Home
Research group for civil procedure
Selected publications

Selected publications

The research group for Sivil Procedure at the Faculty of Law, is active and engaged when it comes to publishing and dissemination activities. On this page they are presenting a list of leading publications within their field from the last 10 - 15 years.

Main content

Selected publications from key members of the group.

Camilla Bernt

Bernt, Camilla, Håndtering av foreldrekonflikter til barnets beste? – Betraktninger om sakskostsnader, fri rettshjelp og oppgavefordeling mellom familievern og domstoler. I: Schütz, Aarli and Aasen eds., Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling, Gyldendal 2020, s. 203-222.

Bernt, Camilla, Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger.. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 

Bernt, Camilla, Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. I: Nordic Mediation Research. Springer 2018 ISBN 978-3-319-73018-9. s. 105-132Bernt, Camilla, Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014 ;Volum 12.(3) s. 178-230 og (4) s. 296-316

Bernt, Camilla, Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett 2011 ;Volum 50.(3) s. 142-158

Bernt, Camilla, Meklerrollen ved mekling i domstolene. Fagbokforlaget 2011.

Matias Falbach

Matias Falbach, «Vitterlige kjensgjerninger som bevis i sivile saker» i LoR nr. 2  2020 (s. 65-83)Denne publikasjonen er basert på Matias sin masteroppgave (60 CET)

Halvard Haukeland Fredriksen

Fredriksen, Halvard; Strandberg MagneKommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans, i Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal forlag 2019Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne, Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. I: Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 ISBN 9781780686936. s. 171-191

Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne, Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. I: Transformation of Civil Justice - Unity and Diversity. Springer 2018 ISBN 978-3-319-97357-9. s. 41-62

Fredriksen, Halvard Haukeland; Strandberg, Magne.Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening?. Oslo Law Review 2016 ;Volum 1.(1) s. 72-88

Fredriksen, Halvard Haukeland; Bør Høyesteretts storkammer reformeres?. Lov og Rett 2016 ;Volum 55.(5) s. 283-301

Fredriksen, Halvard Haukeland, Europäische Vorlageverfahren und nationales Zivilprozessrecht, Mohr Siebeck 2009 (ISBN 978-3-16-150018-3) 391 s.

Fredriksen, Halvard Haukeland. Tvisteloven og EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 ;Volum 121.(3) s. 289-359

Magne Strandberg

Magne Strandberg og Anna Nylund , «Utsikt til innsikt: En komparativ tilnærming til reform av reglene om anke til lagmannsretten over dommer i sivile saker» i LoR nr. 2  2020 (s. 84 til 102)

Fredriksen, Halvard; Strandberg MagneKommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans, i Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal forlag 2019

Nylund, Anna; Strandberg, Magne. Civil Procedure and Harmonisation of Law. Intersentia 2019 (ISBN 9781780686936)

Strandberg, Magne. Standards of Evidence in Scandinavia. I: Standard of Proof In Europe. Mohr Siebeck 2019 ISBN 978-3-16-157020-9. s. 135-160

Strandberg, Magne. The-More-Probable-Than-Not-Standard: A Critical Approach. I: Standard of Proof In Europe. Mohr Siebeck 2019 ISBN 978-3-16-157020-9. s. 65-94

Strandberg, Magne. Sakskostnader og bevissikring. Lov og Rett 2017 ;Volum 56.(3) s. 159-177

Magne Strandberg, Beviskrav i sivile saker. Fagbokforlaget 2011.

Ørnulf Øyen

Ørnulf Øyen, «Hva er ‘nødvendige’ sakskostnader etter tvisteloven § 20-5 (1)?» i LoR nr.7 2020 (s. 431-446)

Hva utgjør det prosessuelle "kravet" i kontraktsrettslige tvister? - noen tanker om Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2018-1130-A. Lov og rett 2018Volum: 57, Hefte: 8, Sider: 493 - 503.

Ørnulf Øyen, «Forholdet mellom partsevne og rettsevne – særlig om forholdet mellom partsevne etter tvisteloven § 2-1 (2) og rettsevne», Tidsskrift for Rettsvitenskap 2015 side 91 til 111.

Ørnulf Øyen, «Prosessuell preklusjon i sivilprosessen», Jussens Venner 2014 side 187 til 221.

Esmeralda Colombo

Esmeralda Colombo, «'Det norske paradokset' i Klimasøksmål Arktis: ein rettsleg analyse av økonomiske vurderingar», Retfærd (2020), Volume 2, 47-70.

Marie Holm

Holm, Marie, Sivile dommers rettskraft ved etterfølgende rettsfakta, avhandling for graden ph.d. ved Universitetet i Bergen 2020.

