Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning
Utvalgte publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Forskergruppen for sivilprosess ved Det juridiske fakultet, er et aktivt miljø som driver utstrakt publiserings- og formidlingsaktivitet. På denne siden presenteres en liste over de nyeste og mest sentrale publikasjonene. En fullstendig liste over publikasjoner finnes på personsiden til hvert medlem.

Hovedinnhold

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner

Camilla Bernt

Bernt, Agnes Camilla; Blandhol, Sverre. Mekling. Effektiv og hensynsfull konflikthåndtering. Gyldendal Akademisk 2022 (ISBN 9788205524408) 

Melinder, Annika Maria D; Koch, Katrin; Bernt, Agnes Camilla. Som du spør får du svar: En gjennomgang av mandater til sakkyndige i barnevernsaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 ;Volum 19.(1) s. 52-7 

Bernt, Camilla, Håndtering av foreldrekonflikter til barnets beste? – Betraktninger om sakskostsnader, fri rettshjelp og oppgavefordeling mellom familievern og domstoler. I: Schütz, Aarli and Aasen eds., Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling, Gyldendal 2020, s. 203-222. 

Bernt, Camilla, Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger.. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019. 

Bernt, Camilla, Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. I: Nordic Mediation Research. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9. s. 105-132. 

Bernt, Camilla, Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014 ;Volum 12.(3) s. 178-230 og (4) s. 296-316. 

Bernt, Camilla, Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett 2011 ;Volum 50.(3) s. 142-158. 

Bernt, Camilla, Meklerrollen ved mekling i domstolene. Fagbokforlaget 2011. 

Anna Nylund

Nylund, Anna, ‘Civil Procedure and the Rule of Law in Scandinavia.’ Scandinavian Studies in Law vol. 69 (2023), s. 121-144. 

Nylund, Anna, ‘Oral Proceedings During the Preparatory Stage.’ International Journal of Procedural Law vol 12(1) (2022), s. 57-74. 

Nylund, Anna, ‘Alternativ tvisteløsning, kostnader og access to justice i norsk rett.’ I Anna Wallerman Ghavanini & Sebastian Wejedal (red.), Access to justice i Skandinavien. Santérus Academic Press Sweden 2022, s. 259-282. 

Nylund, Anna, ‘Domstolenes praktiske rolle i Norden: En analyse basert på statistikk’. I Eivind Smith (red.), Våre perifere domstoler. Fagbokforlaget, s. 19-36. 

Nylund, Anna, ‘Norway.’ In Wendy Schrama, Marilyn Freeman, Nicola Taylor & Marielle Bruning (red.), International Handbook on Child Participation in Family Law. Intersentia 2021, s. 259-272. 

Ervo, Laura, Letto-Vanamo, Pia-Letto & Nylund, Anna (red.), Rethinking Nordic Courts, Springer 2021, open access. 

Krans, Bart & Nylund, Anna (red.), Civil Courts Coping with Covid-19, Eleven 2021, open access. 

Krans, Bart & Nylund, Anna (red.), Procedural Autonomy Across Europe, Intersentia 2020. 

Nylund, Anna, Civil Procedure Norway, 2nd edition, International Encyclopedia of Laws, Kluwer 2020. 

Strandberg, Magne & Nylund, Anna, ‘Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker.’ Lov og Rett vol. 59(2) (2020), s. 84-102. 

Nylund, Anna; Strandberg, Magne. Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 (ISBN 9781780686936) 

Halvard Haukeland Fredriksen

Halvard Haukeland Fredriksen og Magne Strandberg, «Impact of the ELI/UNIDROIT European Model Rules for Civil Procedure on National Law – the Case of Norway”, Oslo Law Review 2023 s. 152–164. 

