Hjem

Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Hovedinnhold

kollasjer

Forskergruppen arbeider med forskning innenfor strafferett, straffeprosess og politi- og påtalerett. Innenfor disse fagområdene driver gruppen forskning på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Forskergruppens ambisjon er både å utvikle kunnskap som bidrar til det nasjonale praktiske rettsliv og å være ledende internasjonalt i den straffrettsvitenskapelige forskningen. Et særlig fokus er å utvikle kunnskap i grensesnittet mellom den praksisrettede nasjonale forskningen og den internasjonale og tverrfaglige forskningsdiskursen.

Gruppen fungerer som et forum for faglig utvikling gjennom regelmessige seminarer, internasjonale arrangement og nye forskningsprosjekter. I tillegg bidrar gruppen til forskningsbasert undervisning på et høyt nivå gjennom utvikling av faglitteratur. 

Boklansering
Førsteamanuensis Ingun Fornes holder boken oppe

Forskergruppens medlemmer med bidrag til bok om barnekonvensjonen

"Barnekonvensjonen i norsk rett - prinsipper og praksis" samler erfaringene med barnekonvensjonen i norsk rett, 20 år etter at konvensjonen ble vedtatt. Boken berører spørsmål både om strafferett og straffeprosess, og flere av forskergruppens medlemmer har gitt sine bidrag.

Nordisk Workshop i strafferett 2023
Bilde av deltakere på workshopen

Straff og strafforfølgning i en digital verden

Forskergruppen for strafferett og straffeprosess ved Det juridiske fakultet hadde ære av å arrangere Nordisk Workshop i strafferett 01.-03. november 2023. Workshopen ble avholdt i Bergen og hadde "straff og strafforfølgning i en digital verden" som hovedtema.

VIDEOPRESENTASJON
morse

Straffeansvar og skyldevne

Videopresentasjon fra Professor Stephen J. Morse sin gjesteforelesning «Neurolaw: Perils and Promises».

Nyhet
Bilde av Linda Gröning

UiB-professor er første kvinnelige leder av Straffelovrådet

Det første oppdraget rådet fikk fra regjeringen var å vurdere straffebud som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger og organisasjon, samt endringer i reglene om inndragning av straffbart utbytte. – En forhåpning er at rådets arbeid vil bidra til kvalitet i straffelovgivningen og...