Tore Lunde

Tore Lunde, „Konkurranseretten i møte med grunnleggande prosessuelle rettar og prinsipp», i Integritet og ære, Festskrift til Henry John Mæland, 2019

Lunde, Tore; Michaelsen, Terje Lundby, „Markedsføringsloven med kommentarer“, 3. utgave. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 9788205506589) 592 s. 

Volker Lipp

Volker Lipp, Das private Wissen des Richters. Zur Unparteilichkeit des Richters im Prozess / A Judge’s Private Knowledge. On the Impartiality of a JudgeMannheimer rechtswissenschaftliche Abhandlungen Bd. 18, C.F. Müller: Heidelberg 1995

Volker Lipp, Doppelzahlung und Rechtskraft / Paying Twice and Res Iudicatain: Stefan Smid, Norbert Fehl (Hrsg.), Recht und Pluralismus. Hans-Martin Pawlowski zum 65. Geburtstag, Berlin 1996, S. 359 – 385.

Volker Lipp, Entwicklung und Zukunft der europäischen Gerichtsbarkeit / History and Future of the European Judicial Systemin: Juristenzeitung (JZ) 1997, S. 326 – 332.

Volker Lipp, Europäische Justizreform / Reform of the European Judicial Systemin: Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2001, S. 2657 – 2663.

Volker Lipp, Die Europäisierung des Scheidungsverfahrens / Europeanisation of Divorce Proceedings in: Werner Heun, Volker Lipp (Hrsg.), Europäisierung des Recht – Deutsch-Ungarisches Kolloquium Budapest 2007, Göttingen 2008, S. 145 – 159.

Halvard Haukeland Fredriksen and Volker Lipp ed.,Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway, Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht Band 83, J.C.B. Mohr/Paul Siebeck, Tübingen 2011

Volker Lipp, Öffentlichkeit der mündlichen Verhandlung und der Entscheidungsverkündung / The Rights to a Public Hearing and to Public Prouncement of a Judgment in Family Courtsin: Familie Partnerschaft Recht (FPR) 2011, S. 37 – 40.

Volker Lipp, Rechtsschutz gegen Vorlageverstöße / Procedural Remedies Against a Court’s Obligation to Ask for a Preliminary Ruling by the European Court of Justicein: Beate Gsell, Wolfgang Hau (Hrsg.), Zivilgerichtsbarkeit und Europäisches Justizsystem, Tübingen 2012, S. 103 – 122.

Volker Lipp, Rechtsschutz gegen den Richter – Rechtsbehelfe bei Verletzungen von Verfahrensgrundrechten im Zivilprozess / Access to Justice Against a Judge – Remedies Against Violations of Procedural Human Rights by a Judge in Civil Procedurein: Joachim Münch (Hrsg.), Prozessrecht und materielles Recht. Festschrift für Wolfram Henckel zum 90. Geburtstag, Tübingen 2015, S. 201 – 210.

Volker Lipp, Kommentierung der §§ 567 – 577 ZPO / Commentary on the provisions for anciliary appeals in: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, herausgegeben von Wolfgang Krüger, Thomas Rauscher, 5. Auflage, Band 2, C.H. Beck: München 2016

Volker Lipp, Kommentierung des Internationalen Unterhaltsverfahrensrechts (EG-UntVO, HUntVÜbk 1958, HUntVÜbk 1973, HUntVÜbk 2007, AUG, AG zum HUntVÜbk 1958) / Commentary on International Maintenance Proceedings (EU Maintenance Regulation and Hague Conventions on Maintenance)in: Münchener Kommentar zum FamFG, herausgegeben von Thomas Rauscher, 3. Auflage, C.H. Beck: München 2018

Volker Lipp, Maintenance and Multi-Level Harmonisation – A European Union Perspectivein: Anna Nylund, Magne Strandberg (Eds.), Civil Procedure and Harmonisation of Law, Cambridge (UK) 2019, S. 193 – 207.

Volker Lipp, Prozessfähigkeit und Menschenrechte – Zur Diskussion um § 53 ZPO / Procedural Capacity and Human Rightsin: Christoph Althammer, Christoph Schärtl (Hrsg.), Festschrift für Herbert Roth zum 70. Geburtstag, Tübingen (forthcoming in 2021)

Anneken Kari Sperr

Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen. Eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen

Schriftenreihe Europäisches Recht, Politik und Wirtschaft (Prof. Dr. Jürgen Schwarze), Nomos Verlag, Baden Baden 2009, 488 sider.

Reviews: Gjermund Mathisen, Lov og Rett 05/2010, S. 302-304; Karl Harald Søvig, Tidsskrift for Rettsvitenskap 3/2012, S. 373-378.