Fredriksen, Halvard; Strandberg Magne, Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans, i Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal forlag 2019 

Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne, Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. I: Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936. s. 171-191 

Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne, Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. I: Transformation of Civil Justice - Unity and Diversity. Springer 2018 ISBN 978-3-319-97357-9. s. 41-62 

Matias Falbach

Matias Falbach, «Vitterlige kjensgjerninger som bevis i sivile saker» i LoR nr. 2  2020 (s. 65-83) 

Magne Strandberg

Magne Strandberg, “Immediacy, Orality, and Appellate Proceedings”, International Journal of Procedural Law 2022 s. 75-87 

Magne Strandberg,  “Beviskrav og bevisbyrde etter likestillings- og diskrimineringsloven § 37”, Lov og Rett 2022 s. 510-529 

Halvard Haukeland Fredriksen og Magne Strandberg, «Impact of the ELI/UNIDROIT European Model Rules for Civil Procedure on National Law – the Case of Norway”, Oslo Law Review 2023 s. 152–164 

Strandberg, Magne, "Bevistilgang og rollefordeling", Processrättsliga studier tillägnade Bengt Lindell (Andersson/Bylander/Bellander red.), Iustus Förlag 2021 s. 277-295. 

Fredriksen, Halvard. H.; Strandberg, Magne, "Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporienteringer", Med ære og samvittighet. Festskrift til Magnus Matningsdal (Bergsjø/Kallerud/Konow/Strandbakken), Gyldendal 2021 s. 572-601. 

Strandberg, Magne; Nylund, Anna, «Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker» i LoR nr. 2  2020 (s. 84 til 102) 

Fredriksen, Halvard; Strandberg Magne, Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans, i Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal forlag 2019 

Nylund, Anna; Strandberg, Magne. Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 (ISBN 9781780686936) 

Strandberg, Magne. Standards of Evidence in Scandinavia. I: Standard of Proof In Europe. Mohr Siebeck 2019 ISBN 978-3-16-157020-9. s. 135-160 

Strandberg, Magne. The-More-Probable-Than-Not-Standard: A Critical Approach. I: Standard of Proof In Europe. Mohr Siebeck 2019 ISBN 978-3-16-157020-9. s. 65-94 

Ørnulf Øyen

Ørnulf Øyen, «Hva er ‘nødvendige’ sakskostnader etter tvisteloven § 20-5 (1)?» i LoR nr.7 2020 (s. 431-446) 

Ørnulf Øyen, «Tvisteloven og bevisretten – en oversikt» i Jussens Venner 2020 s, 129 til 162. 

Hva utgjør det prosessuelle "kravet" i kontraktsrettslige tvister? - noen tanker om Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2018-1130-A. Lov og rett 2018, Volum: 57, Hefte: 8, Sider: 493 - 503. 

Tore Lunde

Tore Lunde, «Konkurranseretten i møte med grunnleggande prosessuelle rettar og prinsipp», i Integritet og ære, Festskrift til Henry John Mæland, 2019 

Volker Lipp

Volker Lipp, Prozessfähigkeit und Menschenrechte – Zur Diskussion um § 53 ZPO / Procedural Capacity and Human Rightsin: Christoph Althammer, Christoph Schärtl (Hrsg.), Festschrift für Herbert Roth zum 70. Geburtstag, Tübingen (2021) 

Volker Lipp, Maintenance and Multi-Level Harmonisation – A European Union Perspectivein: Anna Nylund, Magne Strandberg (Eds.), Civil Procedure and Harmonisation of Law, Cambridge (UK) 2019, p. 193 – 207. 

Anneken Kari Sperr

Sperr, Anneken Kari, Regulation of Dispute Resolution in Norway. Vertical and Horizontal Regulatory Strategies, in: Regulating Dispute Resolution - ADR and Access to Justice at the Crossroads, Felix Steffek und Hannes Unberath (eds), i samarbeid med Hazel Genn, Reinhard Gregerund Carrie Menkel-Meadow, Hart Publishing (Oxford - Portland Oregon) 2013, p. 329 – 361 (33 sider).