Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Hovedinnhold

Universitetets forskningsutvalg

Fredag 15. juni 2018
09:00 – 11:00
Kollegierommet
Muséplassen 1

 

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat fra møte 24. mai

III. Saker

FU 13/18       Proposal Development (EASSH). Presentasjon ved Gabi Lombardo og John Deere, London School of Economics (LSE)
FU 14/18Internasjonalt forsknings-, innovasjons og policysamarbeid – gjennomgang. Saksforelegg. Vedlegg
FU 15/18Dialogmøter med fakultetene. Saksforelegg deles ut i møtet
FU 16/18 Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) i 2018. Saksforelegg. Vedlegg
FU 17/18Forslag til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen. Saksforelegg. Vedlegg
FU 18/18Tidsplan for forslag til endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.). Vedlegg
FU 18/18 Årshjul for møter i FU. Saksforelegg