Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)

Hovedinnhold

TVEPS tilbyr tverrprofesjonell samarbeidslæring til studenter innen helseprofesjonsfagene ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Tilbudet om tverrprofesjonell praksis blir gitt til studenter som er i siste del av utdanningsløpet. Vi sender tverrprofesjonelle studentgrupper bestående av 5 studenter ut i praksis (for eksempel sykehjem, hjemmesykepleie, NAV, allmennpraksis) hvor de i løpet av en dag gjennomfører en grundig tverrprofesjonell kartlegging av to pasienter/brukere/beboere.

Studentene utarbeider tiltaksplaner med tverrprofesjonelle forslag som kan bedre helse og livskvalitet for de to pasientene, og legger fram disse tiltaksplanene for de ansatte på praksisstedet.

Så langt har studenter fra medisin, farmasi, fysioterapi, sykepleie, jordmor, musikkterapi, ergoterapi, psykologi, klinisk ernæring, tannpleie, odontologi, vernepleie, manuellterapi, sosionom, logopedi og juss vært ute i denne typen praksis.

Læringsmål for studentene i TVEPS praksis er:

1) Å ta selvstendig ansvar for egen profesjon og faglige kompetanse
2) Å formidle egen kompetanse til studenter fra andre profesjonsutdanninger
3) Å få trening i tverrprofesjonell klinisk utredning av pasienter og «teamwork»
4) Å lære om andre helseprofesjoner og deres faglige kompetanse  

Mer informasjon: TVEPS praksis

Fagområdet bidrar også med undervisning i VALG-TVEPS

Samfunnsfarmasi inngår i studieplanen for Integrert masterprogram i Farmasi og emnene er forbeholdt studenter på programmet.

FARM103 Samfunnsfarmasi I er et 10 stp emne på 1. semester. Emnet gir en introduksjon til farmasien som profesjon og farmasøyters utdanning og rolle i helsevesenet.

FARM205 Samfunnsfarmasi II og veiledet praksis er et 32 stp emne med 2 stp teori på 7. semester og 30 stp veiledet praksis i apotek på 8. semester.