Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Modell-basert læringsstøtte i studiet av komplekse systemer

Aklilu Tilahun Tadesse disputerer 15.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Designing online interactive learning environments to support learning in and about complex dynamic systems".

Main content

Tadesses doktorgradsarbeid dreier seg om tre utfordringer knyttet til formidling av kunnskap om komplekse, dynamiske systemer; - å vurdere kunnskap om komplekse, dynamiske systemer i et pedagogisk perspektiv; - å tilpasse læringen om slike systemer hos elever med ulik erfaringsbakgrunn og - å utforme effektive pedagogiske virkemidler som kan bidra til kunnskapsformidling i et komplekst, dynamisk studiefelt.

Tadesse møter disse utfordringene ved å utforme internett-baserte, adaptive, interaktive læremiljøer som er basert på underliggende simuleringsmodeller. I tre vitenskapelige artikler viser Tadesse dybden i disse utfordringene. Han illustrerer arbeidet sitt med et eksempel som viser hvordan pedagogiske metoder og teknikker leder til utformingen av et interaktivt læremiljø som bidrar til kunnskapsformidling og støtter læring i en kompleks kontekst.

I sin avhandling dokumenterer Tadesse prosessen som leder fram til utformingen og en fler-stegs evaluering av læremiljøet. I evalueringsprosessen undersøker han hvordan dette miljøet tilpasser seg den enkelte elev sin evne til å ta til seg ny kunnskap. Lærestoffet presenteres gjennom en gradvis økning av kompleksiteten der kraftig stigning i lærekurven kompenseres med stillaser som etableres i læremiljøet når den enkelte elev har behov for det, - bl.a. gjennom tilbakeblikk og repetisjon.

Doktorgradsarbeid bekrefter tre klassiske hypoteser innen læringsforskning; at kunnskaps-grunnlaget (tidligere resultater) er den beste predikatoren for fremtidige lære-resultater; at relevant feedback (tilbakemelding) til rett tid fremmer slike resultater; og at den tiden elevene bruker på en oppgave er sterkt korrelert med den kunnskap eleven erverver seg. Det er få forskningsarbeider av denne typen som omfatter alle disse tre aspektene ved læring.

Personalia

Aklilu Tadesse er ansatt ved Universitetet i Bergen som forsker i prosjektet COAST Card, et forsknings- og utviklingsprosjekt under Belmont Forum. Han er utdannet M.Phil i systemdynamikk fra Universitetet i Bergen, og har en B.Sc. og en M.Ed. i fysikk fra Etiopia. I sitt akademiske arbeid viser Tadesse interesse for modell-baserte studier av komplekse systemer og formidling av innsikt i slike systemer med spesialister, studenter, interessenter og folk i sin alminnelighet som typiske målgrupper.