Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Hovedinnhold

Universitetets forskningsutvalg

Fredag 24. august 2018
09:00 – 11:00
Kollegierommet
Muséplassen 1

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Protokoll fra møte 15. juni
  3. Saker

FU 19/18   

Prioriteringer i BOA-teamets søknadsarbeid
Saksforelegg.

FU 20/18

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg, Vedlegg

FU 21/18

Etatsstyring 2018. Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet.
Saksforelegg, Vedlegg

IV. Orienteringer

  1.  

Strukturendring NFR
Muntlig orientering

  1.  

Evaluering av PES
Muntlig orientering

 

Årshjul Forskningsutvalget
 

17.-18. September – Solstrand

• Ph.d.-kandidatsurvey

• Karrierebygging for yngre forskere

• Prioriteringer i BOA-teamets søknadsarbeid (oppfølging fra 24/8)

 

10. oktober

• Vitenskapelig ph.d. (skal styrebehandles 29/11)

• Policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata

• Horizon Europe – Kristof V

•Forskning i utdanning – arbeidsgruppe

 

28. november

• CV-bygging unge forskere

• Momentum-programmet

 

12. desember

 

• VÅR 2019

24. januar
14. mars
2. mai