Regulation of Dispute Resolution in Norway. Vertical and Horizontal Regulatory Strategies (Chapter 13)

i: Regulating Dispute Resolution - ADR and Access to Justice at the Crossroads, Felix Steffek und Hannes Unberath (eds), i samarbeid med Hazel Genn, Reinhard Gregerund Carrie Menkel-Meadow, Hart Publishing (Oxford - Portland Oregon) 2013, S. 329 – 361 (33 sider).

Reviews: Apostolos Anthimos, Commercial Law Survey [Episkopissi Emporikou Dikaiou] 2013, pp. 775 – 776; Annie de Roo, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement (TMD) 2015, No. 1; Naomi Creutzfeld, The Rabel Journal of Comparative and International Private Law [Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht] 80/3 (2016) 709–712; Elvis Grahovic, Revue d’arbitrage et de médiation/Journal of Arbitration and Mediation 2014, Vol. 4, No. 1, pp. 145 – 152; Deepu Jojo, Association for International Arbitration Newsletter (AIA Newsletter) 2014 (No. 1: January), p. 8; Niels Kraunsoe, The Expert and Dispute Resolver (TEDR) 2014 (Summer), Vol. 19, No. 2, p. 26; María Luisa Villamarín López, International Journal of Procedural Law (IJPL), Vol. 4 (2014), No. 1, pp. 170 – 171; Nancy Welsh, Dispute Resolution Magazine (DRM), American Bar Association (ABA), 2014 (Summer), Vol. 20, No. 4, pp. 22 – 24.

Guide for Regulating Dispute Resolution (GRDR): Principles (Chapter 1)

i: Regulating Dispute Resolution – ADR and Access to Justice at the Crossroads, S. 3 – 11 (9 sider)

- i samarbeid med H. Unberath, L. Adrian, A. De Matteis, G. De Palo, F. Ferrand, R. Greger, J. Härtling, U. Janzen, S. Kakiuchi, L. Kirchhoff, P. Mayr, I. Meier, K. Nemeth, M. Pel, F. Steffek and I. Verougstraete.

Reviews: Apostolos Anthimos, Commercial Law Survey [Episkopissi Emporikou Dikaiou] 2013, pp. 775 – 776; Annie de Roo, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement (TMD) 2015, No. 1; Naomi Creutzfeld, The Rabel Journal of Comparative and International Private Law [Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht] 80/3 (2016) 709–712; Elvis Grahovic, Revue d’arbitrage et de médiation/Journal of Arbitration and Mediation 2014, Vol. 4, No. 1, pp. 145 – 152; Deepu Jojo, Association for International Arbitration Newsletter (AIA Newsletter) 2014 (No. 1: January), p. 8; Niels Kraunsoe, The Expert and Dispute Resolver (TEDR) 2014 (Summer), Vol. 19, No. 2, p. 26; María Luisa Villamarín López, International Journal of Procedural Law (IJPL), Vol. 4 (2014), No. 1, pp. 170 – 171; Nancy Welsh, Dispute Resolution Magazine (DRM), American Bar Association (ABA), 2014 (Summer), Vol. 20, No. 4, pp. 22 – 24.

Guide for Regulating Dispute Resolution (GRDR): Principles and Comments (Chapter 2)

i: Regulating Dispute Resolution – ADR and Access to Justice at the Crossroads, S. 12 – 32 (20 sider). - i samarbeid med H. Unberath, L. Adrian, A. De Matteis, G. De Palo, F. Ferrand, R. Greger, J. Härtling, U. Janzen, S. Kakiuchi, L. Kirchhoff, P. Mayr, I. Meier, K. Nemeth, M. Pel, F. Steffek and I. Verougstraete - Download: http://ssrn.com/author=2126168.

Reviews: Apostolos Anthimos, Commercial Law Survey [Episkopissi Emporikou Dikaiou] 2013, pp. 775 – 776; Annie de Roo, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement (TMD) 2015, No. 1; Naomi Creutzfeld, The Rabel Journal of Comparative and International Private Law [Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht] 80/3 (2016) 709–712; Elvis Grahovic, Revue d’arbitrage et de médiation/Journal of Arbitration and Mediation 2014, Vol. 4, No. 1, pp. 145 – 152; Deepu Jojo, Association for International Arbitration Newsletter (AIA Newsletter) 2014 (No. 1: January), p. 8; Niels Kraunsoe, The Expert and Dispute Resolver (TEDR) 2014 (Summer), Vol. 19, No. 2, p. 26; María Luisa Villamarín López, International Journal of Procedural Law (IJPL), Vol. 4 (2014), No. 1, pp. 170 – 171; Nancy Welsh, Dispute Resolution Magazine (DRM), American Bar Association (ABA), 2014 (Summer), Vol. 20, No. 4, pp. 22 – 24.