Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Universitetets forskningsutvalg

Fredag 24. august 2018
09:00 – 11:00
Kollegierommet
Muséplassen 1

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Protokoll fra møte 15. juni
  3. Saker

FU 19/18   

Prioriteringer i BOA-teamets søknadsarbeid
Saksforelegg.

FU 20/18

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg, Vedlegg

FU 21/18

Etatsstyring 2018. Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet.
Saksforelegg, Vedlegg

IV. Orienteringer

  1.  

Strukturendring NFR
Muntlig orientering

  1.  

Evaluering av PES
Muntlig orientering

 

Årshjul Forskningsutvalget
 

17.-18. September – Solstrand

• Ph.d.-kandidatsurvey

• Karrierebygging for yngre forskere

• Prioriteringer i BOA-teamets søknadsarbeid (oppfølging fra 24/8)

 

10. oktober

• Vitenskapelig ph.d. (skal styrebehandles 29/11)

• Policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata

• Horizon Europe – Kristof V

•Forskning i utdanning – arbeidsgruppe

 

28. november

• CV-bygging unge forskere

• Momentum-programmet

 

12. desember

 

• VÅR 2019

24. januar
14. mars
2. mai