstar

Generell kompetanse

Studenten har

  • kjennskap til forskingsetiske normer, og evne til kritisk vurdering av bibliografi og kjeldestoff

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav, men undervisinga skjer på spansk og føreset solide spanskkunnskapar.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med opptak til masterprogrammet i spansk og latinamerikastudier.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisinga har form av fellesseminar (10 timar) etterfølgt av rettleiingstimar (ca. 3 timar). Kvar student får tildelt rettleiar. Det er ein føresetnad at studentane deltek aktivt i seminartimane og tek ansvar for sjølvstudium av pensum gjennom semesteret.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Innanfor undervisningsperioden skal studentane halde ein munnleg presentasjon på eitt av seminara. Val av tema blir gjort i samråd med rettleiar.

Det er òg obligatorisk å levere utkast av oppgåva (essay) og å møta til rettleiing tre gonger gjennom semesteret.

Arbeidskrava må vere godkjende av faglærar før studentane kan gå opp til endeleg eksamen.

Som integrert del av emnet, må studentane levere ein søknad om spesialisering til fagkoordinator, der to disiplinar er rangerte. Frist for å levera søknaden er normalt 15. desember i studenten sitt første semester (eventuelt 31. januar for dei som tek til i vårsemesteret). Meir informasjon om prosessen blir gitt ved semesterstart.

Godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Ei rettleidd oppgåve (essay) på ca. 4000 ord på spansk, pluss bibliografi. Tema for oppgåva vert godkjent av faglærar, og oppgåva vert vurdert av ein eksamenskommisjon i slutten av semesteret.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje relevant

Karakterskala

 Arbeidet vert vurdert til bestått eller ikkje bestått.

Vurderingssemester

Vår.

Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Ca. 800 sider henta frå læreverk og artiklar som omhandlar det valde fordjupingsemnet.

Studentane skal som hovudregel leggja opp det pensumet som ligg til grunn for undervisninga det gjeldande semesteret. Alternative pensum kan godkjennast etter grunngjeven søknad til fagmiljøet.

Litteraturlista skal liggje føre innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar blir gjennomførde i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for spansk og latinamerikastudium.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon