Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning
Utvalgte publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Forskergruppen for sivilprosess ved Det juridiske fakultet, er et aktivt miljø som driver utstrakt publiserings- og formidlingsaktivitet. På denne siden presenteres en liste over publikasjoner som er ledende innen fagfeltet de siste 10 - 15 årene.

Hovedinnhold

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner

Camilla Bernt

Bernt, Camilla, Håndtering av foreldrekonflikter til barnets beste? – Betraktninger om sakskostsnader, fri rettshjelp og oppgavefordeling mellom familievern og domstoler. I: Schütz, Aarli and Aasen eds., Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling, Gyldendal 2020, s. 203-222.

Bernt, Camilla, Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger.. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019.

Bernt, Camilla, Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. I: Nordic Mediation Research. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9. s. 105-132.

Bernt, Camilla, Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014 ;Volum 12.(3) s. 178-230 og (4) s. 296-316.

Bernt, Camilla, Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett 2011 ;Volum 50.(3) s. 142-158.

Bernt, Camilla, Meklerrollen ved mekling i domstolene. Fagbokforlaget 2011.

Anna Nylund

Nylund, Anna, Civil Procedure Norway, andre utgave, i serien Civil Procedure vol. 94, International Encyclopedia of Laws, Kluwer 2020.

Nylund, Anna; Ervo, Laura; Vanamo, Pia-Letto (red.), Rethinking Nordic Courts, Springer 2021, open access.

Nylund, Anna; Krans, Bart (red.), Civil Courts Coping with Covid-19, Eleven 2021, open access.

Nylund, Anna; Krans, Bart (red.), Procedural Autonomy Across Europe, Intersentia 2020.

Nylund, Anna; Bendiksen, Lena; Haguli, Trude; Sigurdsen, Randi, Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries, Brill 2019, open access.

Nylund, Anna; Strandberg, Magne, Civil Procedure and Harmonisation of Law, Intersentia, 2019.

Nylund, Anna; Adrian, Lin; Ervasti, Kaijus, Nordic Mediation Research, Springer 2018, open access.

Nylund, Anna, "Meklingsteori - fra optimisme til paradigmeskifte", i Torbjörn Andresson, Eric Bylander og Henrik Bellander (red.) Processrättsliga studier tillägnade Bengt Lindell. Iustus förlag 2021, s. 261-276. 

Nylund, Anna, "Norway", i Wendy Schrama, Marilyn Freeman, Nicola Taylor & Marielle Bruning (red.), International Handbook on Child Participation in Family Law. Intersentia 2021, s. 259-272. 

Nylund, Anna, "Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker", Lov og Rett 2020, s. 84-102. 

Nylund, Anna, "Comparing the Efficiency and Quality of Civil Justice in Scandinavia: The Role of Structural Differences and Definitions of Quality", Civil Justice Quarterly 2019, s. 427-439. 

Nylund, Anna, "Case Management in a Comparative Perspective: Regulation, principles and practice", Revista do processo – RePro 2019, vol. 292, s. 377-398. 

Nylund, Anna, "Accountability and transparency in the course of civil justice in the Nordic countries", i Daniel Mitidiero (red.), Accountability e transparência da justicia civil. Thomson Reuters. Revista dos Tribunais 2019, s. 251-267. 

Nylund, Anna, "Hverdagsjuss, rettssikkerhet og retten til en rettferdig rettergang", i Trude Haugli, Siri Gerrard, Anne Hellum og Eva-Maria Svensson (red.), Dette Brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019, s. 301-321. 

Nylund, Anna, "Klima, miljø og domstoler i et komparativt perspektiv", i Ole Kristian Fauchald og Eivind Smith (red.), Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. Fagbokforlaget 2019, s. 93-110. 

Nylund, Anna, "Structure of civil proceedings – convergence through the main hearing model?", i Civil Procedure Review 2018, s. 13-39. 

Nylund, Anna, "Tilpasset mekling som konfliktløsningsmetode i konflikter om omsorgsorganisering", i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2 /2016, s. 106-126. 

Matias Falbach

Matias Falbach, «Vitterlige kjensgjerninger som bevis i sivile saker» i LoR nr. 2  2020 (s. 65-83)
Denne publikasjonen er basert på Matias sin masteroppgave (60 CET)

Halvard Haukeland Fredriksen

Fredriksen, Halvard. H.; Strandberg, Magne, "Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporienteringer", Med ære og samvittighet. Festskrift til Magnus Matningsdal (Bergsjø/Kallerud/Konow/Strandbakken), Gyldendal 2021 s. 572-601.

Fredriksen, Halvard; Strandberg Magne
Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans, i Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal forlag 2019

Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne, Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. I: Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936. s. 171-191

Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne, Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. I: Transformation of Civil Justice - Unity and Diversity. Springer 2018 ISBN 978-3-319-97357-9. s. 41-62

Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne.
Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening?. Oslo Law Review 2016 ;Volum 1.(1) s. 72-88

Fredriksen, Halvard Haukeland; Bør Høyesteretts storkammer reformeres?. Lov og Rett 2016 ;Volum 55.(5) s. 283-301

Fredriksen, Halvard Haukeland, Europäische Vorlageverfahren und nationales Zivilprozessrecht, Mohr Siebeck 2009 (ISBN 978-3-16-150018-3) 391 s.

Fredriksen, Halvard Haukeland. Tvisteloven og EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 ;Volum 121.(3) s. 289-359

Magne Strandberg

Strandberg, Magne, "Bevistilgang og rollefordeling", Processrättsliga studier tillägnade Bengt Lindell (Andersson/Bylander/Bellander red.), Iustus Förlag 2021 s. 277-295.

Fredriksen, Halvard. H.; Strandberg, Magne, "Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporienteringer", Med ære og samvittighet. Festskrift til Magnus Matningsdal (Bergsjø/Kallerud/Konow/Strandbakken), Gyldendal 2021 s. 572-601.

Strandberg, Magne; Nylund, Anna, «Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker» i LoR nr. 2  2020 (s. 84 til 102)


Fredriksen, Halvard; Strandberg Magne
Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans, i Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal forlag 2019

Nylund, Anna; Strandberg, Magne. Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 (ISBN 9781780686936)

Strandberg, Magne. Standards of Evidence in Scandinavia. I: Standard of Proof In Europe. Mohr Siebeck 2019 ISBN 978-3-16-157020-9. s. 135-160

Strandberg, Magne. The-More-Probable-Than-Not-Standard: A Critical Approach. I: Standard of Proof In Europe. Mohr Siebeck 2019 ISBN 978-3-16-157020-9. s. 65-94

Strandberg, Magne. Sakskostnader og bevissikring. Lov og Rett 2017 ;Volum 56.(3) s. 159-177

Magne Strandberg, Beviskrav i sivile saker. Fagbokforlaget 2011.

Ørnulf Øyen

Ørnulf Øyen, «Hva er ‘nødvendige’ sakskostnader etter tvisteloven § 20-5 (1)?» i LoR nr.7 2020 (s. 431-446)

Hva utgjør det prosessuelle "kravet" i kontraktsrettslige tvister? - noen tanker om Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2018-1130-A. Lov og rett 2018Volum: 57, Hefte: 8, Sider: 493 - 503.

Ørnulf Øyen, «Forholdet mellom partsevne og rettsevne – særlig om forholdet mellom partsevne etter tvisteloven § 2-1 (2) og rettsevne», Tidsskrift for Rettsvitenskap 2015 side 91 til 111.

Ørnulf Øyen, «Prosessuell preklusjon i sivilprosessen», Jussens Venner 2014 side 187 til 221.

Marie Holm

Holm, Marie, Sivile dommers rettskraft ved etterfølgende rettsfakta, avhandling for graden ph.d. ved Universitetet i Bergen 2020.

Tore Lunde

Tore Lunde, „Konkurranseretten i møte med grunnleggande prosessuelle rettar og prinsipp», i Integritet og ære, Festskrift til Henry John Mæland, 2019

Lunde, Tore; Michaelsen, Terje Lundby, „Markedsføringsloven med kommentarer“, 3. utgave. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 9788205506589) 592 s. 

Volker Lipp

Volker Lipp, Das private Wissen des Richters. Zur Unparteilichkeit des Richters im Prozess / A Judge’s Private Knowledge. On the Impartiality of a Judge
Mannheimer rechtswissenschaftliche Abhandlungen Bd. 18, C.F. Müller: Heidelberg 1995

Volker Lipp, Doppelzahlung und Rechtskraft / Paying Twice and Res Iudicata
in: Stefan Smid, Norbert Fehl (Hrsg.), Recht und Pluralismus. Hans-Martin Pawlowski zum 65. Geburtstag, Berlin 1996, S. 359 – 385.

Volker Lipp, Entwicklung und Zukunft der europäischen Gerichtsbarkeit / History and Future of the European Judicial System
in: Juristenzeitung (JZ) 1997, S. 326 – 332.

Volker Lipp, Europäische Justizreform / Reform of the European Judicial System
in: Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2001, S. 2657 – 2663.

Volker Lipp, Die Europäisierung des Scheidungsverfahrens / Europeanisation of Divorce Proceedings in: Werner Heun, Volker Lipp (Hrsg.), Europäisierung des Recht – Deutsch-Ungarisches Kolloquium Budapest 2007, Göttingen 2008, S. 145 – 159.

Halvard Haukeland Fredriksen and Volker Lipp ed.,Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway, Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht Band 83, J.C.B. Mohr/Paul Siebeck, Tübingen 2011

Volker Lipp, Öffentlichkeit der mündlichen Verhandlung und der Entscheidungsverkündung / The Rights to a Public Hearing and to Public Prouncement of a Judgment in Family Courts
in: Familie Partnerschaft Recht (FPR) 2011, S. 37 – 40.

Volker Lipp, Rechtsschutz gegen Vorlageverstöße / Procedural Remedies Against a Court’s Obligation to Ask for a Preliminary Ruling by the European Court of Justice
in: Beate Gsell, Wolfgang Hau (Hrsg.), Zivilgerichtsbarkeit und Europäisches Justizsystem, Tübingen 2012, S. 103 – 122.

Volker Lipp, Rechtsschutz gegen den Richter – Rechtsbehelfe bei Verletzungen von Verfahrensgrundrechten im Zivilprozess / Access to Justice Against a Judge – Remedies Against Violations of Procedural Human Rights by a Judge in Civil Procedure
in: Joachim Münch (Hrsg.), Prozessrecht und materielles Recht. Festschrift für Wolfram Henckel zum 90. Geburtstag, Tübingen 2015, S. 201 – 210.

Volker Lipp, Kommentierung der §§ 567 – 577 ZPO / Commentary on the provisions for anciliary appeals
in: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, herausgegeben von Wolfgang Krüger, Thomas Rauscher, 5. Auflage, Band 2, C.H. Beck: München 2016

Volker Lipp, Kommentierung des Internationalen Unterhaltsverfahrensrechts (EG-UntVO, HUntVÜbk 1958, HUntVÜbk 1973, HUntVÜbk 2007, AUG, AG zum HUntVÜbk 1958) / Commentary on International Maintenance Proceedings (EU Maintenance Regulation and Hague Conventions on Maintenance)
in: Münchener Kommentar zum FamFG, herausgegeben von Thomas Rauscher, 3. Auflage, C.H. Beck: München 2018

Volker Lipp, Maintenance and Multi-Level Harmonisation – A European Union Perspective
in: Anna Nylund, Magne Strandberg (Eds.), Civil Procedure and Harmonisation of Law, Cambridge (UK) 2019, S. 193 – 207.

Volker Lipp, Prozessfähigkeit und Menschenrechte – Zur Diskussion um § 53 ZPO / Procedural Capacity and Human Rights
in: Christoph Althammer, Christoph Schärtl (Hrsg.), Festschrift für Herbert Roth zum 70. Geburtstag, Tübingen (forthcoming in 2021)

Anneken Kari Sperr

Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen. Eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen

Schriftenreihe Europäisches Recht, Politik und Wirtschaft (Prof. Dr. Jürgen Schwarze), Nomos Verlag, Baden Baden 2009, 488 sider.

Reviews: Gjermund Mathisen, Lov og Rett 05/2010, S. 302-304; Karl Harald Søvig, Tidsskrift for Rettsvitenskap 3/2012, S. 373-378.

Regulation of Dispute Resolution in Norway. Vertical and Horizontal Regulatory Strategies (Chapter 13)

i: Regulating Dispute Resolution - ADR and Access to Justice at the Crossroads, Felix Steffek und Hannes Unberath (eds), i samarbeid med Hazel Genn, Reinhard Gregerund Carrie Menkel-Meadow, Hart Publishing (Oxford - Portland Oregon) 2013, S. 329 – 361 (33 sider).

Reviews: Apostolos Anthimos, Commercial Law Survey [Episkopissi Emporikou Dikaiou] 2013, pp. 775 – 776; Annie de Roo, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement (TMD) 2015, No. 1; Naomi Creutzfeld, The Rabel Journal of Comparative and International Private Law [Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht] 80/3 (2016) 709–712; Elvis Grahovic, Revue d’arbitrage et de médiation/Journal of Arbitration and Mediation 2014, Vol. 4, No. 1, pp. 145 – 152; Deepu Jojo, Association for International Arbitration Newsletter (AIA Newsletter) 2014 (No. 1: January), p. 8; Niels Kraunsoe, The Expert and Dispute Resolver (TEDR) 2014 (Summer), Vol. 19, No. 2, p. 26; María Luisa Villamarín López, International Journal of Procedural Law (IJPL), Vol. 4 (2014), No. 1, pp. 170 – 171; Nancy Welsh, Dispute Resolution Magazine (DRM), American Bar Association (ABA), 2014 (Summer), Vol. 20, No. 4, pp. 22 – 24.

Guide for Regulating Dispute Resolution (GRDR): Principles (Chapter 1)

i: Regulating Dispute Resolution – ADR and Access to Justice at the Crossroads, S. 3 – 11 (9 sider)

- i samarbeid med H. Unberath, L. Adrian, A. De Matteis, G. De Palo, F. Ferrand, R. Greger, J. Härtling, U. Janzen, S. Kakiuchi, L. Kirchhoff, P. Mayr, I. Meier, K. Nemeth, M. Pel, F. Steffek and I. Verougstraete.

Reviews: Apostolos Anthimos, Commercial Law Survey [Episkopissi Emporikou Dikaiou] 2013, pp. 775 – 776; Annie de Roo, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement (TMD) 2015, No. 1; Naomi Creutzfeld, The Rabel Journal of Comparative and International Private Law [Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht] 80/3 (2016) 709–712; Elvis Grahovic, Revue d’arbitrage et de médiation/Journal of Arbitration and Mediation 2014, Vol. 4, No. 1, pp. 145 – 152; Deepu Jojo, Association for International Arbitration Newsletter (AIA Newsletter) 2014 (No. 1: January), p. 8; Niels Kraunsoe, The Expert and Dispute Resolver (TEDR) 2014 (Summer), Vol. 19, No. 2, p. 26; María Luisa Villamarín López, International Journal of Procedural Law (IJPL), Vol. 4 (2014), No. 1, pp. 170 – 171; Nancy Welsh, Dispute Resolution Magazine (DRM), American Bar Association (ABA), 2014 (Summer), Vol. 20, No. 4, pp. 22 – 24.

Guide for Regulating Dispute Resolution (GRDR): Principles and Comments (Chapter 2)

i: Regulating Dispute Resolution – ADR and Access to Justice at the Crossroads, S. 12 – 32 (20 sider). - i samarbeid med H. Unberath, L. Adrian, A. De Matteis, G. De Palo, F. Ferrand, R. Greger, J. Härtling, U. Janzen, S. Kakiuchi, L. Kirchhoff, P. Mayr, I. Meier, K. Nemeth, M. Pel, F. Steffek and I. Verougstraete - Download: http://ssrn.com/author=2126168.

Reviews: Apostolos Anthimos, Commercial Law Survey [Episkopissi Emporikou Dikaiou] 2013, pp. 775 – 776; Annie de Roo, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement (TMD) 2015, No. 1; Naomi Creutzfeld, The Rabel Journal of Comparative and International Private Law [Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht] 80/3 (2016) 709–712; Elvis Grahovic, Revue d’arbitrage et de médiation/Journal of Arbitration and Mediation 2014, Vol. 4, No. 1, pp. 145 – 152; Deepu Jojo, Association for International Arbitration Newsletter (AIA Newsletter) 2014 (No. 1: January), p. 8; Niels Kraunsoe, The Expert and Dispute Resolver (TEDR) 2014 (Summer), Vol. 19, No. 2, p. 26; María Luisa Villamarín López, International Journal of Procedural Law (IJPL), Vol. 4 (2014), No. 1, pp. 170 – 171; Nancy Welsh, Dispute Resolution Magazine (DRM), American Bar Association (ABA), 2014 (Summer), Vol. 20, No. 4, pp. 22 – 24.

Utvalgte formidlingsbidrag

Camilla Bernt

Oxford Research i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet, Camilla Bernt og Wenke Siljeholm, Kompetanse og dialog. Evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Camilla Bernt, «Samtaleprosess i barnevernssaker. Forhandling om barn eller fruktbar dialog?». I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 s. 237-258.

Tore Lunde

NOU 2014: 11: Teigum, Siri; Lunde, Tore; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Widme, Nils-Ola; Laastad, Karin Stakkestad; Ulvin, Åse. NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Informasjonsforvaltning 2014 (ISBN 978-82-583-1211-3) ;Volum 2014.155 s. NOU - Norges offentlige utredninger(11)

Lunde, Tore. Bokanmeldelse: Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012. 342 sider pluss sammendrag og registre. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 (1) s. 271-277.

Ørnulf Øyen

Ørnulf Øyen, «Tvisteloven og bevisretten – en oversikt» i Jussens Venner 2020 s, 129 til 162.

Anneken Kari Sperr

Mediation in Norway: ‘Faster, Cheaper and more Friendly’ i: Mediation – Principles, Regulation and Reform in Comparative Perspective, Klaus J. Hopt und Felix Steffek (eds), Oxford University Press 2012, S. 1137 - 1164 (28 sider). 

Reviews: Peter C.H. Chan, 14 European Business Organization Law Review (EBOR) 2013 (Vol. 14), S. 613 – 618; Judith Knieper, Zeitschrift für Schiedsverfahren (SchiedsVZ) 2013 (Heft 6), S. 332.

Mediation in Norwegen i: Mediation – Rechts­tatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen, Klaus J. Hopt und Felix Steffek (red.), Mohr-Siebeck-Verlag, Tübingen 2008; Kapitel. 15, s 761 (26 sider). 

Reviews: Apostolos Anthimos, Episkopissi Emporikou Dikaiou (Handelsrechtliche Rundschau) 2010, S. 297ff.; Deutscher Anwaltverein (Hrsg.), AnwBl 2009, Heft 8+9, S. XXXVIIIff; Tina de Vries, Jahrbuch für Ostrecht, 2009, S. 539ff; Jürgen Klowait, Zeitschrift für Konfliktmanagement (ZKM), 2009, S. 63ff; Jonas Leder, AdVoice 2009, S. 60ff.; Dörte Liebrecht, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ) 74 (2010), Heft 4, S. 888ff.; Christoph Maurer, Revue Internationale de Droit Comparé (RIDC), 1-2009, S. 222ff.; Monatsschrift für Deutsches Recht 2008, Heft 22, R16; André Niedostadek, Newsletter Deutsche Gesellschaft für Mediation (DGM Newsletter), 2/2009, S. 18ff; Albert J. van den Berg (Hrsg.), Yearbook Commercial Arbitration, Vol. XXXIV, 2009, S. 1257ff.